• MAKS – matematický korešpondenčný seminár
     • MAKS – matematický korešpondenčný seminár

     • Napriek tomu, že záujem o „MAKS-a“ z roka na rok klesá, naša škola zostáva súťaži stále verná, a to vďaka skupinke žiakov-nadšencov, takzvaných Maksáčov.

      Aké úlohy riešia Maksáči a aké sú pravidlá súťaže? „Úlohy sú prepojené so životom, spájajú sa s bežnými detskými aktivitami, sú aktuálne, moderné, pritom milé a zaujímavé. A hlavne – sú vyriešiteľné s použitím mentálnej vybavenosti príslušnej vekovej kategórie, trénujúc logiku, postreh a možno aj vtip riešiteľov.“ Takto sa o súťaži vyjadrila stará mama jedného Maksáča. A pravidlá? Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole má žiak viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberie z piatich ponúknutých a súťažiť môže buď ako jednotlivec, alebo vo dvojici. Súťažiaci riešia úlohy MAKS-a elektronickou formou. Súťaž organizuje n. o. Talentída. Ak vás to zaujalo a chcete si o tom prečítať viac, kliknite na www.maks.sk.

      Aký úspech zožali naši Maksáči v tomto školskom roku 2019/2020?

      V kategórii MAKS 5 súťažilo v rámci SR 1 184 žiakov. Z 5.C triedy sa do súťaže zapojili 3 žiaci:
      Aleš Kundra obsadil 1. miesto a získal titul MAKSiHVIEZDA,
      Michaela Gáborčíková obsadila 66. miesto a tiež získala titul MAKSiHVIEZDA,
      Dávid Džadoň obsadil 403. miesto a získal titul MAKSiFRAJER.

      V kategórii MAKS 6 súťažilo v rámci SR 763 žiakov. Zo 6. ročníka sa do súťaže zapojili 4 žiaci:
      Dvojica Laura Krasuľová Zoja Nevická zo 6.C obsadila 276. miesto, dievčatá získali MAKSiDIPLOMy,
      Filip Roth zo 6.B obsadil 345. miesto a Viliam Pichnarčík zo 6.C 499. miesto, obaja získali MAKSiDIPLOM.

      V kategórii MAKS 8 súťažilo v SR celkovo 411 žiakov. Našu školu reprezentovala Karolína Kundrová, žiačka 8.C triedy, ktorá sa umiestnila na 63. priečke a získala titul MAKSiFRAJER.

      Maksáčom srdečne blahoželáme a veríme, že súťaži zostanú verní aj v budúcom školskom roku.
      Mgr. Miroslava Petrasová

    • Zachráň strom - zapoj sa do zberu papiera
     • Zachráň strom - zapoj sa do zberu papiera

     • Milí žiaci,

      v dňoch 17.6. a 18.6. 2020 organizujeme na škole Zber papiera. Nadbytočný papier, OKREM KARTÓNOV, prineste do školy ku vchodu B (od bufetu Špajzík) alebo ho priamo vložte do pristaveného kontajnera na papier v čase od 8.00 - 12.00hod.

      Ďakujeme

     • Oznam ŠKD

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že od 03.06.2020 bude možný odchod detí z ŠKD v len v týchto časových intervaloch – 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 hod. Prevádzka ŠKD v mesiaci jún je od 11.35 do 15.30 hod. Mesačný poplatok za ŠKD ostáva 10€.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Vážení rodičia! Žiaci, ktorí nastupujú od 01.06.2020 do školy a boli pred korona-krízou prihlásení na stravovanie v školskej jedálni, budú automaticky prihlásení aj na obedy. V prípade, ak sa vaše dieťa vyučovania zúčastní a NECHCETE pre neho obed, oznámte nám to telefonicky 052/452 30 30 alebo na mobil 0940 504 900. Žiaci z ročníkov 1.-5., ktorí ostávajú doma a taktiež žiaci z ročníkov 6.-9. obed zabezpečený nemajú. Prihlasovanie takýchto žiakov nebude možné, nakoľko výdaj v obedároch sa uskutočňovať nebude. Zabezpečená strava nebude ani pre cudzích stravníkov.

