• Divadlo v škole, škola v divadle
     • Divadlo v škole, škola v divadle

     • Spišské divadlo prinieslo pre najmenších divákov  ďalšiu obľúbenú rozprávku, tentokrát netradične v online priestore.  Žiaci si divadelné predstavenie mohli pozrieť priamo z tried školy. 

      Uznávaný režisér Peter Pavlík upravil rozprávku zo zbierky Pavla Dobšinského. Príbeh o malom chlapčekovi Jankovi Hraškovi, ktorý je síce drobný, ale v živote dokáže veľké veci.

      Deťom sa divadlo veľmi páčilo. Umelcov ocenili potleskom a už teraz sa tešia, kedy navštívia  obľúbené divadlo v Spišskej Novej Vsi. 

      J. Danielčáková,  A. Ondo-Eštoková

    •   Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     •  

        

      Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 do 16.30 hod.

       

      Informujeme zákonných zástupcov budúcich prvákov, že na stránke školy je sprístupnená Elektronická prihláška do 1. ročníka.

       

      Informácie k zápisu

       

          Povinnosťou rodiča pre školský rok 2021/2022 je zapísať dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov veku, malo v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky, alebo sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup, na niektorú základnú školu v SR.

          

      Ak dieťa, ktoré má nastúpiť do 1. ročníka, je štátnym občanom SR, má trvalý pobyt na Slovensku, ale žije v zahraničí, pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľku školy o súhlas štúdia v zahraničí.

           

      Na povinnú školskú dochádzku môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku v príslušnom roku. Súčasťou žiadosti je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

         

      Podrobnosti o podmienkach zápisu budú aktualizované na web stránke školy.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

        

     • Kežmarok - mesto pod Tatrami

     • Kežmarok je mesto, ktoré chytí za srdce každého. Je právom označované ako Perla pod Tatrami. Lásku k rodnému mestu si budujeme od útleho detstva. Žiaci 3.C triedy na hodine vlastivedy ukázali, že svoje rodné mesto nielen milujú, ale aj dôkladne poznajú. Svedčia o tom ich vedomosti, projekty a prezentácie.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 8.3.2021 pokračujeme v nezmenenej forme vyučovania.

      ŠJ aj ŠKD sú v prevádzke bez zmeny.

       

      Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 2. marca 2021 https://www.minedu.sk/data/att/18917.pdf od pondelka 8. marca pokračujeme v prezenčnej forme vyučovania žiakov 1. stupňa. Zákonní zástupcovia žiakov sú povinní odovzdať pri vstupe do školy čestné vyhlásenie, zároveň priložia kópiu negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke z testovania. Nástup dieťaťa nahlási zákonný zástupca triednemu učiteľovi do piatka 5.marca 2021 do 9.00 hod.

      Dňa 5. marca  oznámime priebeh vyučovania, fungovanie ŠKD a ŠJ podľa zisteného počtu detí.

       

      Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021

      https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf

       

      Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

      https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx

      https://www.minedu.sk/data/att/18927.docx

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, ktoré bolo zverejnené v podvečerných hodinách, informujeme zákonných zástupcov nasledovne:

       

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.3.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021  takto:

      1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,
      2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

      https://www.minedu.sk/data/att/18916.pdf

       

      Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa bude prebiehať do piatka 5.3.2021 podľa aktuálneho rozvrhu.

      ŠKD ostáva v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod.

      Školská jedáleň je v prevádzke.

       

      Ďalšie informácie budú priebežne aktualizované na stránke školy.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Vyučovanie po jarných prázdninách

     • Prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa od 1.3.2021 prebieha za rovnakých podmienok, aké boli uvedené v manuáli Ministerstva školstva Návrat do škôl, platný od 08.02.2021. Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny test jedného z rodičov. Uvedený dátum testovania nesmie byť starší ako 7 dní.

      Žiak po nástupe do školy odovzdá triednej učiteľke čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie tu 18647.docx​​​​​​​)

      Školská jedáleň je v prevádzke pre prihlásených žiakov prvého stupňa zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania.

