• Vzdelávanie elektronickou formou

     • Vážení rodičia,

      napriek prerušeniu vyučovania budeme pokračovať vo vzdelávaní žiakov elektronickou formou. Vyučujúci a žiaci majú k dispozícii niekoľko nástrojov: „EduPage“, „Program Alf“ (kód školy je zsfiskk) a „bezkriedy.sk“, ktoré doteraz bežne využívali. Týmto spôsobom budeme pracovať aj v čase, keď žiaci nemôžu prísť do školy.

      Učiteľ si pripraví materiál a pridelí ho žiakom. Žiak ho vypracuje, keď bude môcť, napríklad keď bude mať k dispozícii počítač. Prinajhoršom rodič dieťaťu materiály vytlačí. Materiály je možné veľmi jednoducho zobraziť a vypracovať aj v mobilnej aplikácii. Učitelia i vedenie školy má prehľad o všetkých zadaniach i konkrétnych výsledkoch žiaka či triedy vo svojom administrátorskom konte.

      Apelujeme na rodičov, aby dohliadli na efektívne využitie času, ktorý majú deti tak či tak tráviť v domácnosti. Hlavne pre deviatakov je aj krátkodobé prerušenie vzdelávania tesne pred celoštátnym testovaním nežiadúce.

      Pokiaľ môžete, skontrolujte s deťmi prístup do vyššie spomenutých portálov, či majú vytvorené kontá, mená (nicky) a prístupové heslá. Môže byť aj situácia, že žiaci/učitelia používajú iba jednu z platforiem. Vtedy nie je potrebné vytvárať nové prístupy do zvyšných dvoch.

      Ak máte otázky, alebo problémy s prístupom, kontaktujte nás na taliga.zsfiskk@gmail.com.

     • Učíme sa doma 1.A - čítame, počítame, píšeme, cvičíme, tvoríme, hráme sa a pomáhame

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     •      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od          16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

         Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

            V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

           V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

           Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     

           Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

           Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

           V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

     • Silly bear - anglické divadelné predstavenie

     • Dňa 5. februára 2020 tretiaci, štvrtáci a piataci videli divadlo v anglickom jazyku. Bola to javisková adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške. Vychádzala z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodária. Deti potleskom ocenili výborný herecký výkon hercov a veselé anglicko - slovenské pesničky. Žiaci si oživili slovnú zásobu. Takéto predstavenie každoročne obohatí vyučovanie anglického jazyka v našej škole.

      Vyučujúce ANJ 1. stupňa

       

    • 4. A, B, C Som Európan, rád cestujem - beseda
     • 4. A, B, C Som Európan, rád cestujem - beseda

     • 19. 11. 2019 medzi našich žiakov prišla pani Jasečková z cestovnej kancelárie Satur. Pozvali sme ju medzi nás, lebo náš ročníkový projekt je o Európskej únii, o cestovaní a finančnej gramotnosti. Náš hosť deťom priblížil zaujímavým rozprávaním bližšie aj vzdialenejšie krajiny, do ktorých ľudia radi cestujú za poznaním a na dovolenku. Naši štvrtáci sa dozvedeli dôležité informácie, ktoré je potrebné vedieť, kým vycestujeme zo Slovenska. Všetci sme boli veľmi zvedaví a kládli sme veľa otázok. Spoločne sme si prezreli katalógy a suveníry, ktoré si doniesli deti, aby si zaspomínali na svoje cestovanie.

      Ďakujeme pani Jasečkovej, ktorá si pre nás našla čas a podelila sa s deťmi o svoje profesionálne vedomosti o cestovaní.

      Vyučujúce 4. ročníka

     • Európsky týždeň boja proti drogám - dvere telocvične dokorán

     • Výsledky súťaže  XXII. ročníka o najšportovejšiu triedu

      2019/2020

       VÍŤAZ

       5. ROČNÍK               5.C

      6. ROČNÍK               6.A

      7. ROČNÍK               7.C

      8. ROČNÍK               8.A

      9. ROČNÍK               9.C

       

      Každoročne v novembri si pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám.

      Každý z vás isto vie, že medzi drogy môžeme zaradiť jedy, lieky aj narkotiká. Droga je akákoľvek látka, ktorá zapríčiňuje závislosť u človeka, čím mení jeho myslenie, ničí jeho telo, myseľ a v tom najhoršom prípade môže spôsobiť aj jeho smrť.

       V súčasnosti sa problém šírenia a distribúcie drog  týka veľkej skupiny ľudí, preto je veľmi dôležitá prevencia.

      Do prevencie a boja proti šíreniu drog sa zapája aj naša škola.

      Rôzne športové a kultúrne aktivity s heslom správneho spôsobu života, nás v škole sprevádzajú počas celého školského roka. V týchto dňoch nás sprevádzali trocha intenzívnejšie: nie len na vyučovaní, ale aj v popoludňajších hodinách.

