• Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • K Medzinárodnému mesiacu školských knižníc sa každoročne vyhlasuje česko-slovenský projekt "Záložka do knihy spája školy. Tohtoročnou témou 9. ročníka boli "Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice". Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom  33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Bola nám pridelená partnerská škola z Bánoviec nad Bebravou, ZŠ Gorazdova. Našich štvrtákov téma zaujala, prečítali veľa rôznych bájok a s chuťou sa pustili do práce. Vytvorili krásne záložky, ktoré sme spolu s listom a peknými propagačnými materiálmi o Kežmarku zaslali partnerskej škole.Vyhodnotenie sme poslali aj Mgr. Rozálii Cenigovej, ústrednej metodičke pre školské knižnice, ktorá sa nám poďakovala za vyhodnotenie projektu i za originálny prístup k projektu.Zaradila nás do celoslovenského výberu.Máme z toho veľkú radosť. Celoslovenské vyhodnotenie bude zverejnené 30.11.2018

      Triedne učiteľky 4.ročníka

    • Cestovná kancelária na Vlastivede
     • Cestovná kancelária na Vlastivede

     • Do galérie Cestovná kancelária na Vlastivede boli pridané fotografie.

      Cestovná kancelária na Vlastivede, bol názov projektu, ktorý si žiaci 4. ročníka vytvorili ako netradičný spôsob na zopakovanie polročného učiva o Slovensku.  Žiaci pozývali svojich spolužiakov na výlet do regiónov alebo miest od Tatier až k Dunaju. Oceňujeme ich kreativitu a originalitu. Okrem dôležitých informácií, či zaujímavostí sme ochutnali aj  liptovské syry a oblátky, hroznový mušt charakteristický pre Malé Karpaty alebo slivkový džús z Myjavy. Pripravili si tiež rôzne súťaže, kvízy, hádanky, či vtipy viažuce sa k daným oblastiam. Nechýbali ani regionálne piesne, básne či kroj.  Fantázia a tvorivosť projektov spestrili vyučovanie, a tak sa smelo môžeme pustiť do putovania po Slovensku Od Dunaja po Hornád. 

      Vyučujúce 4. roč. 

     • Náboj Junior

     • Do Medzinárodnej súťaži "Náboj Junior"  sme sa tento rok zapojili aj my s dvoma súťažnými 4-člennými tímmi.  Súťažilo sa netradične 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac úloh. V tejto súťaži  nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí z oblasti matematiky a fyziky, ale úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

      Naše tímy z 9.C (Sosková, Svocáková, Vengliková, Brutovský) a z 9.A (Boháčová,Kaňová, Špesová, Oravcová) statočne bojovali. Z okresu kežmarských súťažiacich sme vybojovali 1. a 4. miesto. Keďže sa súťažilo v Poprade, kde sa hodnotili tri okresy Kežmarok, Poprad a Levoča, sme nakoniec obsadili 9.miesto - 9.C a 22.miesto - 9.A.

      Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK MAT

       

     • Krajské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 26.4.2019 reprezentovala našu školu Sandra Sosková z 9.C v Prešove na krajskom kole chemickej olympiády. K 13. miestu v silnej konkurencii jej blahoželáme a prajeme veľa chemických úspechov na strednej škole.

      PaedDr. Gáborčíková

    • Čítanie nás baví!
     • Čítanie nás baví!

     •  

      Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta...Tak prečo doň nenakuknúť?

      Žiakom II. stupňa ( 5. c, 6. c, 7. b, 8. c, 5. a, 6. a ) to umožnili hodiny literatúry a príjemná atmosféra školskej čitárne. 

      Tí si priniesli svoje "srdcovky", predstavili ich svojim kamarátom a o chvíľu sa ocitli vo svete fantasy románov, zvieracích kamarátov, vtipných príbehov z rodinného či školského prostredia...

      Mesiac knihy je už čo nevidieť za nami, ale chuť našich školákov čítať, sa ani zďaleka nekončí. 

