• Štatút Rady školy

    • ŠTATÚT  RADY ŠKOLY

     pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

      

                  V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento Štatút Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.

      

     Čl. 1

     Základné ustanovenia

      

     1.   Rada školy sa ustanovuje pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.

     2.   Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

      

     Čl. 2

     Pôsobnosť a poslanie RŠ

      

     1. Rada školy je ustanovená podľa § 24 a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
     2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
     3. RŠ plní kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu základnej školy.

      

     Čl. 3

     Činnosť rady školy

      

     1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
     2. Rada školy
     1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
     2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
     3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.
     4. návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

      

     1. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a  ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. najmä
     • k návrhu na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov,
     • k návrhu rozpočtu,
     • k návrhu školského vzdelávacieho programu,
     • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,
     • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení, výchovno-vzdelávacieho procesu,
     • k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy,
     • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
     • k správe o výsledkoch hospodárenia školy.

      

     1. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
     1. vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu
     2. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
     3. odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:
     • návrh na vymenovanie riaditeľa školy,
     • zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa s prílohami. (Vyhlásenie o mlčanlivosti, prezenčné listiny členov výberovej komisie a delegovaných zástupcov, prezenčná listina uchádzačov, zápisnica z otvárania obálok, uznesenie zo zasadnutia rady školy).

      

     Čl. 4

     Zloženie RŠ a spôsob voľby členov

      

     1. Rada školy má 11 členov.
     2. Rada školy sa skladá z nasledujúcich členov, volených tajným hlasovaním, príp. delegovaných:
     1. dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov,
     2. jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov,
     3. štyroch zástupcov rodičov žiakov školy,
     4. štyroch zástupcov delegovaných zriaďovateľom.
     1. Členom rady nemôže byť riaditeľ ani zástupca školského zariadenia.

      

     Čl. 5

     Spôsob voľby členov rady školy

      

     1.   Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov  

           navštevujúcich školu.

     2.   Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným  

           hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

     3.   Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným   

           hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

     1. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
     2. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.
     3. Členstvo v rade školy zaniká:
     1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
     2. vzdaním sa členstva,
     3. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
     4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
     5. ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy,
     6. odvolaním zvoleného člena rady voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili.,
     7. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,
     8. obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
     9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
     1. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia rady školy je predseda povinný do 30 dní iniciovať doplnenie náhradného člena.
     2. Doplnenie členov rady školy.

           Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady   

           školy, bude nasledovné:

     • rodičia: doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov, získaných vo voľbách
     • zamestnanci školy: postupovať ako u rodičov
     • delegovaný zástupca: požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena.

      

     Čl. 6

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     1. Novozvolená rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
     2. Predsedu rady školy volia a odvolávajú členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy tajne.
     3. Podpredsedu rady školy volia a odvolávajú členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy verejne.
     4. Predsedu a podpredsedu rady školy môže odvolať rada ak:
     1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
     2. sám o to požiada radu školy,
     1. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:
     1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov,
     2. koná v rozpore  s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.
     1. Rada školy je uznášaniaschopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov .
     2. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov  prítomných členov rady školy.
     3. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.
     4. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej  2 krát počas školského roka podľa plánu zasadnutí.
     5. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
     6. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
     7. Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu štátnej školskej inšpekcie a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas riadny.
     8. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí písomnou formou.
     9. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku na odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov rady školy.
     10. V prípade potreby predseda RŠ zvoláva mimoriadne  zasadnutie RŠ.

      

     Čl. 7

     Práva a povinnosti člena rady školy

      

     1. Člen rady školy má právo:
     1. voliť a byť volený,
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
     5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety a materiály.
     1. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa zasadnutí rady školy. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon  funkcie a neplnenie povinnosti člena rady podľa jej štatútu.
     2. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu údajov chránených  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

     Čl. 8

     Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu rady školy

      

     1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady  školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
     2. Za predsedu rady školy môže  byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
     3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po svojom zvolení návrh štatútu rady školy na schválenie.
     4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
     5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
     6. Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.
     7. V prípade, že člen rady školy si neplní svoje práva a povinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 tohto štatútu, predseda rady školy písomne upozorní zriaďovateľa školy prostredníctvom riaditeľa školy na porušovanie predmetného článku tohto štatútu jednotlivým členom rady školy, aby orgán, ktorý ho nominoval prehodnotil jeho členstvo v rade školy.
     8. Podpredseda rady školy zastupuje predsedu v čase neprítomnosti v rozsahu práv a povinností predsedu rady školy.
     9. Podpredseda rady školy zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností v čase pozastavenie členstva predsedovi rady školy z dôvodu jeho kandidatúry na funkciu riaditeľa školy, pri ktorej sa rada školy zriadila.
     10. Podpredseda  rady školy vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí rady školy.

      

     Čl. 9

     Vzťahy rady školy  k orgánom miestnej štátnej správy

      

     1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný školský rok.
     2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.
     3. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia výberového konania.

      

     Čl. 10

     Finančné zabezpečenie rady školy

      

     1.  Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR

      č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej

          samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     2.  Rada školy nemá vlastný majetok.

      

     Čl. 11

     Záverečné ustanovenia

      

     Tento štatút Rady školy pri ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 23. 05. 2012 a mení predchádzajúci štatút rady školy zo dňa 02. 06. 2009  na základe účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe  účinnosti novelizácie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.

                

      

     V Kežmarku 23. 05. 2012                                                     ..............................................

                                                                                                         podpis predsedu RŠ