• Program Zelená škola

    • Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

     Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

      

     Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

     • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
     • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
     • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
     • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
     • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

      

     Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

     Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému. Realizácia programu Zelená škola na konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť tak získava na rozmanitosti a pestrosti.

     Školy si môžu vybrať z nasledovných tém:

     1. Voda

     2. Odpad

     3. Enegia

     4. Doprava a ovzdušie

     5. Zelené úradovanie a obstarávanie

     6. Zeleň a ochrana prírody