• Plavecký výcvik

     • V dňoch 5.-9.10.2020 sme zahájili plavecký výcvik v krásnom podtatranskom hoteli Lesná. Počas výcviku si tretiaci osvojili dva základné plavecké štýly. Deň sa začínal rozcvičkou a potom hurá do vody. Týždeň sme ukončili súťažami, pri ktorých sme zažili veľa zábavy. Po sladkej odmene, ktorú nám zabezpečili rodičia sme s úsmevom ukončili tento týždeň. V srdci nám ostanú nezabudnuteľné spomienky. Veľké ĎAKUJEM patrí p.Mihókovi a p. Zacherovi.

      Žiaci 3.A, tr. uč. Mgr. Vančová

    • Vláčik separáčik opäť funguje
     • Vláčik separáčik opäť funguje

     • Po nutnej oprave niektorých dielov je Vláčik separáčik opäť funkčný. Tentokrát si teta Janka zavolala na pomoc šikovné ôsmačky (za kolégium Zelenej školy) - Ninu, Kaju a Romanku. Spolu rozveselili chodbu na 1. poschodí. Naplnené farebné vagóny vláčika slúžia ako názorná ukážka na triedenie odpadu najmä pre žiakov 1. stupňa. Ďakujeme.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková, koordinátor Zelenej školy

    • Týždeň bez obalov
     • Týždeň bez obalov

     • Celoškolský týždeň bez obalov chcel upozorniť na opätovné používanie, čo nám pomôže k zníženiu odpadu, ktorý produkujeme. Jednorazové obaly znečisťujú  životné prostredie nielen ako odpad, ale aj ťažbou surovín, výrobou a prepravou a samozrejme aj ich zneškodňovaním. Aj keď je recyklácia užitočnejší a prínosnejší spôsob nakladania s odpadmi ako ich ukladanie na skládky či do spaľovní, každý proces recyklácie spotrebúva energiu a vedie k istej miere znečistenia životného prostredia.

      Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Účelom odpadového hospodárstva je v prvom rade predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu (minimalizácia a opätovné používanie). Keďže takmer polovica odpadov, ktoré vyhadzujeme, tvoria obaly, žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili pestré obaly z papiera na zošity, učebnice, či žiacku knižku. Využili svoju fantáziu a veľmi pekne ich vyzdobili. Niektorí žiaci vyrábali papierové taštičky a záložky do knihy.

      Triedy mali prezentácie o znečisťovaní našej planéty, triedení odpadu a taktiež v každej triede sa uskutočnil rozhovor o tom, ako prispievame k tomu, aby sa nám mohlo lepšie žiť v čistejšom prostredí.

      Takmer samozrejmosťou bola desiata bez obalov, najmä bez mikroténových vrecúšok a jednorazových plastových fliaš. Tie žiaci vymenili za farebné desiatniky a fľaše z tvrdeného plastu, zo skla alebo termosky.

      V týždni od 21.09. - 25.09.2020 prebehla druhá fáza merania množstva odpadu, ktorý vyprodukujeme v škole, tentokrát, keď sa snažíme odpad minimalizovať.  Za celý týždeň sme vyprodukovali 725 l komunálneho odpadu a 270 l separovaného odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim meraním (marec 2020) sme vytriedili o 105 l separovaného odpadu menej, nakoľko sme sa snažili nepoužívať zbytočné obaly. Množstvo komunálneho odpadu sa nám nepodarilo znížiť kvôli súčasnej situácii, keďže prevažnú väčšinu odpadu tvorili jednorazové hygienické obrúsky na ruky. COVID-19 nám zabránil byť lepšími. Napriek tomu veríme, že ak sa aktuálna situácia zmení k lepšiemu, prejaví sa to aj na zníženom množstve vyprodukovaného odpadu v škole.