       

            Mgr. T. Troppová, Mgr. V. Maláková, Mgr. A.Burkovičová

    • TVORÍME PROJEKTY
     • TVORÍME PROJEKTY

     • Každoročne v júni býva zvykom, že žiaci 2. stupňa trávia posledné vyučovacie hodiny tvorbou projektov.Nebolo to inak ani tento školský rok. Tí mladší vytvárali komiksy, opisovali rôznych literárnych hrdinov, tvorili kalendáre. Tí starší sa zase vrátili v čase a venovali sa hlaholike či spomienkam na veľkomoravské obdobie. Vyhľadávanie informácií, maľovanie, strihanie, lepenie a vzájomná spolupráca sa úspešne ukončila odprezentovaním svojich projektov na hodinách pred spolužiakmi.

       

                                                   Mgr. T. Troppová, Mgr. V. Maláková

    • Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
     • Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

     • 10. apríla 2019 sa v Prešove konalo krajské kolo 60. ročníka fyzikálnej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov z 22 škôl Prešovského kraja, pričom úspešnými riešiteľmi sa stali 20 olympionici. Našu školu reprezentoval Adrián Tomášek z IX. A triedy, ktorý obsadil 18. miesto a stal sa úspešným riešiteľom jubilejného ročníka. Adriánovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy v náročnej súťaži!

      PK MAT - FYZ - INF

    • Febiofest - Tresky plesky
     • Febiofest - Tresky plesky

     • 26.3.2019 sa prváci a druháci zúčastnili vzdelávacieho filmového predstavenia Tresky plesky. Každý diel je zameraný na iný prírodný fenomén či pohromu, ako sú piesočná búrka, lavína, sopka, záplava a pod. Sú vysvetlené jednoduchým spôsobom, no zároveň pevne ukotvené v odborných a vedeckých faktoch. Hlavnou postavou bola moderátorka Kata Strofová z televízie Tresky plesky. Predstavila nám svet častíc – molekúl, ktoré sú ako členovia rodiny. Všetky diely prepájala práve postava moderátorky, ktorá podávala správy o danej katastrofe či aktuálnom fenoméne, vysvetľovala ich a neskôr aj sumarizovala dej. Aj takto netradične sa dajú spoznávať nové veci.

      Tr. učiteľky I. stupňa

     • Rozlúčka so štvrtákmi- 4.C

     • Dňa 20.06.2019 strávili žiaci 4.C triedy spolu s rodičmi a pani učiteľkou prekrásny deň v Záľubici. Rodičia pripravili úžasné dopoludnie plné hier, športových súťaží a zábavy. Popoludnie nám spestrii páni lesníci enviromentálnou prednáškou a kvízom. Pochutili sme si na guláši, opekačke, sladkých dobrotách a torte. Žiaci si pripravili úžasný program. Sami si nacvičili tanček, zrýmovali báseň, vymysleli pieseň a všetkých nás dojali krásnym príhovorom.  Tento deň sa niesol v duchu rozlúčky s 1. stupňom, s triednou učiteľkou, s rodičmi a deťmi navzájom. Cieľom bolo hlavne zabaviť sa a užiť si ešte spoločný čas. Spomienkou nám ostanú tričká s triednou fotkou a krásne darčeky. Veľké ĎAKUJEM patrí najmä rodičom, ktorí to s ochotou a nadšením zorganizovali. 

      Tr. uč. PaedDr. D. Koreňová

    • Lesnícke dni
     • Lesnícke dni

     • Dňa 24.4.2019 sa druháci zúčastnili Lesníckych dní v Kežmarku. V úvode mali možnosť pozrieť si prezentáciu o zvieratách  a vypočuť si zvuky zvierat.  Na stanovištiach boli pre žiakov pripravené zaujímavé súťaže, pri ktorých si overili svoje vedomosti, ale i zručnosti. Mali možnosť spoznávať lesné  stromy a lesné rastliny prostredníctvom obrázkov a prešmyčiek.  Zúčastnili sa hmatovej poznávačky, rozlišovali pečiatky stôp zvierat a hlavičky si potrápili pri skladaní  puzzle stromov.  Po  každej súťažnej úlohe za odmenu dostali písmenká, ktoré si zapisovali do pripravenej tajničky. V závere sa všetci tešili, že sa im podarilo správne vyriešiť všetky úlohy a zistili, že LES JE SKVELÁ UČEBŇA.