      Všetky preplatky, ktoré vznikli počas školského roka a za mesiace, kedy sa deti nestravovali sa budú preposielať na účty koncom júna 2020  a začiatkom júla 2020.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Vážení rodičia!

      Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 sme pripravení spustiť prevádzku ZŠ pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ s obmedzenými podmienkami. V ZŠ možno vytvárať skupiny žiakov max. do počtu 20 žiakov. Skupinu môžu tvoriť aj žiaci rôznych ročníkov. Vytvorená skupina sa nebude meniť v priebehu týždňa. Jednotlivé skupiny žiakov budú prichádzať ráno do školy v stanovenom čase a do budovy budú vstupovať cez určený vchod. Skupiny žiakov budú pokračovať popoludní v školskom klube detí podľa vyjadreného záujmu.

       

      Prevádzka základnej školy bude od 07.00 h do 15.30 h počas pracovných dní.

       

      Nástup do školy:

      - vchod A (nový, oproti pošte):

      I.A, I.B, I.C, čas 7:15 – 7:30

      II.A, II.B, II.C, čas 7:30 – 7:45

      III.A, III.B, III.C, čas 7:45 – 8:00

      - vchod B (oproti bufetu Špajzík):

      IV.A, IV.B, IV.C,  čas 7:15 – 7:30

      V.A, V.B, V.C, čas 7:30 – 7:45

      Žiaci z okolitých obcí, ktorí dochádzajú, prídu podľa spojov.

       

      ŠKD – rodičia si vyzdvihnú deti na vrátnici do 15:30.

       

      Zákonný zástupca:

      - zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2m, dezinfekcia rúk);

      - do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;

      - dieťa odovzdáva a preberá v stanovených časoch pred budovou školy, nie ľubovoľne;

      - zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek;

      - pri prvom nástupe dieťaťa (01.06.2020, priamo pri vstupe do budovy školy) a po každom prerušení viac ako tri dni predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tu stiahnuť);

      - bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľku školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID-19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

       

      Žiak:

      - pred vstupom do budovy prejde meraním telesnej teploty;

      - pri vstupe do budovy školy použije dezinfekčný prostriedok;

      - po príchode do školy sa prezuje do prezuviek;

      - spolu s pedagógom a celou skupinou si ide umyť ruky bežným spôsobom;

      - všade vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško (okrem triedy);

      - čo najmenej sa kontaktuje so žiakmi iných skupín.

       

      Učiteľ a škola:

      - po príchode žiaka do školy uskutoční ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, preberanie vyhlásenia o bezinfekčnosti pri prvom nástupe do školy);

      - zabezpečuje v miestnosti, kde sa zdržiava skupina žiakov, časté vetranie;

      - organizuje väčšiu časť dňa vonku, skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú;

      - pravidelne upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní;

      - presuny žiakov a pohyb po chodbách organizuje tak, aby sa čo najmenej stretávali s inými skupinami.

       

      Vážení rodičia, svojím dobrovoľným záujmom umiestniť dieťa v základnej škole vyjadrujete súhlas s obmedzenými podmienkami prevádzky základnej školy v čase od 01.06.2020 do 30.06.2020.

       

      Ďakujeme!

      Kežmarok, 26.05.2020

      PaedDr. Iveta Slovíková, riaditeľka školy

     • Výsledky ankety na tému Separovanie v našom meste

     • Počas ankety žiakov kolégia Zelenej školy na tému Separovanie v našom meste sme od obyvateľov získali 37 odpovedí na naše otázky. Niektoré už boli zverejnené vo vysielaní KTV. Tu ponúkame kompletné vyhodnotenie prieskumu.

       

    • Vyhodnotenie súťaže maskot Zelenej školy
     • Vyhodnotenie súťaže maskot Zelenej školy

     • Dňa 13.5.2020 sa časť kolégia Zelenej školy tvorené žiakmi aj učiteľmi spojilo cez online aplikáciu  kvôli vyhodnoteniu vyrobených maskotov. Spoločne sme si všetky prezreli, prečítali ich príbehy a následne sme sa rozdelili do štyroch skupín. Na výber bolo 5 návrhov: Korytnačka, Dapdo, Bob separ, Zelený priateľ Zeme a jeden bol bez mena. Každá skupina si vybrala svojho favorita. Všetky maskoty boli veľmi pekné a zaujímavé. Pri výbere víťaza sme zohľadnili vzhľad, použitý materiál ale aj príbeh jeho vzniku. Zhodli sme sa na víťazovi, ktorým sa stala Korytnačka. Deti, ktoré sa do súťaže zapojili, budú odmenené a vyrobené maskoty vystavíme na chodbách školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že si v tomto mimoriadnom čase vyučovania našli čas aj na takúto tvorivú činnosť.

      Za kolégium Katka a Henka :)

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. - 5. ročníka, že prevádzka školy od 01.06.2020 bude v čase od 7.00 do 15.30 hod.

      Vyučovanie bude prebiehať v časovom rozsahu rozvrhu pre jednotlivé triedy.

      ŠKD bude pre deti 1. - 4. ročníka od ukončenia vyučovacieho procesu do 15.30 hod.

      Ranné oddelenie ŠKD v mesiaci jún nebude v prevádzke. Záujem o návštevu ŠKD žiadame zákonných zástupcov žiakov nahlásiť triednym učiteľom do 22.05.2020.

      Žiakom, ktorí sa od 01.06.2020 zúčastnia na vyučovaní, bude poskytnutý obed v ŠJ (ak sú prihlásení).

      V prípade dodatočného záujmu nástupu do školy po 01.06.2020 je rodič povinný nahlásiť triednemu učiteľovi a vedúcej ŠJ deň vopred do 12.00 hod.

      Ďalšie oznamy ohľadom nástupu budú zverejnené na stránke školy 26.05.2020.

       

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy vyzýva zákonných zástupcov žiakov 1. – 5. ročníka, aby do 21.05.2020 (štvrtok) oznámili triednym učiteľom záujem o nástup žiakov na vyučovací proces od 01.06.2020, alebo aby vyplnili online dotazník prostredníctvom doručenej notifikácie cez EduPage. Rodičia bez rodičovského konta si ho môžu vyžiadať na adrese taliga.zsfiskk@gmail.com alebo u triedneho učiteľa.

    • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky
     • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky

     •  

      Riaditeľstvo ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok

       

      oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka v šk. roku 2020/2021,

       

      že v dňoch 25. 05. 2020 - 26. 05. 2020 v čase od 8.00 do 14.00 hod. budú odovzdávané

       

      Rozhodnutia  o prijatí do 1. ročníka  a

      Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky

       

      na prízemí ZŠ

       

       (s povinnosťou dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia -  rúško, vlastné písacie potreby, dodržiavať sociálny odstup)

       

       

      Vo výnimočnom prípade, ak zákonný zástupca si nemôže osobne prevziať rozhodnutie v uvedenom termíne, nech kontaktuje sekretariát ZŠ na tel.č. 052/4523029.

     • Pozdrav od Smejka a Tanculienky

     • Počas dištančného online vzdelávania sme sa rozhodli potešiť našich prváčikov v 1.B a spestriť im online vyučovanie. Preto sme oslovili, deťom veľmi dobe známu dvojicu, Smejka a Tanculienku. Sú autormi piesne Naša Zem, ktorú sme si vybrali za hymnu našej Zelenej školy.  Smejko a Tanculienka na našu výzvu ihneď zareagovali a dňa 14.05. prišli prváčikom spíjemniť vyučovanie. Vopred sme ich poprosili, aby žiakov nielen pozdravili, ale pomohli nám podporiť aj ich vzťah k prírode a k jej ochrane. Po krátkom, ale zaujímavom rozhovore, sme si spoločne zaspievali pieseň Naša Zem. Žiaci boli  nečakanou návštevou veľmi milo prekvapení a pevne veríme, že ich to nabilo pozitívnou energiou do ďalších dní.

      Prekvapenie :)

      Aj sme si zaspievali :)