• Kampaň Sladká pomoc
     • Kampaň Sladká pomoc

     • Naša škola každoročne podporuje dobrovoľnícke aktivity, zbierky na pomoc slabým, chorým, chudobným na Slovensku i v iných krajinách sveta. V septembri sme podporili zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim sumou : 95,89 eur. V októbri sme sa zapojili do kampane Sladká pomoc. Kúpou čokoládky sme si nielen zamaškrtili, ale vyzbieranou sumou 190 eur sme podporili misijné projekty pre deti a mládež v Afrike. Ďakujeme všetkým štedrým dobrovoľníkom. Mgr. Hovancová          

     • VESELÝ ZOOM

     • Hodina občianskej náuky bola o toleranci a rešpekte. Na túto tému sa šiestaci dohodli, že sa zhostia témy veselo a úsmevne. V tomto náročnom období dištančného vyučovania  bolo toto rozhodnutie veľkým osviežením, keďže sme hodinu začali smiechom. Budúca hodina, o folklóre a regiónoch, bude zrejme v krojoch, či iných odevoch slovenských regiónov. Dovtedy si obzrieme jednotlivo úžasnú výstavu ÚĽUVu vo výstavnej sieni mesta Kežmarok, na tému MODROTLAČ.

      ZSCH

    • Záverečné hodnotenie Zelenej školy
     • Záverečné hodnotenie Zelenej školy

     • Robíme, čo učíme.

      Dňa 12.10.2020 našu školu navštívila hodnotiaca návšteva Zelenej školy, aby zhodnotila realizáciu prioritnej témy  ODPAD v  druhom certifikačnom období - v šk. rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Obsahom záverečného hodnotenia je zistenie plnenia metodiky 7 krokov a úrovne participácie na škole. Za jej úspešné splnenie a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami na škole sme získali nasledovný výsledok hodnotenia Zelenej školy:

           Rada Zelenej školy udeľuje CERTIFIKÁT A VLAJKU ZELENEJ ŠKOLY

      Toto hodnotenie je výsledkom práce celej školy- vedenia školy, učiteľov, žiakov a ich rodičov, nepedagogických zamestnancov. Každý priložil ruku k dielu ako vedel, ako mohol, a preto ako škola môžeme byť na seba pyšní.

      Výsledok hodnotenia „ mali v rukách“ najmä žiaci užšieho kolégia, ktorí boli zodpovední za realizáciu aktivít v Environmentálnom akčnom pláne. Dnes už úsmevom na tvári informovali o všetkých uskutočnených aktivitách spojených s témou Odpad za dané obdobie. Regionálne koordinátorky Zelenej školy, ktoré k nám prišli na hodnetenie, boli nadšené ich prístupom a zanietením. Týmto žiakom patrí veľká vďaka za ich prácu nad rámec bežných žiackych povinností.

      Veríme, že vedomosti, ktoré získali žiaci našej školy o význame triedenia a minimalizovania odpadu, budú uplatňovať aj mimo školy, vo svojich rodinách.

      Veľká vďaka patrí riaditeľke školy PaedDr. Ivete Slovíkovej za podporu a možnosť zapojiť sa do tohto medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu.                                                                                                                                                                                                                                                                        Tešíme sa, ak budeme pokračovať v plnení aktivít v novej prioritnej téme v ďalšom certifikačnom období.

      Koordinátorky Zelenej školy

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková, Mgr. Mária Mlynarčíková

      Celé znenie hodnotenia našej školy si môžete prečítať tu:

      Kezmarok_DrFischera_zs_vysledok_hodnotenia_2019_20(1).pdf

    • Vesmír očami štvrtákov
     • Vesmír očami štvrtákov

     • Hviezdna obloha púta na seba pozornosť od nepamäti. Na hodinách prírodovedy sa žiaci štvrtého ročníka zaoberali zaujímavou témou – vesmír. Keďže nám situácia nedovoľuje upevniť si učivo o vesmíre zážitkovo v planetáriu, rozhodli sme sa pripraviť projekty s názvom: ,,Vesmír očami štvrtákov“.