      Tr. uč. druhých ročníkov

      Do galérie Lesnícke dni boli pridané fotografie.

    • DOD 2019
     • DOD 2019

     • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na našej škole, ktorý sa uskutoční dňa 28.3.2019 od 9,00h.

    • Čitateľský oriešok 5
     • Čitateľský oriešok 5

     • Tento školský rok sa naši tretiaci s chuťou a záujmom zapojili do čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok. Súťaž mala dve časti: textovú a výtvarnú. V textovej časti žiaci prečítali dva príbehy, museli sa prelúskať a správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Vo výtvarnej časti preukázali svoju predstavivosť a výtvarnú zručnosť. Spojili hrdinov z obidvoch príbehov a vyjadrili kresbou, kde a ako sa mohli kamarátiť.

      Vznikli zaujímavé a veľmi pekné obrázky, ktoré sme spolu s textovou časťou odoslali do súťaže.

      Tr. učiteľky 3.A, B, C

       

     • Slávici z lavice

     • Do galérie Slávici z lavice boli pridané fotografie.

      Dňa 12.4.2019 sa v MsKS uskutočnilo okresné kolo v speve modernej piesne " Slávici z lavice" V jednotlivých kategóriách si zaspievala Timea Dudová (V.B), Diana Svocáková (IX.C). 2. miesto získala Laura Pavligová (IV.C) a Anna Kubalová ( IX.C) sa umiestnila na 3. mieste. Dievčatá sprevádzal na klavíri Martin Zoričák (IX.C). K výhram srdečne blahoželáme. 

      PaedDr. D. Koreňová

    • ... a Slovo bolo u Boha.
     • ... a Slovo bolo u Boha.

     • V sobotu 23.3.2019 sa v Bratislave uskutočnil XXVI. ročník celoslovenského kola v recitácii. Súťažilo sa v piatich kategóriách, osobitne v recitácii poézie a prózy. Našu školu a Prešovský kraj reprezentovala Natália Ferenčáková (V.C), ktorá v tretej kategórii (5.- 6. roč. ZŠ) recitácie poézie obsadila krásne tretie miesto.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme.

      Mgr. I. Hovancová

     • Stará Lesná - Škola v prírode

     • V dňoch 10.6.  – 14.6.2019 sa žiaci 3. A, B, C učili v krásnom tatranskom prostredí v Starej Lesnej.                      

      Škola v prírode poskytla žiakom zážitkové učenie, ktoré bolo rozpracované na mnohé zaujímavé aktivity. Dopoludňajšie vyučovanie sa uskutočňovalo v letnom altánku, kde žiaci na čerstvom vzduchu plnili úlohy z predmetov prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra a matematika hrou. Spoločne v priateľskej atmosfére pracovali na projektoch, ktoré ich zaujali. Využili horské prostredie na vychádzky a pozorovanie okolitej prírody.

      Pre voľno časové aktivity bol  sprístupnený tenisový kurt, pre večerný program veľká konferenčná miestnosť s možnosťou inštalácie zvukovej techniky. Na plávanie využili blízky hotel Lesná s bazénom.

      Veľkým prínosom bola práca animátorov, ktorí pre deti popoludní pripravovali športové podujatia. Tieto aktivity deti zaujali  a súťažili s veľkou chuťou.  Podobne zaujímavé boli hry večer. Deti sa tešili z odmien, ktoré boli pre ne pripravené.

      Spestrením pobytu bola návšteva Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej, kde bol práve deň otvorených dverí.  Žiaci si pozreli fotodokumentáciu o vesmíre a vypočuli prednášku na tému: Slnko a putovanie za zatmením Slnka.  Z prehliadky si odniesli  zaujímavý obrázkový materiál. Podobne deti potešilo stretnutie s cvičiteľom psov – záchranárov. Videli psa Nema, ako plní rozkazy svojho cvičiteľa. Deti sa veľa dozvedeli o práci psovoda a mali pre neho veľa otázok.

      Všetci účastníci školy v prírode sa vrátili zdraví a obohatení o celkom nové zážitky.

      Triedne učiteľky 3. ročníka : Mgr. Danielčáková, Mgr. Buvalová, PaedDr. Malinová