• Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Riaditeľka školy oznamuje, že dištančné vzdelávanie pokračuje pre všetky ročníky aj v ďalšom týždni (od 01.02.2021).

      Online hodiny prebiehajú podľa upraveného rozvrhu v súlade s platnými usmerneniami.

      Školský klub detí naďalej pokračuje pre deti tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo pre deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office.

    • Oznam o platbe za ŠKD
     • Oznam o platbe za ŠKD

     • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré navštevujú ŠKD, aby uhradili poplatok za ŠKD  za mesiace:  február, marec, apríl, máj, jún – 50€,

      Deti, ktoré navštevujú ŠKD aj v mesiaci január – 60€. Platbu je potrebné uhradiť do 22. januára 2021.

      Príjmový účet  ZŠ:

      UnicreditBank:

      Číslo účtu: SK 46 1111 0000 006619120011

      Variabilný symbol: dátum platby

      Konštantný symbol: 0558

      Poznámka/správa: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

      Ďakujeme za porozumenie
     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje dalši postup návratu do škôl od 18. januára 2021:

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

      „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

      Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
      2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
      3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
      4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
       1. materských škôl podľa písmena a),
       2. školských klubov detí podľa písmena b),
      5. špeciálnych výchovných zariadení.

      Dištančná forma vzdelávania pokračuje od 18. januára 2021 do odvolania

      Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

     • OZNAM

     • Riaditeľka školy dáva do pozornosti zákonným zástupom žiakov a pedagogickým zamestnancom nový manuál s revíziou aktualizovaný k 5. januáru 2021 "Návrat do škôl 2021"  a zároveň "Harmonogram návratu do škôl 2021" , ktorý je v časti od 4. januára 2021 do 17. januára 2021 pre všetky školy a školské zariadenia záväzný. Ďalšie termíny stanovené v harmonograme len plánované postupy, ktoré budú upravené v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie.

      PaedDr. Iveta Slovíková

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Na základe manuálu „Návrat do škôl 2021“ bude od 11.01.2021 prebiehať vyučovanie na 1. a 2. stupni dištančným spôsobom až do odvolania. Rozvrhy k dištančnému vzdelávaniu budú zverejnené cez Edupage.

      Zákonní zástupcovia  žiakov 1. stupňa budú ohľadom vyučovania informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vyučovaní tak, ako to bolo doteraz.

      Zákonní zástupcovia a žiaci budú o ďalšom postupe nástupu detí do škôl informovaní podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.


      Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. januára 2021:

      https://www.minedu.sk/data/att/18369.pdf
     • Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú

     • Vianoce nie sú len časom otvárania darčekov, ale i otvárania našich sŕdc. V tomto čarovnom predvianočnom čase sa žiaci 2.B a 2.C triedy rozhodli preukázať svoje štedré srdiečka a potešiť tak tých, ktorí to najviac potrebujú. Zorganizovali mikulášsku zbierku, v ktorej sa dokázali vzdať sladkostí zo svojho mikulášskeho balíčka v prospech detí žijúcich v Centre pre deti a rodiny Spišská Belá. Ďakujeme všetkým druháčikom, ktorí sa do tejto predvianočnej zbierky aktívne zapojili. Zároveň sme si však všetci uvedomili, že ak chce človek človeku pomôcť, nemali by sme to robiť len počas Vianoc.

      Triedne učiteľky 2.B a 2.C triedy

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • Voľné pracovné miesto od januára 2021 na dobu určitú na 1 rok, podľa dohody možnosť predĺženia na dobu neurčitú.

      Voľné pracovné miesto:  Upratovačka

      Názov zamestnávateľa: Základná škola

      Adresa: Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok

      Kontakt: 0911 302 930, 052/4523029

                     zsfischera@zsfiskk.sk

      Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, súhlas so spracúvaním osobných údajov

      Iné požiadavky: zdravotná spôsobilosť

      Uzávierka prijímania prihlášok je 04.01.2021

      Žiadosti s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy, poprípade nás kontaktujte telefonicky.

      V Kežmarku, 17.12.2020

       

     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sme zrealizovali školské kolo Pytagoriády. Súťaž sa uskutočnila kombináciou dvoch foriem. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili klasickou prezenčnou formou a žiaci 5. až 8. ročníka online formou v domácom prostredí.

      Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad o celkovom počte súťažiacich žiakov a o počte úspešných riešiteľov v jednotlivých kategóriach P3 až P8.

      PK MAT-FYZ-INF

     • Celoslovenské kolo iBobor

     • Od 09. do 16. novembra 2020 prebehlo celoslovenské kolo súťaže z informatiky iBobor.

       

      Z našej školy súťažilo 140 žiakov v 4 kategóriach.

       

      V kategórii DROBCI sa súťaže zúčastnilo 31 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 45 bodov z maximálneho počtu 72. Z našej školy boli úspešní 12 žiaci.

       

      V kategórii BOBRÍK sa súťaže zúčastnilo 54 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 60 bodov z maximálneho počtu 96. Z našej školy bolo úspešných 27 žiakov.

       

      V kategórii BENJAMÍN sa súťaže zúčastnilo 24 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 7 žiakov.

       

      V kategórii KADET sa súťaže zúčastnilo 31 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80. Z našej školy bolo úspešných 20 žiakov.

       

      Súťaž na druhom stupni prebehla online pomocou Zoom-u.

       

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Matúš Kožuch (školský koordinátor) a ostatní učitelia informatiky. 

    • Oznam o platbe za ŠKD
     • Oznam o platbe za ŠKD

     • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré navštevujú ŠKD, aby odosielali platbu za mesiace: január, február, marec, apríl, máj a jún – 60€ až v mesiaci január ( nie v decembri). Ďakujeme za porozumenie
     • 2.A - Vianočná pošta pre seniorov

     • Do galérie 2.A - Vianočná pošta pre seniorov boli pridané fotografie.

      Žiaci 2.A triedy sa zapojili do 4. ročníka "Vianočnej pošty pre seniorov". Bolo nám pridelených 20 seniorov z Krupiny. Tešili sme sa, že aj my malí žiaci prispejeme k peknej a milej vianočnej atmosfére. Tradičný symbol Vianoc, ktorý už akosi vyšiel z módy, deťmi vytvorené vianočné pozdravy určite potešia nielen seniorov, ale pridali sme pozdravy aj pre tety opatrovateľky a všetkých zamestnancov. Veď rukou napísané prianie znamená,že na nich niekto myslí.

      Tr. uč. Janka Lacková

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Hoci všetci ľudia dobrej vôle prežívajú náročné obdobie, žiaci štvrtého ročníka si vo svojich "veľkých" srdiečkach, naplnených láskou spomenuli na ľudí, ktorým v tomto predvianočnom čase chýba láska, objatie, milé slovo, či pohladenie. Sú to ľudia v domovoch dôchodcov.  Preto sa deti, s láskavou pomocou rodičov rozhodli,  potešiť ich obyčajnou - neobyčajnou krabičkou. Je naplnená sladkým, slaným, teplým, voňavým, niečím na čítanie a niečím na pamiatku. Veríme, že ich táto krabička poteší na srdci, na duši i na tele. 

     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 pre základné školy a osemročné gymnáziá 11. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze“.

      Cieľom česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy taktiež k nadviazaniu spolupráce a k poznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry či života žiakov v Českej republike alebo v Slovenskej republike.

      Naša účasť v projekte

      Do projektu Záložka do knihy spája školy sa naša škola zapája pravidelne a za partnera sme tento rok dostali Základnú školu Dulovce, práve tam putovali naše tohtoročné záložky.

      Projekt Záložka do knihy sa stal na našej škole peknou tradíciou. Tento rok sa do vyrábania záložiek zapojili žiaci 4. ročníka a trieda 7.B. Na hodinách vlastivedy a informatiky si štvrtáci našli obec Dulovce a školu. Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci snažili využitím rôznych techník vymyslieť a vytvoriť záložku do knihy, ktorá by potešila alebo inšpirovala žiakov z partnerskej školy. Na hodinách slovenského jazyka žiaci písali kamarátom priateľské listy, ktorými sa chceli priblížiť a opísať sa.  Všetci žiaci zapojili svoju fantáziu a svoje zručnosti, aby vytvorili pekné, ale aj úsmevné záložky. Na niektoré záložky sa rozhodli použiť aj pár výrokov na zamyslenie. Najvydarenejšie záložky a listy poslali kamarátom do školy v Dulovciach.

