• História školy

    • „ Múdrosť je nekonečná.

       Čím ďalej v nej pokračujeme,

       tým sa nám stáva potrebnejšou.“

                                              L.N.Tolstoj

      


      

     Základný kameň 22-triednej školy bol položený 23.júna 1976.

       

     Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1.septembra 1980. Zo školy na Hradnom námestí do novej budovy prišli žiaci i zamestnanci.

      

     Výbornú úroveň a dobré meno si škola  udržala do dnešných dní.

      

     Odbornosť učiteľského kolektívu, žiacky potenciál, pochopenie a pomoc rodičov – o tento základ sa opieralo a opiera vedenie školy už takmer 35 rokov.


     O tom, že našlo a nachádza pochopenie , svedčia dlhoročné výsledky vo vedomostných, literárno – umeleckých a športových súťažiach, v Testovaní 9 a na prijímacích pohovoroch.

     Škola má výrazné úspechy a bohaté skúsenosti v práci s talentovanými žiakmi.


     Nie je vzácnosťou, keď sa meno školy zaskvie vo výsledkových listinách celoslovenských i medzinárodných kôl súťaží (Pytagoriáda, basketbal, šach, prírodovedné a výtvarné súťaže).


     V rámci medzinárodného jazykového projektu Socrates – Comenius 1, do ktorého sa škola zapojila v troch cykloch, sme výborne prezentovali činnosť školy, naše mesto, región a republiku.


     Vitríny školy sú každoročne zaplnené diplomami a oceneniami za mimoriadne výsledky.


     Výborných žiakov a reprezentantov školy každoročne odmeňuje riaditeľstvo školy na slávnostnom ukončení školského roka. 


     Výsledky sú svedectvom šikovnosti žiakov a odmenou za prácu učiteľov.


     Škola kvalitne pripravuje žiakov na štúdium na stredných školách a títo sú úspešní vo svojom živote a povolaní. Mnohí z nich sa do školy i po rokoch vracajú ako učitelia, vedúci záujmových útvarov a tiež prostredníctvom svojich detí, ktoré do našej školy zapisujú.


     V škole sa vzdeláva, športuje, tancuje, spieva. Vznikli tradície, ktoré sú súčasťou i dnešného života školy (slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka, uvítanie prvákov, celoškolské programy k Vianociam a Dňu matiek, Európsky týždeň boja proti drogám, Európsky deň rodiny a školy, volejbalový turnaj učiteľov – Memoriál M. Vráblika)

      

     Našou snahou je vytvárať takú školu, kde každý žiak nájde všetky podmienky na  všestranný rozvoj, na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času , na uplatňovanie a rozvíjanie svojho individuálneho potenciálu.