• Výchovný poradca

     Výchovný poradca:  PaedDr. Dagmar Gáborčíková

     Kontakt:  dgaborcikova@centrum.sk

     Konzultačné hodiny: 

     Utorok:  13.30 – 14.00

     Streda: 10.00 – 11.00

               Termín individuálne po dohode

      

     Aktuálne internetové stránky:

     www.komposyt.sk – výber povolania

     www.stredneskoly.sk – prehľadná stránka o stredných  školách na Slovensku

     www.upsvar.sk – ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

     www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce

     www.svetprace.sk

     www.povolania.eu

     www.kamposkole.sk

     www.skoly-info.sk

      

     Prijímacie pohovory na stredné školy 2019/2020

     Prihlášky vypĺňa ZŠ. Zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje na prihláške.  Každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ. V prípade záujmu žiaka o talentové skúšky sa mu vypíše tretia aj štvrtá prihláška.

     Vypĺňanie prihlášok

     • Na talentové skúšky dostane žiak vypísanú prihlášku do 17.02. 2020.• Skontrolovať stranu číslo 1. Na zadnej strane podpísať všetky potrebné údaje (podpis žiaka, podpis rodiča). U lekára dať potvrdiť prihlášku. Prihlášku doniesť obratom späť do 20.02. 2020.
     • Prihláška na SŠ s talentovou skúškou sa zasiela do 28.02. 2020. Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť kópie diplomov za deviaty a ôsmy ročník a potvrdenia, ktoré sú potrebné pre prijatie na strednú školu (nájdete na web stránkach SŠ).

      

     Termíny:

     Talentové skúšky: v termíne od 15.03. - 30.04. 2020

     • Vypísanú prihlášku dostane žiak najneskôr 03.04. 2020.• Skontrolovať stranu číslo 1. Na zadnej strane podpísať všetky potrebné údaje (podpis žiaka, podpis rodiča). U lekára dať potvrdiť prihlášku. Prihlášku doniesť späť výchovnej poradkyni najneskôr do 08.04. 2020. Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť kópie diplomov za deviaty a ôsmy ročník a potvrdenia, ktoré sú potrebné pre prijatie na strednú školu (nájdete na web stránkach SŠ).
     • Na riaditeľstve ZŠ musia byť všetky prihlášky na SŠ 13.04. 2020, pretože po tomto termíne sa prihlášky posielajú na stredné školy.
     • Prvé kolo prijímacích pohovorov: 11.05. 2020 a 14.05. 2020
     • Druhé kolo prijímacích pohovorov: 16. 06. 2020

      

     Zápisný lístok

     • Každý žiak dostane jeden "zápisný lístok na SŠ", ktorý na proti podpis preberie od výchovnej poradkyne. Keď bude žiak prijatý na strednú školu bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis, kde bude vykonaný zápis o prijatí. V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté. Do zápisného lístku rodič nič nevpisuje. 

      

     Testovanie 9

     • Termín Testovania 9: 01.04. 2020.
     •  Náhradný termín Testovania 9: 15.04. 2020.   

      

     Deň otvorených dverí

     Žiaci môžu navštíviť 2 stredné školy, ktoré si uviedli v predbežnom záujme tlačív výchovného poradcu, na ktorých majú najväčší záujem študovať.

     Vzor odvolania.doc