• Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      udeľuje žiakom dňa 13.03.2020 (piatok) 

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom webstránky školy a cez EduPage.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 6. februára 2020 sa na pôde ZŠ Nižná brána v Kežmarku konalo OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom našu školu reprezentovalo spolu 9 žiakov 5. – 9. ročníka. Žiaci súťažili v troch kategóriách a so súťažnými úlohami sa vysporiadali veľmi dobre. Všetci boli úspešnými riešiteľmi GO, ale najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

      Dávid Džadoň (žiak 5.C triedy) kategória G   1. miesto

      Michaela Gáborčíková  (žiačka 5.C triedy) kategória G   2. miesto

      Dorota Vojtičková  (žiačka 9.C triedy) kategória E   2. miesto

      Damián Cehula  (žiak 9.C triedy) kategória G   3. miesto

      Dorotka a Adam budú čoskoro reprezentovať školu na krajskom kole Geografickej olympiády, ktorá sa uskutoční 17. apríla 2020. Obom postupujúcim prajeme veľa úspechov a držíme palce!

     • ,,Piráti krásy"

     • Oslava Boha Stvoriteľa v stvorenstve bola téma tohtoročnej recitačnej súťaže ,, Piráti krásy", ktorú organizoval DKÚ Spišskej diecézy. Súťažné texty museli obsahovať tému prírody, radosť človeka z nej a vďaku Bohu za tento krásny dar. Cieľom súťaže bolo poukázať na dôležitosť tejto témy v súčasnej dobe ekologickej krízy vo svete i na Slovensku. Na okresnom kole 7.11.2019 v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili dve žiačky našej školy : Natália Ferenčáková zo 6.C a Soňa Kurtá z 9.A. V silnej konkurencii sa Soňa umiestnila na 1.mieste a postúpila na krajské kolo, ktoré sa konalo 13.11.2019 v Spišskej Kapitule.Tu obsadila 2.miesto. Srdečne blahoželáme. Mgr.Hovancová I.

     • Prihlásenie žiaka na voliteľný predmet Etická/Náboženská výchova

     • Riaditeľka školy vyzýva zákonných zástupcov žiakov, aby do 15.05.2020 vyplnili online prihlásenie žiaka na voliteľný predmet Etická/Náboženská výchova na školský rok 2020/2021 prostredníctvom doručenej notifikácie cez EduPage. Rodičia bez rodičovského konta si ho môžu vyžiadať na adrese taliga.zsfiskk@gmail.com alebo u triedneho učiteľa.

     • Oznam riaditeľstva školy pre zákonných zástupcov žiakov

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na základne opatrenia MŠVVaŠ SR:

       

      • školy ostanú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zatvorené až do odvolania,
      • zápisy do základných škôl sa uskutočnia v termíne od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí,
      • presný termín zápisu oznámi ZŠ Dr. Daniela Fischera prostredníctvom svojho webu a KTV,
      • ruší sa Testovanie-9,
      • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára,
      • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,
      • žiadame rodičov, aby žiaci sledovali a plnili v rámci svojich možností zadania úloh jednotlivých predmetov na platforme EduPage/stránke školy. Vyučovací proces bol prerušený a žiaci nemajú prázdniny (sú povinní pracovať podľa pokynov vyučujúcich).
    • Minimalizujeme odpad
     • Minimalizujeme odpad

     • "keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.'' John Muir

       Nedávno sme začali realizovať malý experiment, ktorým chceme zistiť, aké množstvo odpadu vyprodukujeme v našej škole a o koľko ho vieme znížiť. Aktivita je rozdelená na dve fázy.  Najskôr žiaci 8.c triedy vyrobili infopanel, na ktorom sú výsledky merania objemu odpadu za 1 týždeň v našej škole. Výpočty nám ukázali, že za 1 týždeň vyprodukujeme 660 l komunálneho odpadu, čo je 21 780 l za 1 školský rok. Súčasne za 1 týždeň vytriedime 375 l separovaného odpadu, čo je 12 375 l za 1 školský rok. Nám sa to zdá veľa, preto sme sa rozhodli o tom informovať celú školu. Meranie nám pomohli uskutočniť naše milé p. upratovačky s ich vedúcou Jankou. Tá spolu s vedúcou ŠJ nám ochotne poskytli rozhovor o tom, ako to vidia ony, kedy a aký odpad tvoria deti najčastejšie. Oba rozhovory sú uvedené na paneli. Zároveň uvádzame  možnosti, ako môžeme minimalizovať odpad každý deň jednoduchými činnosťami. Jednou z nich bude aj Týždeň bez obalov (20. - 24.4.2020), ktorý budeme realizovať už po druhýkrát. Vtedy prebehne druhá fáza merania vyprodukovaného odpadu v našej škole. Výsledky oboch meraní porovnáme a zistíme, ako vieme minimalizovať odpad. Veríme, že sa zapojí celá škola.

