• Správa o hospodárení OZ LÚČ 2019

      

                 OZ Lúč vzniklo pri ZŠ Dr. Daniela Fischera v roku 2003. Cieľom OZ je možnosť uchádzať sa o podiel z daní zaplatených rodičmi žiakov a tieto finančné prostriedky využiť v zmysle stanov na rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov školy Dr. Daniela Fischera.

      

                 Za  zdaňovacie obdobie roku 2018 sme v roku 2019 prijali od rodičov a priateľov školy finančné prostriedky v celkovej hodnote   5549,71 eur, za čo všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme. Po odčítaní nákladov na bankové a notárske poplatky OZ malo  k dispozícií 5383,07 eur.

      

     Finančné prostriedky sa použili na nákup PC zariadenia v hodnote 1098 eur pre potreby OZ Lúč. V hodnote 1490 eur sa zakúpilo elektronické športové bežecké zariadenie pre nadané deti. K vyčerpaniu finančných prostriedkov do konca roka pribudne nákup oblečenia pre detský spevácky zbor v hodnote 630 eur a výmena IKT techniky podľa potreby v hodnote 2165,07 eur.      Aj v tomto školskom roku sa tešíme na spoluprácu všetkých ústretových darcov 2% z daní.

      

      

      

      

      

     V Kežmarku  17.09. 2020                                                    členka predsedníctva

                                                                                                 Mgr. Monika Svocáková