• Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 23.09.2021 (štvrtok) o 16.30h. Prosíme rodičov, aby sa zúčastnili triednej schôdze len v jednej triede (v prípade, ak majú v škole viac detí.)

      Žiadame zákonných zástupcov, aby triednemu učiteľovi odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. (návštevník)

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu, alebo si prevziať na vrátnici školy.

      Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení nariadených RÚVZ. (prekrytie horných dýchacích ciest)

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam riaditeľky školy

     • Vážení rodičia,

      dnes sme prevzali antigénové samotesty. Podľa upravených pokynov z dôvodu vysokého záujmu rodičov bolo vydaných 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia prejavili záujem.

      Samotesty pre žiakov prvého stupňa ZŠ budú vydávať triedni učitelia v pondelok (13.09.2021) v čase od 14:00 – 16:00 hod. nasledovne:

      1. a 2. ročník, prízemie školy, vchod A (nový, od pošty)

      3. a 4. ročník, prízemie školy, vchod B (od bufetu Špajzík).

      Samotesty pre žiakov druhého stupňa ZŠ budú vydávať triedni učitelia v utorok (14.09.2021) v čase od 14:00 – 16:00 hod. nasledovne:

      5. a 6. ročník, prízemie školy, vchod A (nový, od pošty)

      7. - 9. ročník, prízemie školy, vchod B (od bufetu Špajzík).

      Prosíme rodičov, ktorí si testy objednali, aby si ich prišli prevziať. Ich vydanie je podmienené podpisom.

      Samotestovanie sa má realizovať doma každý pondelok a štvrtok ráno pred nástupom na vyučovanie. Prvý samotest teda uskutočnite vo štvrtok 16.09.2021. 

      Na základe Školského semaforu a ďalších usmernení vám oznamujeme, že zákonný zástupca je povinný nahlásiť škole cez EduPage každé použitie a výsledok samotestu.

      Návod na nahlásenie výsledku samotestu cez EduPage

      Návod na správne použitie samotestu

      V prípade pozitívneho výsledku samotestu žiak ostáva domna v karanténe, zákonný zástupca kontaktuje detského lekára a triedneho učiteľa.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Futbalový turnaj o putovný pohár primátora mesta Kežmarok

     • Žiaci našej školy sa 9.9 zúčastnili futbalového turnaja o putovný pohár primátora mesta Kežmarok, na ktorom sa zúčastnili základné školy mesta Kežmarok. Naši žiaci skončili na krásnom prvom mieste, začo im patrí veľká vďaka za reprezentaciu našej školy.

      Zodpovedný: Kožuch

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že výdaj obedov je možný až po odovzdaní prihlášky (zápisného lístka) na stravovanie. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiaci nie sú automaticky prihlásení na stravu a na začiatku každého školského roka je potrebné vyplniť novú prihlášku. Prihlášku (zápisný lístok) ako aj  podrobné informácie nájdete na webovej stránke v záložke "O škole" - "Školská jedáleň".

     • Pridaj sa k nám!

     • Kolégim Zelenej školy hľadá nových členov. Ak máš tvorivé nápady a si žiakom 4.- 9. ročníka, nahlás svoj záujem pracovať v prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody svojmu triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu biológie. Spolu sa to ťahá lepšie. Začíname od októbra.

      Tešíme sa na Teba.

      Kolégium Zelenej školy

      https://youtu.be/BIL4BKS5_tU

     • Oznam riaditeľky školy

     • K dnešnému dňu škola neobdržala sady samotestov pre žiakov. Akonáhle budú k dispozícií, budeme vás informovať.

      PaedDr. Iveta Slovíková

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 (02.09.2021 - štvrtok)

     • Otvorenie školského roka sa uskutoční v átriu, v prípade nepriaznivého počasia v triedach. Žiaci budú v škole v čase od 9:00 do cca 9:30.

      Príchod žiakov do školy:

      1. ročník 7:45 – 7:55 (vchod A, nový, od pošty) - rodičia s deťmi pôjdu do tried

      5. ročník 8:15 – 8:30 (vchod A, nový, od pošty)

      2. – 4. ročník 8:40 – 8:50 (vchod A, nový, od pošty)

      6. – 8. ročník 8:40 – 8:50 (vchod B, oproti bufetu Špajzík)

      9. ročník 8:30 pri učebni hudobnej výchovy

      2. septembra školská jedáleň a školský klub detí NIE SÚ v prevádzke.

      Žiak odovzdá pri vstupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1). Akceptujeme aj elektronické podanie cez EduPage (je potrebné vybrať "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovositi - platí od 1.9.2021“).

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy upozorňuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov na Školský semafor – dokument, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021.

      Základné odporúčania:

      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). Akceptujeme aj elektronické podanie cez EduPage (je potrebné vybrať vyhlásenie, ktoré „platí od 1.9.2021“.
      • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme kontaktovať rodiča.
      • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:     

                    1. odoslať ho škole prostredníctvom EduPage 

                    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 

                    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
      • Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Oznam o zápise do ŠKD
     • Oznam o zápise do ŠKD

     • Zápis do školského klubu detí bude dňa 02.09.2021 na prízemí, v miestnosti ŠKD.

       

      Pri zápise detí do ŠKD je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivá:

      • žiadosť o prijate do školského klubu
      • vnútroklubový zápisný lístok

       

      Deti, ktoré navštevovali školský klub v minulom školskom roku odovzdávajú len vnútroklubový zápisný lístok.

       

      Tieto tlačivá sú k dispozícií na internetovej stránke tejto školy, alebo pri zápise. Spolu s vyplnenými tlačivami do ŠKD je potrebné doniesť aj doklad o zaplatení za ŠKD.

       

      Poplatok za ŠKD  sa uhrádza 2 - krát ročne, vždy do 10. septembra (za mesiace: september, október, november, december) - 40€.  a do 10. januára ( za mesiace: január, február, marec, apríl, máj, jún) – 60€,  na príjmový účet  ZŠ:

      V UnicreditBank:

      Číslo účtu: SK 46 1111 0000 006619120011

      Variabilný symbol: dátum platby

      Konštantný symbol: 0558

      Poznámka/správa: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

       

      POKYNY PRE ŠKD

      • prevádzka ŠKD je od 6.30 – 16.30 hod.,
      • prevádzka ranného  klubu  je od 6.30 – 7.45 hod., (miestnosť 2.odd. ŠKD na prízemí),
      • ak dieťa príde vyzdvihnúť iná osoba ako je uvedená na zápisnom lístku, tak musí mať splnomocnenie od zákonných zástupcov,
      • dieťa môžete vyzdvihnúť v časoch: 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hod. 
      • predčasne uvoľníme dieťa z ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča, na   samostatnom lístku (nie v slovníčku). 
      • žiadosť o uvoľnenie musí obsahovať údaje: meno, priezvisko dieťaťa, kedy má byť dieťa  z ŠKD uvoľnené – hodina odchodu a podpis zákonného zástupcu,
      • zakúpiť:  malý zošit s pomocnou linajkou – 1. ročník malý slovník na oznamy – všetko s menom a bez obalu,

      1 kotúč toaletného papiera, 1balíček hygienických vreckoviek v boxe, 1 tekuté mydlo, 1 balenie kuchynských utierok,

      • odev a školské pomôcky označiť menom, alebo značkou (vetrovky, prezuvky...),
      • prihlásenie a odhlásenie  stravy riešiť s vedúcou ŠJ, 
      • vážnejší zdravotný problém prosíme oznámiť,
      • ak dieťa svojim správaním sústavne narúša disciplínu a poriadok ŠKD môže byť vylúčené,
      • v prípade ak chcete odhlásiť dieťa z ŠKD, tak výlučne písomne minimálne 3 dni pred začiatkom nasledujúceho mesiaca, vyplnenú odhlášku prosíme odovzdať ekonómke školy. 
      • poplatok za ŠKD sa uhrádza, aj keď dieťa navštívi ŠKD len jeden deň v mesiaci, za daný mesiac.

       

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že od 01.09.2021 končí poskytovanie celoplošnej dotácie na stravu pre žiakov ZŠ.

      Poskytovanie dotácie na stravu v novom školskom roku 2021/2022 zostáva pre deti v hmotnej núdzi. Bola pridaná aj nová skupina detí   (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), ktorým je možno dotáciu poskytnúť:

      • deti v ZŠ od 6 do 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej  členovia (obidvaja!!! zákonní zástupcovia dieťaťa)  si nemohli v zmysle zákona o dani z prijímov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, opatrovateľských príspevkov, nezamestnaní, nízkoprijímové skupiny obyvateľov -  ročný zdaniteľný príjem zo  zamestnania resp. z podnikania v r.2021 je nižší ako 3738,-- € - t.j. menej ako 311,50 € mesačne). Prosíme týchto vybraných zákonných zástupcov, aby nám prišli nahlásiť záujem o poskytnutie dotácie v termíne do 09.08.2021 do 14.30 h. V prípade, ak tento termín zákonný zástupca nestihne, nebude mať poskytnutú dotáciu na mesiac september, ale až od nasledujúceho mesiaca po nahlásení. Nárok na poskytnutie dotácie sa preukazuje podpísaním čestného vyhlásenia.

      Pre osoby s vyšším zdaniteľným prijímom je výhodnejšie si uplatniť na deti z tejto vekovej skupiny zvýšený daňový bonus, ktorý je vo výške 39,47 eura mesačne (dotácia na stravu je poskytovaná podľa počtu odstravovaných dní v mesiaci - vo výške maximálne 27,30 € mesačne za podmienky 21 stravovacích dní v danom mesiaci) !!! Ak sa na dieťa uplatní dotácia na stravu, zanikne nárok na vyplatenie zvýšeného daňového bonusu !!!

       

      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

      Výška základného daňového bonusu je 23,22 € mesačne + výška dotácie na stravu je vo výške maximálne 27,30 € mesačne za podmienky 21 stravovacích dní v danom mesiaci. Prosíme zákonných zástupcov týchto detí, aby nám prišli nahlásiť záujem o poskytnutie dotácie v termíne do 09.08.2021 do 14.30 h. V prípade, ak tento termín zákonný zástupca nestihne, nebude mať poskytnutú dotáciu na mesiac september, ale až od nasledujúceho mesiaca po nahlásení. . Nárok na poskytnutie dotácie sa preukazuje podpísaním čestného vyhlásenia.

       

      Prihlášky na stravovanie v novom školskom roku budeme prijímať od 16.08.2021, okrem piatku 27.08.2021, kedy nebudeme v škole prítomné.

      Poplatky, ktoré bude potrebné uhradiť na mesiac september v termíne do 27.08.2021  na účet školskej jedálne  IBAN – SK 49 1111 0000 0066 1912 0054:

       

      Žiaci bez dotácie a zamestnanci ZŠ:

      • zakúpenie čipu – novonastúpení žiaci resp. v prípade straty čipu – 1,92 €
      • stravné a réžia – žiaci 1. stupňa ZŠ –  21 dní x 1,21 € + réžia 1,50 €  = 26,91 €

                                            žiaci 2. stupňa ZŠ -   21 dní x 1,30 € + réžia 1,50 €  = 28,80 €

                                            zamestnanci ZŠ   -    21 dní x 1,24 € + réžia 1,50 €  = 27,54 €

      Žiaci s dotáciou:

      • zakúpenie čipu - novonastúpení žiaci resp. v prípade straty čipu - 1,92  € jednorázovo
      • réžia 1,50  €  mesačne - za každý odstravovaný mesiac, v ktorom sa odobrie aspoň 1 obed
      • zálohová platba 20,--  €  jednorázovo - na úhradu obedov, ktoré sa nemôžu zaplatiť z dotácie (obed je objednaný, uvarený, no žiak má v triednej knihe poznačenú celodennú neprítomnosť v škole - takýto obed nám štát z dotácie nezaplatí). V prípade vyčerpania tejto sumy je rodič povinný po vyzvaní uhradiť ďalšiu sumu v rovnakej výške.

       

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • Voľné pracovné miesto: učiteľ 1. stupňa

      Názov zamestnávateľa: Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

      Adresa: Dr. Daniela Fischera 2, 060 01  Kežmarok

      Kontakt: zsfischera@zsfiskk.sk

      Kategória zamestnanca: učiteľ

      Podkategória zamestnanca: učiteľ 1. stupňa

      Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace požiadavky: prax minimálne 2 roky, bezúhonnosť, spôsobilosť vyučovať anglický jazyk na 1. stupni vítaná

      Žiadosti posielajte mailom na adresu: zsfischera@zsfiskk.sk

      Uzávierka prijímania žiadostí  je 09.07.2021

       

      V Kežmarku, 01.07.2021

       

     • Sladké poďakovanie

     •  

      Prázdniny už klopú na dvere a to je čas, kedy si už žiaci môžu trošku vydýchnuť. Ešte predtým než sa všetci rozbehneme za slniečkom, trávime čas spoločnými rozhovormi, hrami, hodnotíme sa a odmeňujeme. Sladkou odmenou pre žiakov lll.A bolo pozvanie na koláčik, ktorý sme si vychutnali spolu s pani riaditeľkou a triednou učiteľkou. Za príjemné prekvapenie sa chceme poďakovať rodičom Nikolaskovi a Tobiaskovi Zelinovcom.

      Tr. učiteľka

     • Hviezdoslavov Kubín

     • S blížiacim sa koncom školského roka nás veľmi potešili výsledky našich mladých recitátorov v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Popradskú porotu oslovili nahrávky prednesov, ktoré boli zrealizované po dlhej a zodpovednej príprave. Kubo, Ako Šebo prehltol čerešňovú kôstku,  Natáľka, Stará mačka Matróna, Ako vonia škola – hrdinovia v  týchto textoch  ožili vďaka precítenému prednesu našich  žiakov.

       Ocenení: I. kategória – próza: 1. miesto – Samuel Soják (4. c), poézia: 1. miesto – Peter Ondo-Eštok (4. c), v II. kategórii – poézia: 2. miesto: Juliána Koreňová (5. c), próza: 1. miesto: Kristína Hanesová (5. c), III. kategória – poézia: 1. miesto: Natália Ferenčáková (7. c).

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

                                                                                                                       PK SJL

     • Viac farieb pre nemocnicu

     • Ocenenie vo výtvarnej súťaži ,,Viac farieb pre našu nemocnicu", ktorú organizovala kežmarská nemocnica získali aj žiaci našej školy. Kreatívne práce vytvorili žiaci prvého stupňa, za ktoré boli milo odmenení.Veríme, že zdravotníci v rozprávkových kostýmoch budú zdobiť priestory našej nemocnice a tým spríjemnia prácu všetkým lekárom, zdravotným sestrám a taktiež zlepšia náladu všetkým pacientom. Tešíme sa na ďaľšiu výzvu:)

       Vyučujúce l.stupňa