      SPOLOČNE TO DOKÁŽEME!

       Za kolégium: Katka, Henka, Sárka, Saška, Vaneska, Emka, Slavo a Rišo.

       

       

       

       

      Vyhodnotenie dotazníka:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • EKO - KÓDEX
     • EKO - KÓDEX

     • Eko - kódex vznikol spoluprácou všetkých žiakov druhého stupňa. Na hodinách biológie a občianskej náuky žiaci spojili svoje mysle a spísali po 10 hlavných bodov, ktoré sa týkali danej témy Odpad. Spracovali sme aj tému Voda, nakoľko nám tento eko - kódex chýbal. Návrhy sa pozbierali a užšie kolégium Zelenej školy vybralo tie najzaujímavejšie a najčastejšie sa opakujúce body. Pomocou nich sa budú riadiť všetci žiaci našej školy tak, aby sme boli praví aktivisti programu Zelenej školy aj mimo nej. Naši kreatívni tvorcovia spojili pracovitosť s tvorivosťou a vytvorili ukážkové eko - kódexy, ktoré sa pýšia na nástenkách na chodbe školy. 

      Za kolégium Ivo, Viki, Naďka, Svetlanka, Saška

       

    • KOMPARO 9 - 2019
     • KOMPARO 9 - 2019

     • Každý deviatak sa 1. apríla 2020 povinne zúčastní na celoslovenskom Testovaní 9 – 2020. Stredné školy výsledok tohto testovania zohľadňujú v prijímacom konaní, a preto je v záujme každého deviataka, aby v ňom obstál čo najlepšie.
      Spoločnosť EXAM testing každoročne ponúka žiakom možnosť zúčastniť sa na nepovinnom testovaní KOMPARO, a tak si vyskúšať testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Aj napriek tomu, že KOMPARO je pre školy i pre žiakov dobrovoľné, naša škola už niekoľko rokov využíva túto možnosť testovania, pretože poskytuje užitočnú spätnú väzbu. Žiak sa dozvie, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

      KOMPARO 9 – 2019 sa tento školský rok uskutočnilo vo štvrtok 14. novembra. Z našej školy sa ho zúčastnilo 69 žiakov 9. ročníka. Žiaci absolvovali test z matematiky a test zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledky sa školy a žiaci dozvedia najneskôr 17. decembra 2019.

       

      PK MAT a PK SJL

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Milí žiaci

      22. apríl je deň každoročne venovaný Zemi. Deň Zeme sa začal oslavovať už v roku 1970. Upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie a pripomína nám našu závislosť na zemských zdrojoch.

      Ale aj napriek tejto situácii by sme na Deň Zeme nemali zabudnúť.

      Mali by sme sa zastaviť a zamyslieť sa nad dôsledkami nášho konania a uvedomiť si, aké je dôležité starať sa o čistotu nášho okolia. Zároveň by nás mal upozorňovať na to, koľko vecí spotrebujeme- čo nakupujeme, a koľko toho nakupujeme.

      Dúfame, že v tento deň urobíte pre našu planétu viac než zvyčajne.

       

      Pri tejto príležitosti chceme osloviť žiakov 2. – 9. ročníka, aby sa zapojili do nasledovnej aktivity Zelenej školy. Prihláste sa na testy ALF, kde si nájdete test Deň Zeme. Pokúste sa ho čo najlepšie vyriešiť. Termín je od 22.4. do 26.4. Veríme, že získate veľa nových zaujímavých  poznatkov na tému Odpad a dúfame, že sa zapojí čo najviac detí našej školy.

       

      S pozdravom kolégium Zelenej školy :)

    • Hodnotenie škôl podľa INEKO
     • Hodnotenie škôl podľa INEKO

     • Podľa hodnotenia INEKO v rámci základných škôl naša škola obsadila v školskom roku 2018/2019 7. miesto v Prešovskom kraji a 72. miesto v SR. Získala 7,7 bodu z desiatich a hodnotenie ako Škola s výbornými výsledkami žiakov. (7,0 - 7,9 b)

      INEKO hodnotilo školy na základe viacerých ukazovateľov (pri základných a stredných školách je ich 41), ktoré sú rozdelené do 11 oblastí. Hodnotenie je vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku, mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, hodnotenia stavu a úrovne školy štátnou školskou inšpekciou. Započítava sa aj podiel kvalifikovaných pedagógov, ich pravidelné využívanie IKT vo vyučovacom procese ako aj objem finančných zdrojov, majú školy k dispozícii na svoju prevádzku na obdobie jedného roka. 

    • Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...
     • Ako vybrať pre malého čitateľa správnu knihu...

     • Zručnosť čítania a písania, mať pisateľskú a čitateľskú gramotnosť tvoria základ vzdelania človeka. Čítanie by malo byť pre dieťa zážitok, niečo čo žiaka vedie k poznaniu, k ďalšej tvorivej činnosti. Prostredníctvom textov, viet, slov si žiak obohacuje slovnú zásobu, učí sa odhaľovať niečo neznáme, premýšľa a následne tvorí. Čitateľstvo detí je v súčasnej dobe veľmi diskutovanou témou. V dobe plnej technických zariadení, elektronických médií sa veľa hovorí a píše, že je nutné deti „vrátiť späť knihám”.

      Práve literatúra zastúpená v primárnom vzdelávaní vo forme hodín čítania, vedie žiakov postupne od základnej gramotnosti ku čitateľskej kompetencii. Len práca s učebnicou pár hodín v týždni nestačí na vytvorenie emocionálneho vzťahu „dieťa a kniha”.

      Výskumy dokazujú, že slovenské deti pasívne prijímajú informácie, preto je dôležité práve mimočítankovou literatúrou prilákať detských nečitateľov ku knihám. Čítanie zasahuje city, intelekt, ovplyvňuje utváranie osobnosti, formuje a podporuje rozvoj kultúrnych záujmov a vytvára postupne u žiakov, že kniha sa stáva relaxom.

      Mimočítankové čítanie je dôležitým prostriedkom výchovy literatúrou. Vytvára priestor práve na zdokonaľovanie čítania, na vytváranie vzťahu ku knihám, časopisom ako aj obohacuje žiaka o estetický pocit z prečítaného.

       

      Zoznam odporúčanej literatúry:

      Bendová, K. (Čačky hračky)

      Bendová, K. (Opice z našej police)

      Bendová, K. (Brumlíčkove rozprávky)

      Bendová, K. (Bola raz jedna trieda)

      Bendová, K. (Čiernobiela rozprávka)

      Byngová, G. (Malá čarodejka Molly zastaví svet)

      Čepčeková, E. (Meduška)

      Čepčeková, E. (Utopený mesiačik)

      Čepčeková, E. (Zrkadielko),

      Ďuríčková, M. (Danka a Janka)

      Ďuríčková, M. (Nie je škola ako škola)

      Ďuríčková, M. (O guľkovi bombuľkovi)

      Ďuríčková, M. (Oriešky)

      Ďuríčková, M. (Slncové dievčatko)

      Haštová, M. (Keď pôjdeš lúkami)

      Haštová, M. (Zo starej horárne)

      Hevier, D. (Aladár a Baltazár)

      Hevier, D. – Bajusová O. (Hovorníček)

      Hevier, D. (Heviho diktátor)

      Hevier, D. (Krajina zázračno)

      Hevier, D. (Nám sa ešte nechce spať)

      Hevier, D. zost. (Rozprávky na celý rok)

      Jančová, M. (O kapsičke, ktorá nechcela chodiť do školy)

      Jančová, M. (Rozprávky starej matere)

      Kukučín, M. (Z teplého hniezda)

      Moravčík, Š. (Raketa so zlatým chvostom)

      Móric R., (Z poľovníckej kapsy)

      Ondrejov, Ľ. (Keď pôjdeš horou)

      Ondrejov, Ľ. (Rozprávky z hôr)

      Ondrejov, Ľ. (Zbojnícka mladosť)

      Pavlovič, J. (Hádali sa hádanky)

      Pavlovič, J., Smatanová R. (Čítajte si s nami)

      Petiška, E. (Staré grécke povesti a báje)

      Podjavorinská, Ľ. (Čin-čin)

      Podjavorinská, Ľ. (Už ho vezú)

      Podjavorinská, Ľ. (Zlatko Klátik)

      Podjavorinská, Ľ. (Žabiatko)

      Rázusová-Martáková, M. (Chlapčekovo leto)

      Rázusová-Martáková, M. (Jarné vtáča)

      Rázusová-Martáková, M. (Junácka pasovačka)

      Rázusová-Martáková, M. (Kozliatka)

      Rázusová-Martáková, M. (Sedmokráska)

      Rúfus, M. (Janko Hraško)

      Redmontová, D. (Bobove narodeniny)

      Redmontová, D. (Bobova trúbka)

      Reesová, G. (Víla zo starej knižnice)

      (Spievanky a hádanky, ľudové pesničky a hádanky)

      Šikula, V. (Pán horár má za klobúkom mydleničku)

      Šikula, V. (Prázdniny so strýcom Rafaelom)

      Zelinová, H. (Do videnia, Zuzanka)

      (Zlatá hrkálka, ľudové povedačky, pesničky, hádanky)

       

      PaedDr. A. Ondo-Eštoková, Mgr. J. Danielčáková

     • ZBER VIEČOK A KEFIEK

     • Milí žiaci/žiačky, srdečne Vás pozývame zabojovať v rámci 17. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO. Súťaž nesie názov Recykluj a vyhraj. V rámci našej  školy sa chceme zapojiť do tejto kategórie:

      KATEGÓRIA A - zber hliníkových viečok z výrobkov SABI: pri zbere akceptujeme len umyté a vysušené viečka.

      Hliníkové viečka od Sabi produktov môžete nosiť pani učiteľke Palanskej alebo pani učiteľke Stračárovej. Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.

      V rámci Zelenej školy sa chceme zapojiť aj do projektu Zber použitých kefiek CURAPROX. Žiaci nahlásia počet použitých kefiek CURAPROX alebo aj kefiek iných značiek p. u. Palanskej alebo p. u. Stračárovej a môžu ich vhodiť do pripravených boxov na chodbách. Pani učiteľky ich následne odovzdajú v prevádzke ,,Smile Shop CURAPROX". Odstránenie hlavičiek prebehne až pri odovzdaní v obchode.

      Zozbierané zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, budú použité na výrobu odpadkových košov na separovaný odpad, ktoré daruje ,,Smile Shop" najaktívnejším triedam. (100 ks kefiek = 1 kôš, sada 2 košov = 200 ks kefiek). Ďalšie informácie nájdete na nástenkách.

       

       

     • Prihlášky na stredné školy


     • Vedenie školy oznamuje zákonným zástupcom deviatakov a deviatakom, aby v dňoch 5 – 6.
      mája 2020
      prišli do školy v čase od 8.00 – 11.30 podpísať prihlášky na stredné školy.
      Prihlášku podpisuje rodič a žiak. Svojim podpisom na prihláške potvrdzujete správnosť
      údajov. Súčasne si rodičia prevezmú zápisný listok na stredné školy, ktorý ostáva na strednej
      škole, kam žiak od septembra nastúpi. Zároveň žiadame rodičov o dodržiavanie hygienicko
      -epidemiologických opatrení: povinnosť nosiť rúško a vlastné písacie potreby. Podpisovanie
      prihlášok sa uskutoční v kabinete výchovného poradcu na prízemí v priestoroch školy.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

     • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA OZNAM

     • Žiadame žiakov a učiteľov, ktorí majú vypožičané knihy zo školskej knižnice, aby ich priniesli do školskej knižnice:

      v  piatok 24.04. od 9.00 – do 11.00 alebo v pondelok 27. 04. od 9.00 – do 11.00

      J. Danielčáková, školský knihovník

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     •   V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

           Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva

       

    • Súťaž Zelenej školy
     • Súťaž Zelenej školy

     • Milí žiaci!

      Zapojte sa do ďalšej aktivity Zelenej školy, cieľom ktorej je vytvoriť Maskota na aktuálnu tému Odpad. Zapojiť sa môžu všetci žiaci, buď ako jednotlivci alebo skupiny. Maskot musí byť vyrobený z odpadového materiálu (kartón, plechovky, plastové fľaše...) Súťaž prebieha od 4. februára do 3. apríla. Vyhodnotenie bude 22. apríla 2020 - na  Deň Zeme. Bližšie informácie nájdete na info paneli na 1. poschodí pri kabinete Biológie.

      Tešíme sa na Vás.

      Katka a Henka z kolégia Zelenej školy