• Nadpis

    • Správa o hospodárení OZ LÚČ 2019

      

                 OZ Lúč vzniklo pri ZŠ Dr. Daniela Fischera v roku 2003. Cieľom OZ je možnosť uchádzať sa o podiel z daní zaplatených rodičmi žiakov a tieto finančné prostriedky využiť v zmysle stanov na rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov školy Dr. Daniela Fischera.

      

                 Za  zdaňovacie obdobie roku 2017 sme v roku 2018 prijali od rodičov a priateľov školy finančné prostriedky v celkovej hodnote   5156,63 eur, za čo všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme. Po odčítaní nákladov na bankové a notárske poplatky OZ malo  k dispozícií 4996 eur.

      

     Finančné prostriedky sa použili na nákup zariadenia pod názvom FUNTRONIC- čo je vysoko kvalitná a výkonná interaktívna podlaha na výučbu a edukačné hry. K funtroniku boli zakúpené dva interaktívne softvéry. Táto moderná pomôcka podporuje vzdelávanie a rehabilitáciu všetkých detí. Špeciálne navrhnuté balíky programov sú zamerané na vzdelávanie, ale aj na voľnočasové aktivity žiakov ŠKD. 

     Finančné prostriedky sa využili aj na výmenu poruchového mikrofónu, ktorý sa využíva pri žiackych predstaveniach. Za zvyšné financie sa plánujú zakúpiť stolové počítače, ktoré nahradia už nefunkčné v jednej z učební informatiky.      Aj v tomto školskom roku sa tešíme na spoluprácu všetkých ústretových darcov 2% z daní.

      

      

      

      

      

     V Kežmarku  26.9. 2019                                                    členka predsedníctva

                                                                                                 Mgr. Monika Svocáková