      Po prázdninách si štvrtáci priniesli svoje výtvory do školy. Projekty sa žiakom veľmi vydarili. Nás taktiež teší, že žiaci spolu so svojimi rodičmi a súrodencami prežili naozaj pekné chvíle, objavili v sebe skrytý talent tvorivosti a výsledok prekvapil i potešil aj samotných žiakov. Niektoré modely sa dajú použiť ako učebná pomôcka. To svedčí o skutočnej zaangažovanosti našich štvrtákov. Najkrajší zážitok mali štvrtáci z výstavy, ktorú pripravili pre svojich mladších spolužiakov. Veríme, že ňou inšpirujeme našich spolužiakov, a že v nich vzbudíme záujem o vesmírne dobrodružstvo.

      Štvrtáci svoju výstavu nafotili a poslali ako pozdrav prvému slovenskému kozmonautovi Ivanovi Bellovi, ktorý bol z ich projektov nadšený a napísal im krásny odkaz: 
      ,,Veľmi si vážim záujem Vás aj Vašich žiakov o vesmír a kozmonautiku. Nadšenie a zanietenie žiakov svedčí o tom, že im informácie z týchto oblastí sprostredkovávate zaujímavou a pútavou formou, čo u nich vzbudzuje záujem dozvedieť sa niečo viac aj formou samostatného štúdia, mimo riadneho vzdelávacieho procesu. Veľmi ste ma potešili Vašimi krásnymi projektmi. 
      Pozdravujem žiakov, držím im palce v štúdiu a odkazujem im,  že budúcnosť bude patriť vzdelaným ľuďom.“ Ivan Bella

       

      Tr. učiteľky štvrtého ročníka

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

     • Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Jeho cieľom na 1. stupni ZŠ je zamerať sa na to, aby naši žiaci vedeli vhodne využiť svoj voľný čas. A tento týždeň je na to ako stvorený. Keďže nás momentálne prenasleduje vírus menom COVID 19, nemohli sme si zmerať sily v športových medzitriednych súťažiach. Aj napriek tomu vyučovanie bolo spestrené rôznymi činnosťami. Na hodinách sme si pripravovali zdravé desiate, nápoje i nátierky. Veľa sme sa rozprávali a čítali o zdravom životnom štýle, pripravili si ovocné, zeleninové a mliečne dni. Štvrtákov dokonca virtuálne navštívila pani spisovateľka Gabriela Futová, ktorej patrí veľká vďaka, že našla odvahu a chuť sa takto porozprávať na diaľku. Ak Vás zaujíma, ako sme si počas tohto týždňa užívali, kliknite na fotoalbum.

      Koordinátorka PPDZ Mgr. Ingrid Šterbáková 

      REKLAMA štvrtákov na ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

     • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ platné od 08.11.2020

     • (plné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tu)

       

      Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má povolený vstup do školy bez preukázania negatívneho výsledku testu, ale predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Ak žiak alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak nenavštevuje školu prezenčne

      Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre daný typ školy a po konzultácii s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní). Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.

      Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle  epidemiologických pravidiel vrátiť do školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Riaditeľka alebo ňou poverený zamestnanec sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č. 20.

      V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo  potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1.- 4. ročníka, že nástup žiakov do školy po jesenných prázdninách je 10.11.2020 (utorok). Pri nástupe do školy sa zákonní zástupcovia žiakov riadia aktuálnymi opatreniami v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" platnými od 01.11.2020, ktoré sú zverejnené na stránke školy.

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že odhlášky na obed prijímame telefonicky alebo SMS-kou na čísle  0940 504 900 a tiež mailom na adrese jedalenzsfischera@gmail.com deň vopred do 14.00 hod. Neodhlásený obed je možné v prvý deň neprítomnosti vyzdvihnúť v jednorázovej nádobe za poplatok 0,20 EUR v hotovosti. Od nasledujúceho dňa je potrebné sa z obedov odhlásiť.

     • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ platné od 01.11.2020

     • (plné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tu)

       

      Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa zúčastnil testovania, má povolený vstup do školy, ak predloží fotokópiu negatívneho výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu. Vtedy nie je potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu, ale predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ak žiak alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak nenavštevuje školu prezenčne.

      Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto  prípade  ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Riaditeľka alebo ňou poverený zamestnanec sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke.

      V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje organizáciu vyučovania od 26.10.2020 do 27.11.2020:

      1. zmena termínu prázdnin:

      30.10.2020 (piatok) – 02.11.2020 (pondelok), nástup 1. stupňa 03.11.2020 (utorok),

      06.11.2020 (piatok) – 09.11.2020 (pondelok), nástup 1. stupňa 10.11.2020 (utorok),

      2. zmena vyučovacieho procesu:

      a) 1. stupeň sa vyučuje prezenčnou formou v škole podľa rozvrhu hodín bez zmeny,

      b) ŠKD je zatiaľ v prevádzke bez zmeny,

      c) školská jedáleň je v prevádzke len pre žiakov 1. stupňa,

      d) 2. stupeň prechádza od 26.10.2020 (pondelok) na dištančnú formu výučby až do 27.11.2020 (vrátane). Žiaci sú povinní riadiť sa rozvrhom hodín pre dištančné vyučovanie, ktorý bude zverejnený na webe školy/EduPage (žiaci ho už majú k dispozícii). Neúčasť žiaka bude evidovaná ako riadna absencia. Žiaci budú naďalej priebežne klasifikovaní ako počas riadneho vyučovania.

      e) žiaci, ktorí nemajú dostatočné technické možnosti pracovať dištančne, sú povinní pracovať podľa pokynov vyučujúcich (napr. budú vzdelávaní pomocou materiálov, ktoré si vyzdvihnú každý týždeň v škole a na konci týždňa ich prinesú na kontrolu).

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pravidelne sledovali aktuálne oznamy na webe školy.

      Vedenie základnej školy praje všetkým pevné nervy, veľa zdravia, trpezlivosti a úsmevu na tvári.

    • Posedenie v čajovni
     • Posedenie v čajovni

     • Keď sa Ťa zima opýta, ktoré liečivé rastliny si v lete nazbieral, čo odpovieš?

      Žiaci VI.C triedy v tom majú jasno. Hodinu biológie strávili netradične v školskej kuchynke, ktorá sa premenila na voňavú čajovňu. Venovali sa ročníkovému projektu na tému Liečivé rastliny. Každý z nich si vybral ľubovoľnú liečivú rastlinu a opísal jej význam pre zdravie človeka. Z nazbieraných byliniek pripravili chutný, ale hlavne zdravý čaj - žihľavový, malinový, rumančekový, ktorý si podľa potreby dochutili medom alebo domácim bazovým sirupom. Niektorí po prvýkrát ochutnali kávu z koreňa čakanky a sušené jahody. Dozvedeli sa napr., že na kašeľ je dobrý čaj z prvosienky jarnej, masť pripravená z nechtíka lekárskeho pôsobí na zápaly kože, materinu dúšku pijeme pri chorobách z prechladnutia a pre príjemný spánok si môžeme pripraviť nielen upokojujúci čaj, ale i relaxačný kúpeľ z medovky lekárskej. Zo všetkých projektov si šiestaci urobia spoločný triedny Atlas liečivých rastlín.

      Prichádzajúce sychravé počasie a dlhé večery sú vhodnou príležitosťou, ako sa zababušiť do deky, zobrať do ruky ľubovoľnú knižku alebo učebnicu :) a pochutnať si na dobrom čaji, ktorý posilní našu imunitu.

      Na zdravie!

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 5.-9.10.2020 sme zahájili plavecký výcvik v krásnom podtatranskom hoteli Lesná. Počas výcviku si tretiaci osvojili dva základné plavecké štýly. Deň sa začínal rozcvičkou a potom hurá do vody. Týždeň sme ukončili súťažami, pri ktorých sme zažili veľa zábavy. Po sladkej odmene, ktorú nám zabezpečili rodičia sme s úsmevom ukončili tento týždeň. V srdci nám ostanú nezabudnuteľné spomienky. Veľké ĎAKUJEM patrí p.Mihókovi a p. Zacherovi.

      Žiaci 3.A, tr. uč. Mgr. Vančová

    • Vláčik separáčik opäť funguje
     • Vláčik separáčik opäť funguje

     • Po nutnej oprave niektorých dielov je Vláčik separáčik opäť funkčný. Tentokrát si teta Janka zavolala na pomoc šikovné ôsmačky (za kolégium Zelenej školy) - Ninu, Kaju a Romanku. Spolu rozveselili chodbu na 1. poschodí. Naplnené farebné vagóny vláčika slúžia ako názorná ukážka na triedenie odpadu najmä pre žiakov 1. stupňa. Ďakujeme.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková, koordinátor Zelenej školy

    • Týždeň bez obalov
     • Týždeň bez obalov

     • Celoškolský týždeň bez obalov chcel upozorniť na opätovné používanie, čo nám pomôže k zníženiu odpadu, ktorý produkujeme. Jednorazové obaly znečisťujú  životné prostredie nielen ako odpad, ale aj ťažbou surovín, výrobou a prepravou a samozrejme aj ich zneškodňovaním. Aj keď je recyklácia užitočnejší a prínosnejší spôsob nakladania s odpadmi ako ich ukladanie na skládky či do spaľovní, každý proces recyklácie spotrebúva energiu a vedie k istej miere znečistenia životného prostredia.

      Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Účelom odpadového hospodárstva je v prvom rade predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu (minimalizácia a opätovné používanie). Keďže takmer polovica odpadov, ktoré vyhadzujeme, tvoria obaly, žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili pestré obaly z papiera na zošity, učebnice, či žiacku knižku. Využili svoju fantáziu a veľmi pekne ich vyzdobili. Niektorí žiaci vyrábali papierové taštičky a záložky do knihy.

      Triedy mali prezentácie o znečisťovaní našej planéty, triedení odpadu a taktiež v každej triede sa uskutočnil rozhovor o tom, ako prispievame k tomu, aby sa nám mohlo lepšie žiť v čistejšom prostredí.

      Takmer samozrejmosťou bola desiata bez obalov, najmä bez mikroténových vrecúšok a jednorazových plastových fliaš. Tie žiaci vymenili za farebné desiatniky a fľaše z tvrdeného plastu, zo skla alebo termosky.

      V týždni od 21.09. - 25.09.2020 prebehla druhá fáza merania množstva odpadu, ktorý vyprodukujeme v škole, tentokrát, keď sa snažíme odpad minimalizovať.  Za celý týždeň sme vyprodukovali 725 l komunálneho odpadu a 270 l separovaného odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim meraním (marec 2020) sme vytriedili o 105 l separovaného odpadu menej, nakoľko sme sa snažili nepoužívať zbytočné obaly. Množstvo komunálneho odpadu sa nám nepodarilo znížiť kvôli súčasnej situácii, keďže prevažnú väčšinu odpadu tvorili jednorazové hygienické obrúsky na ruky. COVID-19 nám zabránil byť lepšími. Napriek tomu veríme, že ak sa aktuálna situácia zmení k lepšiemu, prejaví sa to aj na zníženom množstve vyprodukovaného odpadu v škole.

      Mgr. Janka Lacková, tr. učiteľky 1.st., PaedDr. Zuzana Ferenčáková – koordinátor Zelenej školy

       

       

    • JAZYK JE KĽÚČOM DO KAŽDÝCH DVERÍ
     • JAZYK JE KĽÚČOM DO KAŽDÝCH DVERÍ

     • Uplynulý týždeň sa žiaci druhého stupňa dali do diskusie na tému:

      "NAČO NÁM SÚ VLASTNE CUDZIE JAZYKY?"

      Na pozeranie cudzojazyčných filmov, hranie PC hier v skupine so zahraničnými partnermi, na dorozumievanie sa v rodine, kvôli práci v zahraničí, k pobytu v cudzine na dovolenke, či práve na vyjadrenie svojich pocitov, úmerne veku, či slovnej zásobe. K poslednému si žiaci pripravili i kreatívnu aktivitu, vyjadriť svoj názor, či postoj, ale aj spätosť s niektorými témami vrámci domu, či v súvislosti s témemi preberanými v lekciách učebnice.

      Svoj osobný posoj vyjadrujúc na ozajstnom tričku, či na návrhu v papierovej podobe vytvorili žiaci celé šnúry "prádla" a sloganov.

      Návrhy, či hotové výtvory sú naozaj prekrásne a mnohé s originálnymi citátmi. Dievčatá nezabudli na "šminky", či módu a folklór, chlapci na grafiťácky prejav pocitov svojho veku. No jednotlivé výstupy sú dôkazom sebavedomého uchopenia cudzieho jazyka anglického, nemeckého, či poľského. Nájdeme však i príspevky v japončine, maďarčine, či ruštine.

      Pamätajme na to, že tým správnym kľúčom, si otvárame v živote dvere do krajín, v ktorých sa nám bude ľahšie komunikovať, ale nás i obohacovať svojou kultúrou, či zvykmi tej ktorej krajiny. No takto vynášame i naše krásne Slovensko do sveta.

      "Tak obleč sa a choď!", znie i jeden zo sloganov...

       

      Vyučujúci ANJ a NEJ, 1. a 2.stupeň

       

     • Európsky deň jazykov I. stupeň

     • 26. september si každoročne pripomíname ako Európsky deň jazykov. S našimi žiakmi na prvom stupni sme si pripravili niekoľko aktivít už pár dní predtým. Pri počúvaní poznávali jazyky, ktorými sa hovorí v Európe, v anglickom a v nemeckom jazyku sa aktívne zapojili do pripravených úloh. Do projektu Domček, domček, kto v tebe býva, sa zapojili všetky deti prvého stupňa. Výtvarne stvárnili, v akých domoch ľudia bývajú, ako si skrášľujú svoje životné prostredie. Starší žiaci v projekte využili osvojenú slovnú zásobu a projekt spestrili  slovami a jednoduchými vetami. Svoje práce vystavili a pochválili sa nimi v priestoroch našej školy.

      Vyučujúce ANJ a NEJ I. stupeň

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov dňa 17.09.2020 (štvrtok) na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia so začiatkom o 16.30h.

      Súčasťou plenárnej schôdze bude aj voľba nových členov do Rady školy v kategórii rodičov, zákonných zástupcov žiakov.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Zbieraj, trieď, recykluj a ochraňuj prírodu
     • Zbieraj, trieď, recykluj a ochraňuj prírodu

     • Žiakom našej školy sa podarilo už po tretíkrát získať plastový kôš výmenou za 100 ks starých zubných kefiek. Najusilovnejší boli tentokrát žiaci III.A triedy. Kôš, ktorý získali, je vyrobený z rúčok zubných kefiek a bude im slúžiť na triedenie odpadu vo svojej triede.

      Staré zubné kefky ľubovoľnej značky budeme zbierať aj aktuálny školský rok. Ak chceš aj ty dostať takýto kôš pre svoju triedu a zároveň urobiť dobrú vec pre prírodu, jednoducho sa zapoj. Viac info nájdeš na nástenke na chodbe školy.

      Okrem zubných kefiek naďalej pokračujeme v zbere papiera, pomarančovej kôry a bateriek.

      Natália Ferenčáková, z kolégia Zelenej školy