• Výchovný  a kariérový poradca:  PaedDr. Dagmar Gáborčíková

      

     Kontakt:  dgaborcikova@centrum.sk

     Konzultačné hodiny: 

     Utorok: 13.30 – 14.00

     Streda: 10.00 – 11.00

      Termín individuálne po dohode

      

     Užitočné internetové stránky:

     www.komposyt.sk – výber povolania

     www.stredneskoly.sk – prehľadná stránka o stredných  školách na Slovensku

     www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce

     www.dualnysystem.sk – informácie o možnostiach duálneho vzdelávania

     http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - prehľad stredných škôl a ich naplnenosť

      

     Informácie aktuálne v januári 2021:      

     Informácie pre rodičov deviateho ročníka

     Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021  v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

     Prijímacie skúšky:        1. termín: 3. - 4. máj 2021

                                           2. termín: 10. - 11. máj 2021

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

       1. termín: 5. - 7. máj 2021

      2. termín: 12. - 14. máj 2021

     Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

     Externé  testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční  v riadnom termíne: 9. júna 2021                                                                              náhradný termín: 24. jún 2021

     Termíny podania prihlášok  nie sú spresnené vzhľadom  na mimoriadnu situáciu.

     O všetkých aktuálnych zmenách vás budem informovať prostredníctvom edupage, aj online so žiakmi cez zoom.

      

      Informácie aktuálne v septembri 2020:                                                                  

     Prijímacie pohovory na stredné školy 2020/2021

     Prihlášky vypĺňa ZŠ. Zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje na prihláške.  Každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ. V prípade záujmu žiaka o talentové skúšky sa mu vypíše tretia aj štvrtá prihláška.

     Vypĺňanie prihlášok

     Na talentové skúšky dostane žiak vypísanú prihlášku do 14.02.2021.

     • Skontrolovať stranu číslo 1. Na zadnej strane podpísať všetky potrebné údaje (podpis žiaka, podpis rodiča, doplnenie emailovej adresy). U lekára dať potvrdiť prihlášku a doniesť obratom späť do 19.02.2021.

     Prihláška na SŠ s talentovou skúškou sa zasiela do 26.02.2021. Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť kópie diplomov za deviaty a ôsmy ročník a potvrdenia, ktoré sú potrebné pre prijatie na strednú školu (nájdete na web stránkach SŠ).

      

     Termíny:

     Talentové skúšky: v termíne od 15.03. - 30.04.2021

     Vypísanú prihlášku dostane žiak najneskôr 05.04.2021.

     •  Skontrolovať stranu číslo 1. Na zadnej strane podpísať všetky potrebné údaje (podpis žiaka, podpis rodiča). U lekára dať potvrdiť prihlášku. Prihlášku doniesť späť výchovnej poradkyni najneskôr do 09.04.2021. Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť kópie diplomov za deviaty a ôsmy ročník a potvrdenia, ktoré sú potrebné pre prijatie na strednú školu (nájdete na web stránkach SŠ).
     • Na riaditeľstve ZŠ musia byť všetky prihlášky na SŠ 14.04 2021, pretože po tomto termíne sa prihlášky posielajú na stredné školy.
     • Prvé kolo prijímacích pohovorov: 10.05.2021 a 13.05.2021
     • Druhé kolo prijímacích pohovorov: 22.06.2021

      

     Zápisný lístok

     • Každý žiak dostane jeden "zápisný lístok na SŠ", ktorý na proti podpis preberie od výchovnej poradkyne. Keď bude žiak prijatý na strednú školu bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis, kde bude vykonaný zápis o prijatí. V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté. Do zápisného lístku rodič nič nevpisuje. 

      

     Testovanie 9

     • Termín Testovania 9: 24.03.2021
     •  Náhradný termín Testovania 9: 14.04.2021   

      

     Deň otvorených dverí

     Žiaci môžu navštíviť 2 stredné školy, ktoré si uviedli v predbežnom záujme tlačív výchovného poradcu, na ktorých majú najväčší záujem študovať.

     Vzor odvolania.doc