      ŠKD je v prevádzke od 6:30 do 16:30.

      Nástup žiakov v pondelok: od 7:15 do 7:55 vchod A (od pošty).

      Druhý stupeň pokračuje dištančne.

     • ZOOM inak: karnevalovo, zvieraco, raňajkovo, či rozprávkovo...

     • Počas obdobia dištančného vyučovania je monotónnosť možno niekedy i na dennom poriadku.

      Na hodinách nemeckého jazyka a občianskej náuky sme sa spoločne rozhodli v akej téme si určenú hodinu osiežime. Tipy boli rôzne a dohody rýchle.

      V šiestom ročníku nám rozveselili zoom domáce zvieratá: psy mačičky, agamy, korytnačky i rybky.

      Zmyslom rozprávania bolo prezentovať, aký zmysel majú domáci miláčikovia v tomto druhu vyučovania. 

      V siedmom, ôsmom i deviatom ročníku sme si prichystali raňajky, ovocie, čajík, drobnú desiatu ale hlavne vankúšiky, plyšákov a deku. Jednoducho neodškriepiteľné zložky pre vytvorenie pohody. K monitorom sme si sadli v pyžamkách, či maskách a po prečítaní príbehu začala diskusia o rôznych cnostiach, či prekonávaní prekážok hrdinov. No cieľom  týchto "iných" hodín bolo, povzbudiť deti v tejto "osamotenej " forme vzdelávania sa. Rozveselenia a úsmev v zdraví je v tomto období veľmi dôležitou súčasťou každého dňa.

      Tak veselé prázdniny. A buďte zdraví s úsmevom.

      ZSCH

     • Winter, Schnee und der, die, das

     • Zrejme všetky deti majú rady zimu. Tak sme sa v tretiackych triedach venovali aktuálnej téme sneh, snehuliak a zimné športy.

      Učivo sme si vybrali v závislosti počasia a deti sa i v druhom cudzom jazyku radi venujú aktuálnej slovnej zásobe, ktorú si osvojíme priamo v zážitkoch i v kresbách.

      ZSCH

     • Hviezdoslavov Kubín 2021 - 67.ročník

     • Žiaci prvého stupňa sa napriek zložitej pandemickej situácii aj tohto roku zodpovedne pripravili na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych kôl 2. až 4. ročníka sa dňa 17.2.2021 spoločne stretli v školskom kole, ktoré prebiehalo netradičnou dištančnou formou. Všetci malí recitátori poskytli porote a prítomným súťažiacim krásny umelecký zážitok. Podali skvelé výkony, ktoré porota spravodlivo ocenila. Víťazmi školského kola, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, sa stali Peter Ondo-Eštok, žiak 4.C triedy (kategória poézie) a Samuel Soják, žiak 4.C triedy (kategória prózy). Obom žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce!!!

                                                                                                                                             PaedDr. Zuzana Zacherová

     • Oznam

     • Milí rodičia,

      týmto sa Vám chceme poďakovať za ochotu a ústretovosť, ktoré umožnili od pondelka 08.02.2021 opäť privítať žiakov 1. stupňa na prezenčnom vyučovaní. Sme radi, že až 90 % z nich dnes sedí v školských laviciach.

      Naša vďaka patrí samozrejme aj vedeniu mesta a všetkým zamestnancom školy.

      Keďže náš okres je podľa Covid semaforu v bordovej farbe, aj ďalší týždeň (po 15.02.2021) musí žiak pri vstupe do školy odovzdať nové čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Uvedený dátum testovania nesmie byť starší ako 7 dní.

      Veríme, že sa do školy vrátia čo najskôr aj žiaci 2. stupňa.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy

     • Informácie o mobilných odberových miestach v meste Kežmarok

       

      1. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra

      Prevádzkovateľ: AGEL SK

      Kontaktná osoba: PhDr. Anna Rybková, dipl. s., 052/4512 225

      Adresa: Huncovská 42, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Piatok 13.00 – 17.00

      Poznámka: Odberové miesto poskytuje i PCR testovanie v čase od pondelka do piatka od 7.00 hod. do 11.00 hod. pre RÚVZ, od 11.00 hod. do 12.00 hod. pre samoplatcov.