      Pripomenuli si význam kníh v našom živote, porozprávali sa o obľúbených knihách. Zapojenie sa do projektu je príjemným spestrením vyučovania.  Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti, poslať pozdrav svojim rovesníkom v inej škole.

       

      Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí prejavili záujem, zapojili sa do projektu a  tým podporili čítanie kníh.

       

     • DETSKÝ ČIN ROKA 2020

     • Aj v tomto náročnom čase, sa naša škola opäť zapojila do projektu Detský čin roka 2020. Spoločne so svojimi pani učiteľkami si žiaci o dobrých skutkoch prečítali a zahlasovali.

      Žiaci mohli dať svoj hlas jednému zo skutkov v každej z ôsmich kategórií:

      1. Záchrana ľudského života

      2. Pomoc rodine

      3. Pomoc rovesníkom

      4. Pomoc ľuďom

      5. Pomoc prírode

      6. Dobrý nápad

      7. Cena Sašky Fischerovej - MALÝ VEĽKÝ ČIN

      8. Dobrý čin na nete

      Veríme, že sa jednotlivé príbehy stali inšpiráciou pre deti, pre pedagógov a tým spoločne načerpali pozitívnu energiu a motiváciu.

      Triedne učiteľky 3. a 4. ročníkov

       

       

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Napísané a nakreslené pozdravy detskou rukou určite potešia každého z nás. O to viac však potešia seniorov v domovoch dôchodcov. Je to symbol toho, že niekto na nich myslí. Deti z ŠKD pod vedením vychovávateliek podporili túto krásnu myšlienku a zapojili sa do "Vianočnej pošty pre Seniorov". Darovali tak 50 vlastnoručne vyrobených pozdravov neznámym seniorom. Veríme, že vianočné pozdravy potešia ich srdiečka a spríjemnia tak vianočnú atmosféru.

      Vychovávateľky ŠKD

     • Advent sa začal

     • Do galérie Advent sa začal boli pridané fotografie.

      Advent má duchovný význam a nie je len časom nakupovania darčekov, upratovania, pečenia... Predstavuje obdobie trvajúce štyri týždne - štyri sviece na adventnom venci. Svetlo, ktoré má priniesť do našich sŕdc lásku, pokoj, radosť a čas strávený v kruhu najbližších. Prežívame náročné obdobie, no ak máme lásku v srdci, vždy sa nájde niekto, kto ju príjme, koho môžete pohladiť a objať. O adventnú náladu na našej škole sa postarali šikovní tretiaci, ktorí na hodinách pracovného  vyučovania vytvorili krásnu vianočnú výzdobu.

      Vyučujúce tretieho ročníka

     • Deutsch bewegt - nemčina (sa) hýbe

     • Žiaci štvrtého ročníka boli "na nákupe na blšom trhu."

      Témou lekcie je slovná zásoba a osvojenie si rodov podstatných mien, ich  písanie a slovíčko: stáť, ak hovoríme o cene tovaru. Na predošlých hodinách naučené sme si overili v hre, ako jednej z najzákladnejších didaktických foriem učenia sa, obzvášť u žiakov prvého stupňa.

      Deti dostali čiernobiele kartičky buď s pojmami, alebo obrázkom podstatného mena zo slovnej zásoby. Tieto mali správne zaradiť podľa rodu. V rámci témy recyklácia  "triedili"  deti podsatné mená  a "smetiarikovia" ich zbierali do vedier, ktoré majú farbu daného rodu podstatných mien.

      Po ukončení herného kola sme spoločne overili správne "triedenie" nášho tovaru.

      Následne dostali deti 2 predmety, ktoré mali použiť v rozhovore na blšom trhu s použitím ceny, teda číslovky.

      Hra má rôzne varianty: "Smetiarikovia" zbierajú. Deti triedia a odnášajú tovar sami do vedier. Dvíhanie kartičiek daného rodu. a rôzne iné.

      Pohyb a hra patria medzi najdôležtejšie  nástroje na zapamätanie si, ako aj veselé vystriedanie sedenia v školských laviciach.

      ZSCH

      Do galérie Deutsch bewegt boli pridané fotografie.