      Žiaci prvého stupňa mali v tomto týždni pripravené:

      • ovocné, zeleninové a mliečne dni, spojené so zdravými desiatami
      • besedu s lekárkou
      • jogu a rôzne športové súťaže a hry, ako je vybíjana
      • tvorbu plagátov o zdravom stravovaní
      • relaxačné techniky
      • tvorivé dielne na tému: medzinárodné kuchyne a ich zdravé jedlá
      • spoločenské stolové hry

      Na druhom stupni sa opäť otvorili dvere telocviční,

       kde sa v popoludňajších hodinách  súťažilo o najšportovejšiu triedu v ročníku:  vo vybíjanej, prehadzovanej, volejbale, futbale a basketbale. Prebiehali diskusie na triednických hodinách na tému drogy, pripravené sú informačné materiály „Ako sa nestať obeťou drogy“.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      udeľuje žiakom dňa 13.03.2020 (piatok) 

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom webstránky školy a cez EduPage.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 6. februára 2020 sa na pôde ZŠ Nižná brána v Kežmarku konalo OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom našu školu reprezentovalo spolu 9 žiakov 5. – 9. ročníka. Žiaci súťažili v troch kategóriách a so súťažnými úlohami sa vysporiadali veľmi dobre. Všetci boli úspešnými riešiteľmi GO, ale najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

      Dávid Džadoň (žiak 5.C triedy) kategória G   1. miesto

      Michaela Gáborčíková  (žiačka 5.C triedy) kategória G   2. miesto

      Dorota Vojtičková  (žiačka 9.C triedy) kategória E   2. miesto

      Damián Cehula  (žiak 9.C triedy) kategória G   3. miesto

      Dorotka a Adam budú čoskoro reprezentovať školu na krajskom kole Geografickej olympiády, ktorá sa uskutoční 17. apríla 2020. Obom postupujúcim prajeme veľa úspechov a držíme palce!

     • ,,Piráti krásy"

     • Oslava Boha Stvoriteľa v stvorenstve bola téma tohtoročnej recitačnej súťaže ,, Piráti krásy", ktorú organizoval DKÚ Spišskej diecézy. Súťažné texty museli obsahovať tému prírody, radosť človeka z nej a vďaku Bohu za tento krásny dar. Cieľom súťaže bolo poukázať na dôležitosť tejto témy v súčasnej dobe ekologickej krízy vo svete i na Slovensku. Na okresnom kole 7.11.2019 v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili dve žiačky našej školy : Natália Ferenčáková zo 6.C a Soňa Kurtá z 9.A. V silnej konkurencii sa Soňa umiestnila na 1.mieste a postúpila na krajské kolo, ktoré sa konalo 13.11.2019 v Spišskej Kapitule.Tu obsadila 2.miesto. Srdečne blahoželáme. Mgr.Hovancová I.

     • Prihlásenie žiaka na voliteľný predmet Etická/Náboženská výchova

     • Riaditeľka školy vyzýva zákonných zástupcov žiakov, aby do 15.05.2020 vyplnili online prihlásenie žiaka na voliteľný predmet Etická/Náboženská výchova na školský rok 2020/2021 prostredníctvom doručenej notifikácie cez EduPage. Rodičia bez rodičovského konta si ho môžu vyžiadať na adrese taliga.zsfiskk@gmail.com alebo u triedneho učiteľa.

     • Oznam riaditeľstva školy pre zákonných zástupcov žiakov

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na základne opatrenia MŠVVaŠ SR:

       

      • školy ostanú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zatvorené až do odvolania,
      • zápisy do základných škôl sa uskutočnia v termíne od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí,
      • presný termín zápisu oznámi ZŠ Dr. Daniela Fischera prostredníctvom svojho webu a KTV,
      • ruší sa Testovanie-9,
      • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára,
      • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,
      • žiadame rodičov, aby žiaci sledovali a plnili v rámci svojich možností zadania úloh jednotlivých predmetov na platforme EduPage/stránke školy. Vyučovací proces bol prerušený a žiaci nemajú prázdniny (sú povinní pracovať podľa pokynov vyučujúcich).
    • Minimalizujeme odpad
     • Minimalizujeme odpad

     • "keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.'' John Muir

       Nedávno sme začali realizovať malý experiment, ktorým chceme zistiť, aké množstvo odpadu vyprodukujeme v našej škole a o koľko ho vieme znížiť. Aktivita je rozdelená na dve fázy.  Najskôr žiaci 8.c triedy vyrobili infopanel, na ktorom sú výsledky merania objemu odpadu za 1 týždeň v našej škole. Výpočty nám ukázali, že za 1 týždeň vyprodukujeme 660 l komunálneho odpadu, čo je 21 780 l za 1 školský rok. Súčasne za 1 týždeň vytriedime 375 l separovaného odpadu, čo je 12 375 l za 1 školský rok. Nám sa to zdá veľa, preto sme sa rozhodli o tom informovať celú školu. Meranie nám pomohli uskutočniť naše milé p. upratovačky s ich vedúcou Jankou. Tá spolu s vedúcou ŠJ nám ochotne poskytli rozhovor o tom, ako to vidia ony, kedy a aký odpad tvoria deti najčastejšie. Oba rozhovory sú uvedené na paneli. Zároveň uvádzame  možnosti, ako môžeme minimalizovať odpad každý deň jednoduchými činnosťami. Jednou z nich bude aj Týždeň bez obalov (20. - 24.4.2020), ktorý budeme realizovať už po druhýkrát. Vtedy prebehne druhá fáza merania vyprodukovaného odpadu v našej škole. Výsledky oboch meraní porovnáme a zistíme, ako vieme minimalizovať odpad. Veríme, že sa zapojí celá škola.

      SPOLOČNE TO DOKÁŽEME!

       Za kolégium: Katka, Henka, Sárka, Saška, Vaneska, Emka, Slavo a Rišo.

       

       

       

       

      Vyhodnotenie dotazníka:

      Minimalizujeme odpad - Obrázok 7

      Minimalizujeme odpad - Obrázok 8

       

       Minimalizujeme odpad - Obrázok 9

       Minimalizujeme odpad - Obrázok 10

       

       

       

       

       

       

       

       

    • EKO - KÓDEX
     • EKO - KÓDEX

     • Eko - kódex vznikol spoluprácou všetkých žiakov druhého stupňa. Na hodinách biológie a občianskej náuky žiaci spojili svoje mysle a spísali po 10 hlavných bodov, ktoré sa týkali danej témy Odpad. Spracovali sme aj tému Voda, nakoľko nám tento eko - kódex chýbal. Návrhy sa pozbierali a užšie kolégium Zelenej školy vybralo tie najzaujímavejšie a najčastejšie sa opakujúce body. Pomocou nich sa budú riadiť všetci žiaci našej školy tak, aby sme boli praví aktivisti programu Zelenej školy aj mimo nej. Naši kreatívni tvorcovia spojili pracovitosť s tvorivosťou a vytvorili ukážkové eko - kódexy, ktoré sa pýšia na nástenkách na chodbe školy. 

      Za kolégium Ivo, Viki, Naďka, Svetlanka, Saška

       

    • KOMPARO 9 - 2019
     • KOMPARO 9 - 2019

     • Každý deviatak sa 1. apríla 2020 povinne zúčastní na celoslovenskom Testovaní 9 – 2020. Stredné školy výsledok tohto testovania zohľadňujú v prijímacom konaní, a preto je v záujme každého deviataka, aby v ňom obstál čo najlepšie.
      Spoločnosť EXAM testing každoročne ponúka žiakom možnosť zúčastniť sa na nepovinnom testovaní KOMPARO, a tak si vyskúšať testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Aj napriek tomu, že KOMPARO je pre školy i pre žiakov dobrovoľné, naša škola už niekoľko rokov využíva túto možnosť testovania, pretože poskytuje užitočnú spätnú väzbu. Žiak sa dozvie, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

      KOMPARO 9 – 2019 sa tento školský rok uskutočnilo vo štvrtok 14. novembra. Z našej školy sa ho zúčastnilo 69 žiakov 9. ročníka. Žiaci absolvovali test z matematiky a test zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledky sa školy a žiaci dozvedia najneskôr 17. decembra 2019.

       

      PK MAT a PK SJL

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Milí žiaci

      22. apríl je deň každoročne venovaný Zemi. Deň Zeme sa začal oslavovať už v roku 1970. Upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie a pripomína nám našu závislosť na zemských zdrojoch.

      Ale aj napriek tejto situácii by sme na Deň Zeme nemali zabudnúť.

      Mali by sme sa zastaviť a zamyslieť sa nad dôsledkami nášho konania a uvedomiť si, aké je dôležité starať sa o čistotu nášho okolia. Zároveň by nás mal upozorňovať na to, koľko vecí spotrebujeme- čo nakupujeme, a koľko toho nakupujeme.

      Dúfame, že v tento deň urobíte pre našu planétu viac než zvyčajne.

       

      Pri tejto príležitosti chceme osloviť žiakov 2. – 9. ročníka, aby sa zapojili do nasledovnej aktivity Zelenej školy. Prihláste sa na testy ALF, kde si nájdete test Deň Zeme. Pokúste sa ho čo najlepšie vyriešiť. Termín je od 22.4. do 26.4. Veríme, že získate veľa nových zaujímavých  poznatkov na tému Odpad a dúfame, že sa zapojí čo najviac detí našej školy.

       

      S pozdravom kolégium Zelenej školy :)