       

      2. Odberové miesto Trhovište 2

      Prevádzkovateľ: STEFFI, s.r.o.

      Kontaktná osoba: Ľuboš Červenák

      Adresa: Trhovište 2, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Sobota 8.00 – 16.00

       

      3. Odberové miesto Michalská 18

      Prevádzkovateľ: Váš Lekár, s.r.o.

      Kontaktná osoba: Ľuboš Červenák

      Adresa: Michalská 18, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Piatok 14.00 – 22.00, Nedeľa 8.00 – 16.00

       

      4. Odberné miesto Baštová 2336/26

      Prevádzkovateľ: TEDY, s.r.o.

      Kontaktná osoba: JUDr. Ladislav Hrivko, +421 902 552 557

      Adresa: Baštová 2336/26, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Sobota 08.00 – 16.30 Začiatok od 10. februára.

       

      5. Odberné miesto Martina Lányiho 1

      Prevádzkovateľ: SlovakTransLine, s. r. o.

      Kontaktná osoba: Ján Cibuľa, +421 905 174 803

      Adresa: Martina Lányiho 1, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Sobota 08.00 – 16.30 Otvorenie upresníme.

       

      Posledný ster sa vykonáva pol hodinu pred uzatvorením mobilného odberového miesta. Rezervácia je možná prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

       

       

     • Oznam školskej jedálne

     • Žiakom, ktorí sa dnes nedostavili do školy z dôvodu nepriaznivého počasia a nestihli si obed odlásiť (telefonicky, zaslaním SMS alebo mailom), môže rodinný príslušník obed vyzdvihnúť v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod.. Obed odovzdáme v jednorázovej nádobe za hotovostný poplatok 0,20 EUR. 

     • Oznam riaditeľky školy

     • (vytvorené po súhlase zriaďovateľa školy)

      Ministerstvo školstva zverejnilo manuál návratu do škôl od 08.02.2021. Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny test jedného z rodičov.

      Testovanie

      • Test platí sedem kalendárnych dní.
      • 10-roční žiaci sa netestujú.
      • Riaditeľka školy nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov. 

      Dochádzka žiakov

      Žiak po nástupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie tu 18647.docx​​​​​​​)

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame, v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na ošetrovné svojich detí:

      · ak im bola nariadená karanténa/izolácia,

      · ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      · ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Školská jedáleň je v prevádzke pre prihlásených žiakov 1. stupňa zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania.

      ŠKD je v prevádzke od 6:30 do 16:30.

      Nástup v pondelok:

      • od 6:30 do 7:15 vchod A (od pošty),
      • od 7:15 do 7:55 vchod A pre 1. a 2. ročník,
      • od 7:15 do 7:55 vchod B (od bufetu „Špajzík“) pre 3. a 4. ročník.

      Nasledujúce dni je otvorený len vchod A pre všetky ročníky.

      Druhý stupeň pokračuje dištančne.


     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa a zamestnancov školy

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa, že testovanie v meste Kežmarok bude prebiehať v dňoch 6.2 - 7.2.2021 v čase od 8.00 do 20.00 hod. v týchto odberných miestach:

      č. 1 - ZŠ s MŠ Nižná Brána- s rezerváciou

      č. 2 - Zimný štadión - Aréna - s rezerváciou

      č. 3 - MOM - Nemocnica Agel - bez rezervácie

      Rezervačný systém pre odberné miesta č. 1 a č. 2 je spustený na korona.kezmarok.sk

       

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa, že zriaďovateľ plánuje nástup žiakov na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade. Ďalšie pokyny budú priebežne zverejnené na stránke školy.

     • Výpis klasifikácie za 1. polrok

     • Výpis klasifikácie za 1. polrok si môže zákonný zástupca pozrieť v mobilnej aplikácii EduPage. V prípade problémov so zobrazením odporúčame prihlásenie do EduPage cez webové rozhranie.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy