• Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 (02.09.2020 - streda)

     • Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 sa neorganizuje hromadné otvorenie školského roka. Žiaci budú v triedach s triednymi učiteľmi v čase od 9:00 do cca 9:30.

      Príchod žiakov do školy:

      1. ročník 7:45 – 7:55 (vchod A, nový, od pošty)

      5. ročník 8:15 – 8:30 (vchod A, nový, od pošty)

      2. – 4. ročník 8:40 – 8:50 (vchod A, nový, od pošty)

      6. – 9. ročník 8:40 – 8:50 (vchod B, oproti bufetu Špajzík)

      2. septembra školská jedáleň a školský klub detí NIE SÚ v prevádzke.

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

     • Oznam školskej jedálne

     • Zápis stravníkov na stravovanie v novom školskom roku bude prebiehať v dňoch 24.-27.8.2020 od 7.00 hod. do 14.00 hod. a dňa 31.8.2020 v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. Je potrebné odovzdať vyplnený zápistný lístok a uhradiť povinné poplatky. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy v záložke "O škole" - časť "Život školy" - "Školská jedáleň" - príloha "Zápisný lístok". Variť začíname od štvrtka 03.09.2020.

    • Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa
     • Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa

     • Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa na školský rok 2020/2021:

      Zoznam bude uverejnený aj na dverách budovy školy (z ulice Mučeníkov) v auguste.

      Zoznam učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa bude upresnený v septembri vyučujúcim daného predmetu. 

     • „Som Európan” - štvrtáci, ročníkový projekt

     • V tomto školskom roku naši štvrtáci na hodinách vlastivedy spoznávali Slovensko. Putovali sme spolu od Hornádu k Dunaju a naspäť po všetkých regiónoch.

       

      Slovensko je súčasťou Európskej únie, a tak sme si na ročníkový projekt vybrali tému: „Som Európan”.

       

         Pochádzame z rozličných krajín a hovoríme rôznymi jazykmi. Európa je našim spoločným domovom. Ľudia žijúci v EÚ môžu slobodne žiť, pracovať alebo študovať v ktorejkoľvek krajine, ktorú si vyberú. EÚ robí všetko preto, aby uľahčila ich pohyb z jednej krajiny do druhej.

         EÚ spojila mnoho európskych krajín na zásade priateľských a iných vzťahov.  Má svoju vlajku a vlastnú hymnu, s ktorou sme sa zoznámili na hodinách hudobnej výchovy.

      EURÓPA ja krásny kontinent s fascinujúcou históriou. Dala svetu mnoho slávnych vedcov, vynálezcov, umelcov a skladateľov, ale aj obľúbených komikov a úspešných športovcov.

         Naši žiaci majú veľa zážitkov z ciest, o ktoré sa podelili na besede s pracovníčkou CK. Počas roka si pripravili prezentácie a ukážky jedál z medzinárodnej kuchyne. V rámci Európskeho dňa jazykov spoznávali kultúru iných európskych krajín. Porovnávali zvyky a tradície iných európskych národov s našimi slovenskými.

         Dúfame, že okrem cestovania po Slovensku  počas letných prázdnin, budú on-line cestovať a spoznávať kultúrne, prírodné a nehmotné bohatstvo Európy.

      tr. uč. 4. ročníkov

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční dňa 30.06.2020 o 9.00 hod. v átriu. Príchod žiakov do školy je o 8.45 hod.

      Žiakom 1.- 5. ročníka budú vysvedčenia odovzdané v triede od 8.00 do 8.45 hod. Príchod žiakov do školy je o 7.45 hod.

      30.06.2020 nie je v prevádzke ŠKD ani ŠJ.

     • Mein Idol. Mein Star

     • I v nemeckom jazyku si mnohí žiaci druhého stupňa počas obdobia dištančného vzdelávania tvrdo zamakali. Nielen online vyučovanie, pracovné listy, či cvičenia a gramatika i iné rôzne cesty a formy boli použité pre prácu a progres vo vzdelávaní z domu.

      Žiaci 8.C uzavreli svoju trojmesačnú prácu krásnymi projektami, ktorých obsahom bolo vyjadriť a načrtnúť v istých gramatických formách a obsahových okruhoch svoj názor na slovenského športovca, ktorý je ich vzorom.

      Celkové spracovanie svedčí o zrelej a angažovanej úrovni žiakov a je vizitkou ich skvelej práce, svedomitej prípravy a zodpovednom prístupe vo vzdelávaní.

      Wenn das Wissen Spaß macht.

      Mgr. Z. Scherfel M.A.

     • ŠPORTU ZDAR: 1. kolo Detskej Sagan Tour Rajecká Lesná

     • Po dlhej odmlke v karanténe sa cyklotalentíky našej školy postavili konečne na ŠTART. A veru, bol to štart výnimočný. V odstupoch 30tich sekúnd štartovali pretekári v 1. kole detskej tour Petra Sagana v Rajeckej Lesnej v počasí, plnom ťažkých výziev, dažďa a predovšetkým blata.

      No deti sa s týmito výzvami popasovali bravúrne a obsadli výborné umiestnenia vo svojich kategóriách. Je nutné podotknúť, že v jednotlivých kategóriach bolo priemerne 80 až 100 pretekárov.

      Paulínka Šolcová, 1.C, 5. miesto

      Ninka Raffajová, 3.C, 1. MIESTO

      Fabi Scherfel, 2. C, 6. miesto

      Vratko Scherfel, 4.A, 12. miesto

      Richard Hajkovský, 8. C, 12. miesto

      Oliver Šolc 4.A, Dávid Dufala 4.B, Oliver Hajkovský 3.A 

      Žiakom našej školy i ostatným pretekajúcim nášho mesta a cykloklubu srdečne blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu v ťažkých podmienkach ďakujeme.

      Vďaka patrí i rodičom, najmä ockom, ktorí boli súčasťou preteku. V tomto kole mali možnosť aktívne sa doň zapojiť i rodinní príslušníci. Je viac než jasné, že jabíčka nepadajú ďaleko od stromov. Svedčia o tom i ich skvelé umiestnenia. Bližšie na webe.

      ZSCH

       

       

       

     • Starší učia mladších

     • Rovesnícke vzdelávanie v našej škole sa teší veľkej obľube nielen zo strany malých žiakov ale aj ich "veľkých" učiteľov. V rámci aktivity Zelenej školy žiačky 9. ročníka navštívili prvákov. Pripravili si prezentáciu k téme Odpad - ako vzniká, ako dlho sa rozkladá, prečo a ako treba odpad triediť, prípadne ako ho vôbec nevytvárať. Dievčatá rozprávali aj o negatívnom dopade hromadenia odpadu v prírode a poukázali na nevhodné životné podmienky mnohých živočíchov. Medzi nimi bola aj korytnačka, žijúca v mori medzi plastami, ktorá je novým maskotom ochrany prírody v našej škole. Po získaní nových informácií deti hravo vytriedili odpad z prírody podľa farebného rozlíšenia. Táto téma našich najmenších žiakov veľmi zaujala, o čom svedčí aj veľké množstvo otázok k danej téme, na ktoré žiačky kolégia Zelenej školy odborne zodpovedali.

      Dievčatá ďakujeme!

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková a tr. uč. 1. ročníka

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje organizáciu vyučovacieho procesu pre žiakov 6. – 9. ročníka v čase od 22.06.2020 do 30.06.2020 nasledovne:

      • Každý ročník nastúpi len v daný deň podľa rozpisu, prebehne kompletizácia a odovzdávanie učebníc, úprava tried.
      • Žiakom 6. – 8. ročníka bude v daný deň odovzdané vysvedčenie.
      • Strava v školskej jedálni poskytovaná nebude.
      • Žiaci zotrvajú v škole iba v nevyhnutný čas triednických prác.
      • Žiadame, aby si žiaci priniesli v daný deň prezuvky.

      23.06.2020, 9. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov,

      24.06.2020, 8. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov,

      25.06.2020, 7. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov,

      26.06.2020, 6. ročník, nástup 8:30, odovzdávanie učebníc podľa pokynov triednych učiteľov.

    • MAKS – matematický korešpondenčný seminár
     • MAKS – matematický korešpondenčný seminár

     • Napriek tomu, že záujem o „MAKS-a“ z roka na rok klesá, naša škola zostáva súťaži stále verná, a to vďaka skupinke žiakov-nadšencov, takzvaných Maksáčov.

      Aké úlohy riešia Maksáči a aké sú pravidlá súťaže? „Úlohy sú prepojené so životom, spájajú sa s bežnými detskými aktivitami, sú aktuálne, moderné, pritom milé a zaujímavé. A hlavne – sú vyriešiteľné s použitím mentálnej vybavenosti príslušnej vekovej kategórie, trénujúc logiku, postreh a možno aj vtip riešiteľov.“ Takto sa o súťaži vyjadrila stará mama jedného Maksáča. A pravidlá? Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole má žiak viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberie z piatich ponúknutých a súťažiť môže buď ako jednotlivec, alebo vo dvojici. Súťažiaci riešia úlohy MAKS-a elektronickou formou. Súťaž organizuje n. o. Talentída. Ak vás to zaujalo a chcete si o tom prečítať viac, kliknite na www.maks.sk.

      Aký úspech zožali naši Maksáči v tomto školskom roku 2019/2020?

      V kategórii MAKS 5 súťažilo v rámci SR 1 184 žiakov. Z 5.C triedy sa do súťaže zapojili 3 žiaci:
      Aleš Kundra obsadil 1. miesto a získal titul MAKSiHVIEZDA,
      Michaela Gáborčíková obsadila 66. miesto a tiež získala titul MAKSiHVIEZDA,
      Dávid Džadoň obsadil 403. miesto a získal titul MAKSiFRAJER.

      V kategórii MAKS 6 súťažilo v rámci SR 763 žiakov. Zo 6. ročníka sa do súťaže zapojili 4 žiaci:
      Dvojica Laura Krasuľová Zoja Nevická zo 6.C obsadila 276. miesto, dievčatá získali MAKSiDIPLOMy,
      Filip Roth zo 6.B obsadil 345. miesto a Viliam Pichnarčík zo 6.C 499. miesto, obaja získali MAKSiDIPLOM.

      V kategórii MAKS 8 súťažilo v SR celkovo 411 žiakov. Našu školu reprezentovala Karolína Kundrová, žiačka 8.C triedy, ktorá sa umiestnila na 63. priečke a získala titul MAKSiFRAJER.

      Maksáčom srdečne blahoželáme a veríme, že súťaži zostanú verní aj v budúcom školskom roku.
      Mgr. Miroslava Petrasová

    • Zachráň strom - zapoj sa do zberu papiera
     • Zachráň strom - zapoj sa do zberu papiera

     • Milí žiaci,

      v dňoch 17.6. a 18.6. 2020 organizujeme na škole Zber papiera. Nadbytočný papier, OKREM KARTÓNOV, prineste do školy ku vchodu B (od bufetu Špajzík) alebo ho priamo vložte do pristaveného kontajnera na papier v čase od 8.00 - 12.00hod.

      Ďakujeme

     • Oznam ŠKD

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že od 03.06.2020 bude možný odchod detí z ŠKD v len v týchto časových intervaloch – 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 hod. Prevádzka ŠKD v mesiaci jún je od 11.35 do 15.30 hod. Mesačný poplatok za ŠKD ostáva 10€.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Vážení rodičia! Žiaci, ktorí nastupujú od 01.06.2020 do školy a boli pred korona-krízou prihlásení na stravovanie v školskej jedálni, budú automaticky prihlásení aj na obedy. V prípade, ak sa vaše dieťa vyučovania zúčastní a NECHCETE pre neho obed, oznámte nám to telefonicky 052/452 30 30 alebo na mobil 0940 504 900. Žiaci z ročníkov 1.-5., ktorí ostávajú doma a taktiež žiaci z ročníkov 6.-9. obed zabezpečený nemajú. Prihlasovanie takýchto žiakov nebude možné, nakoľko výdaj v obedároch sa uskutočňovať nebude. Zabezpečená strava nebude ani pre cudzích stravníkov.

      Všetky preplatky, ktoré vznikli počas školského roka a za mesiace, kedy sa deti nestravovali sa budú preposielať na účty koncom júna 2020  a začiatkom júla 2020.