• Textová podstrana

    • „Rozvíjame individuálny potenciál žiakov“, je mottom Školského vzdelávacieho programu našej školy.

     Hlavnou prioritou školy je kvalitný výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na rozvoj komunikácie, kreativity, zdravého sebavedomia s využívaním netradičných, aktivizujúcich a efektívnych foriem a metód výučby. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka a v 3. ročníku pridávame výučbu nemeckéhé jazyka ako druhý cudzí jazyk. Používame metódu CLIL, čo je zavádzanie cudzieho jazyka do výčby ostatných predmetov. Používanie IKT je samozrejmosťou. Takmer každá trieda je vybavená notebookom s intraktívnou tabuľou. Okrem toho máme 4 PC učebne, odborné učebne na výučbu chémie, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a dielne. Na rozvíjanie športových aktivít využívame 2 telocvične a 2 ihriská- hokejbalové a multifunkčné.

     Škola je otvorená pre žiakov, študentov a dospelých v oblasti športu, umeleckej činnosti a výučby cudzích jazykov. Mimoškolská činnosť je zastrešená záujmovými útvarmi, jazykovou školou Target, tanečným odborom ZUŠ a dlhodobou spoluprácou s DFS Maguráčik.

     Škola sa aktívne zapája do národných a medzinárodných projektov, napr. Červené stužky, Európsky týždeň boja proti drogám, Zdravé zuby, Európa v škole... Sme zapojení do najväčšieho výchovno-vzdelávaceho ekoprogramu Zelená škola.