• Finančná gramotnosť

    • Dňa 28.01.2016  bola na našej škole vykonaná tematická školská inšpekcia, ktorej predmetom bolo zistiť úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti-  testovanie žiakov 9. ročníka  ZŠ.

     Žiaci boli testovaní v 7 oblastiach:

     1. Človek vo sfére peňazí
     2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
     3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb- príjem a práca
     4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
     5. Úver a dlh
     6. Sporenie a investovanie
     7. Riadenie rizika a poistenie

      

     Výsledky hodnotenia:

      

     úspešnosť

     Prešovský kraj

     50,91%

     Slovenská republika

     50,63%

      škola

     68%

      

     Najlepšie výsledky žiaci dosiahli v sledovanej oblasti finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, nakoľko v 7. ročníku sa naša škola dlhodobo zapája do projektu Bankár roka.

     V porovnaní s dosiahnutými výsledkami testovaných žiakov v rámci Prešovského kraja je výsledok našej školy lepší o 17,09% a v rámci Slovenskej republiky je lepší o 17,37%.