      Mgr. Janka Lacková, tr. učiteľky 1.st., PaedDr. Zuzana Ferenčáková – koordinátor Zelenej školy

       

       

    • JAZYK JE KĽÚČOM DO KAŽDÝCH DVERÍ
     • JAZYK JE KĽÚČOM DO KAŽDÝCH DVERÍ

     • Uplynulý týždeň sa žiaci druhého stupňa dali do diskusie na tému:

      "NAČO NÁM SÚ VLASTNE CUDZIE JAZYKY?"

      Na pozeranie cudzojazyčných filmov, hranie PC hier v skupine so zahraničnými partnermi, na dorozumievanie sa v rodine, kvôli práci v zahraničí, k pobytu v cudzine na dovolenke, či práve na vyjadrenie svojich pocitov, úmerne veku, či slovnej zásobe. K poslednému si žiaci pripravili i kreatívnu aktivitu, vyjadriť svoj názor, či postoj, ale aj spätosť s niektorými témami vrámci domu, či v súvislosti s témemi preberanými v lekciách učebnice.

      Svoj osobný posoj vyjadrujúc na ozajstnom tričku, či na návrhu v papierovej podobe vytvorili žiaci celé šnúry "prádla" a sloganov.

      Návrhy, či hotové výtvory sú naozaj prekrásne a mnohé s originálnymi citátmi. Dievčatá nezabudli na "šminky", či módu a folklór, chlapci na grafiťácky prejav pocitov svojho veku. No jednotlivé výstupy sú dôkazom sebavedomého uchopenia cudzieho jazyka anglického, nemeckého, či poľského. Nájdeme však i príspevky v japončine, maďarčine, či ruštine.

      Pamätajme na to, že tým správnym kľúčom, si otvárame v živote dvere do krajín, v ktorých sa nám bude ľahšie komunikovať, ale nás i obohacovať svojou kultúrou, či zvykmi tej ktorej krajiny. No takto vynášame i naše krásne Slovensko do sveta.

      "Tak obleč sa a choď!", znie i jeden zo sloganov...

       

      Vyučujúci ANJ a NEJ, 1. a 2.stupeň

       

     • Európsky deň jazykov I. stupeň

     • 26. september si každoročne pripomíname ako Európsky deň jazykov. S našimi žiakmi na prvom stupni sme si pripravili niekoľko aktivít už pár dní predtým. Pri počúvaní poznávali jazyky, ktorými sa hovorí v Európe, v anglickom a v nemeckom jazyku sa aktívne zapojili do pripravených úloh. Do projektu Domček, domček, kto v tebe býva, sa zapojili všetky deti prvého stupňa. Výtvarne stvárnili, v akých domoch ľudia bývajú, ako si skrášľujú svoje životné prostredie. Starší žiaci v projekte využili osvojenú slovnú zásobu a projekt spestrili  slovami a jednoduchými vetami. Svoje práce vystavili a pochválili sa nimi v priestoroch našej školy.

      Vyučujúce ANJ a NEJ I. stupeň

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov dňa 17.09.2020 (štvrtok) na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia so začiatkom o 16.30h.

      Súčasťou plenárnej schôdze bude aj voľba nových členov do Rady školy v kategórii rodičov, zákonných zástupcov žiakov.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Zbieraj, trieď, recykluj a ochraňuj prírodu
     • Zbieraj, trieď, recykluj a ochraňuj prírodu

     • Žiakom našej školy sa podarilo už po tretíkrát získať plastový kôš výmenou za 100 ks starých zubných kefiek. Najusilovnejší boli tentokrát žiaci III.A triedy. Kôš, ktorý získali, je vyrobený z rúčok zubných kefiek a bude im slúžiť na triedenie odpadu vo svojej triede.

      Staré zubné kefky ľubovoľnej značky budeme zbierať aj aktuálny školský rok. Ak chceš aj ty dostať takýto kôš pre svoju triedu a zároveň urobiť dobrú vec pre prírodu, jednoducho sa zapoj. Viac info nájdeš na nástenke na chodbe školy.

      Okrem zubných kefiek naďalej pokračujeme v zbere papiera, pomarančovej kôry a bateriek.

      Natália Ferenčáková, z kolégia Zelenej školy

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 (02.09.2020 - streda)

     • Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 sa neorganizuje hromadné otvorenie školského roka. Žiaci budú v triedach s triednymi učiteľmi v čase od 9:00 do cca 9:30.

      Príchod žiakov do školy:

      1. ročník 7:45 – 7:55 (vchod A, nový, od pošty)

      5. ročník 8:15 – 8:30 (vchod A, nový, od pošty)

      2. – 4. ročník 8:40 – 8:50 (vchod A, nový, od pošty)

      6. – 9. ročník 8:40 – 8:50 (vchod B, oproti bufetu Špajzík)

      2. septembra školská jedáleň a školský klub detí NIE SÚ v prevádzke.

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

     • Oznam školskej jedálne

     • Zápis stravníkov na stravovanie v novom školskom roku bude prebiehať v dňoch 24.-27.8.2020 od 7.00 hod. do 14.00 hod. a dňa 31.8.2020 v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. Je potrebné odovzdať vyplnený zápistný lístok a uhradiť povinné poplatky. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy v záložke "O škole" - časť "Život školy" - "Školská jedáleň" - príloha "Zápisný lístok". Variť začíname od štvrtka 03.09.2020.

    • Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa
     • Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa

     • Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa na školský rok 2020/2021:

      Zoznam bude uverejnený aj na dverách budovy školy (z ulice Mučeníkov) v auguste.

      Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa bude upresnený v septembri vyučujúcim daného predmetu. 

     • „Som Európan” - štvrtáci, ročníkový projekt

     • V tomto školskom roku naši štvrtáci na hodinách vlastivedy spoznávali Slovensko. Putovali sme spolu od Hornádu k Dunaju a naspäť po všetkých regiónoch.

       

      Slovensko je súčasťou Európskej únie, a tak sme si na ročníkový projekt vybrali tému: „Som Európan”.

       

         Pochádzame z rozličných krajín a hovoríme rôznymi jazykmi. Európa je našim spoločným domovom. Ľudia žijúci v EÚ môžu slobodne žiť, pracovať alebo študovať v ktorejkoľvek krajine, ktorú si vyberú. EÚ robí všetko preto, aby uľahčila ich pohyb z jednej krajiny do druhej.

         EÚ spojila mnoho európskych krajín na zásade priateľských a iných vzťahov.  Má svoju vlajku a vlastnú hymnu, s ktorou sme sa zoznámili na hodinách hudobnej výchovy.

      EURÓPA ja krásny kontinent s fascinujúcou históriou. Dala svetu mnoho slávnych vedcov, vynálezcov, umelcov a skladateľov, ale aj obľúbených komikov a úspešných športovcov.

         Naši žiaci majú veľa zážitkov z ciest, o ktoré sa podelili na besede s pracovníčkou CK. Počas roka si pripravili prezentácie a ukážky jedál z medzinárodnej kuchyne. V rámci Európskeho dňa jazykov spoznávali kultúru iných európskych krajín. Porovnávali zvyky a tradície iných európskych národov s našimi slovenskými.

         Dúfame, že okrem cestovania po Slovensku  počas letných prázdnin, budú on-line cestovať a spoznávať kultúrne, prírodné a nehmotné bohatstvo Európy.

      tr. uč. 4. ročníkov

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční dňa 30.06.2020 o 9.00 hod. v átriu. Príchod žiakov do školy je o 8.45 hod.

      Žiakom 1.- 5. ročníka budú vysvedčenia odovzdané v triede od 8.00 do 8.45 hod. Príchod žiakov do školy je o 7.45 hod.

      30.06.2020 nie je v prevádzke ŠKD ani ŠJ.

     • Mein Idol. Mein Star

     • I v nemeckom jazyku si mnohí žiaci druhého stupňa počas obdobia dištančného vzdelávania tvrdo zamakali. Nielen online vyučovanie, pracovné listy, či cvičenia a gramatika i iné rôzne cesty a formy boli použité pre prácu a progres vo vzdelávaní z domu.

      Žiaci 8.C uzavreli svoju trojmesačnú prácu krásnymi projektami, ktorých obsahom bolo vyjadriť a načrtnúť v istých gramatických formách a obsahových okruhoch svoj názor na slovenského športovca, ktorý je ich vzorom.

      Celkové spracovanie svedčí o zrelej a angažovanej úrovni žiakov a je vizitkou ich skvelej práce, svedomitej prípravy a zodpovednom prístupe vo vzdelávaní.

      Wenn das Wissen Spaß macht.

      Mgr. Z. Scherfel M.A.

     • ŠPORTU ZDAR: 1. kolo Detskej Sagan Tour Rajecká Lesná

     • Po dlhej odmlke v karanténe sa cyklotalentíky našej školy postavili konečne na ŠTART. A veru, bol to štart výnimočný. V odstupoch 30tich sekúnd štartovali pretekári v 1. kole detskej tour Petra Sagana v Rajeckej Lesnej v počasí, plnom ťažkých výziev, dažďa a predovšetkým blata.

      No deti sa s týmito výzvami popasovali bravúrne a obsadli výborné umiestnenia vo svojich kategóriách. Je nutné podotknúť, že v jednotlivých kategóriach bolo priemerne 80 až 100 pretekárov.

      Paulínka Šolcová, 1.C, 5. miesto

      Ninka Raffajová, 3.C, 1. MIESTO

      Fabi Scherfel, 2. C, 6. miesto

      Vratko Scherfel, 4.A, 12. miesto

      Richard Hajkovský, 8. C, 12. miesto

      Oliver Šolc 4.A, Dávid Dufala 4.B, Oliver Hajkovský 3.A 

      Žiakom našej školy i ostatným pretekajúcim nášho mesta a cykloklubu srdečne blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu v ťažkých podmienkach ďakujeme.

      Vďaka patrí i rodičom, najmä ockom, ktorí boli súčasťou preteku. V tomto kole mali možnosť aktívne sa doň zapojiť i rodinní príslušníci. Je viac než jasné, že jabíčka nepadajú ďaleko od stromov. Svedčia o tom i ich skvelé umiestnenia. Bližšie na webe.

      ZSCH

       

       

       

     • Starší učia mladších

     • Rovesnícke vzdelávanie v našej škole sa teší veľkej obľube nielen zo strany malých žiakov ale aj ich "veľkých" učiteľov. V rámci aktivity Zelenej školy žiačky 9. ročníka navštívili prvákov. Pripravili si prezentáciu k téme Odpad - ako vzniká, ako dlho sa rozkladá, prečo a ako treba odpad triediť, prípadne ako ho vôbec nevytvárať. Dievčatá rozprávali aj o negatívnom dopade hromadenia odpadu v prírode a poukázali na nevhodné životné podmienky mnohých živočíchov. Medzi nimi bola aj korytnačka, žijúca v mori medzi plastami, ktorá je novým maskotom ochrany prírody v našej škole. Po získaní nových informácií deti hravo vytriedili odpad z prírody podľa farebného rozlíšenia. Táto téma našich najmenších žiakov veľmi zaujala, o čom svedčí aj veľké množstvo otázok k danej téme, na ktoré žiačky kolégia Zelenej školy odborne zodpovedali.

      Dievčatá ďakujeme!

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková a tr. uč. 1. ročníka

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje organizáciu vyučovacieho procesu pre žiakov 6. – 9. ročníka v čase od 22.06.2020 do 30.06.2020 nasledovne:

      • Každý ročník nastúpi len v daný deň podľa rozpisu, prebehne kompletizácia a odovzdávanie učebníc, úprava tried.
      • Žiakom 6. – 8. ročníka bude v daný deň odovzdané vysvedčenie.
      • Strava v školskej jedálni poskytovaná nebude.
      • Žiaci zotrvajú v škole iba v nevyhnutný čas triednických prác.
      • Žiadame, aby si žiaci priniesli v daný deň prezuvky.

      23.06.2020, 9. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov,

      24.06.2020, 8. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov,

      25.06.2020, 7. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov,

      26.06.2020, 6. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov.