• Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnili finálne online kolá Biologickej olympiády kat. C a D.

      Výsledky našich žiakov, z ktorých všetci boli zaradení medzi úspešných riešiteľov:

      Krajské kolo kat. C- Teoreticko-praktická časť:

      7. m.- Katarína Lakovská (VIII.C)

      Okresné kolo kat. D- Teoreticko-praktická časť:

      2. m.- Sára Gedrová (VII.C)

      4. m.- Amina Komarová (VI.C)

      Okresné kolo kat. D- Projektová časť:

      1. m. Natália Ferenčáková (VII.C)

      Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

      PK BIO

    • Úspechy našej školy v matematických a fyzikálnych súťažiach v školskom roku 2020/2021
     • Úspechy našej školy v matematických a fyzikálnych súťažiach v školskom roku 2020/2021

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      27. januára 2021 sa konalo online okresné kolo MO v kategóriach Z5 a Z9.
      Výsledky našich žiakov:

      Ema Geciová, Richard Hajkovský, Viktória Fedáková, Alexandra Haščinová a Vanesa Važanová z 9. c triedy reprezentovali našu školu aj v krajskom kole Z9, ktoré sa konalo online formou 16. marca 2021.

      31. marca 2021 sa konalo online okresné kolo MO v kategóriach Z6, Z7 a Z8.
      Výsledky našich žiakov:

      FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

      17. marca 2021 sa konalo online okresné kolo FO v kategórii E (žiaci 9. ročníka).
      Našu školu reprezentovali Adam Kovalčík a Štefan Boršoš, žiaci 9. c triedy, ktorí obsadili rovnako 2. miesto. Krajské kolo súťaže sa kvôli pandémii koronavírusu COVID-19 neuskutočnilo.

      PYTAGORIÁDA

      13. apríla 2021 sa konalo okresné kolo P3, P4, P5 (žiaci 3. až 5. ročníka) a 14. apríla 2021 okresné kolo P6, P7, P8 (žiaci 6. až 8. ročníka). Tretiaci a štvrtáci súťažili prezenčnou formou a žiaci druhého stupňa online formou.
      Výsledky našich žiakov:

      Blahoželáme a ďakujeme za pekné výsledky a reprezentáciu školy!

      MZ 3. a 4. ročníka
      PK MATEMATIKY a FYZIKY

     • Prezenčné vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka

     • Podľa COVID automatu pre školy a školské zariadenia a na základe momentálneho stavu epidemiologickej situácie rozhodlo ministerstvo školstva o nástupe žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania od 26.04.2021 (pondelok).

      Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny výsledok testu (podľa výberu zákonného zástupcu) a pretestovaný musí byť aj aspoň jeden zákonný zástupca. Škola bude pri vstupe žiaka do budovy dňa 26.04.2021 vyžadovať „Čestné vyhlásenie a súhlas...“ (Príloha č. 8/A), v ktorom sa uvádza dátum vykonania testu zákonného zástupcu a dátum vykonania testu žiaka. Akceptujeme aj „Čestné vyhlásenie...“ vyplnené v prostredí EduPage (návod tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132, treba zvoliť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a“)

      Testovanie kloktaním sa bude konať v priestoroch školy podľa záujmu v týždenných cykloch od 30.04.2021 do odvolania. Iný druh testovania zabezpečuje zákonný zástupca.

      Platnosť testu žiaka i rodiča je 7 kalendárnych dní.

      Žiak môže mať ospravedlnenú absenciu 5 po sebe idúcich pracovných dní. Vymeškané učivo si doberie ako pri bežnej chorobe. Ak neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšie ako 15 dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu neabsolvovania testu rodičia nemajú nárok na pandemickú OČR.

      Žiaci 5. - 9. ročníka, prítomní na prezenčnom vyučovaní, sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.

      Všetci evidovaní stravníci z 5. - 7. ročníka budú automaticky prihlásení na stravovanie v ŠJ od pondelka 26.04.2021. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa stravovania nezúčastnia, aby to nahlásili vedúcej ŠJ do 23.04.2021 (piatok) do 12:00 hod.

      Vstup do školy v pondelok 26.04.2021 od 7:15 hod. cez vchod B ("Špajzík u Slávky").

      Návrat do škôl 2021 (od 26.04.2021)

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Prezenčné vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka

     • Podľa COVID automatu pre školy a školské zariadenia a na základe momentálneho stavu epidemiologickej situácie rozhodlo ministerstvo školstva o nástupe žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania od 19.04.2021 (pondelok).

      Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny výsledok testu (podľa výberu zákonného zástupcu) a pretestovaný musí byť aj aspoň jeden zákonný zástupca. Škola bude pri vstupe žiaka do budovy dňa 19.04.2021 vyžadovať „Čestné vyhlásenie a súhlas...“ (Príloha č. 8/A), v ktorom sa uvádza dátum vykonania testu zákonného zástupcu a dátum vykonania testu žiaka. Akceptujeme aj „Čestné vyhlásenie...“ vyplnené v prostredí EduPage (návod tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132, treba zvoliť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a“)

      Testovanie kloktaním sa bude konať v priestoroch školy v týždenných cykloch od 23.04.2021 do odvolania. Iný druh testovania zabezpečuje zákonný zástupca.

      Platnosť testu žiaka i rodiča je 7 kalendárnych dní.

      Žiak môže mať ospravedlnenú absenciu 5 po sebe idúcich pracovných dní. Vymeškané učivo si doberie ako pri bežnej chorobe. Ak neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšie ako 15 dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu neabsolvovania testu rodičia nemajú nárok na pandemickú OČR.

      Žiaci 8. a 9. ročníka, prítomní na prezenčnom vyučovaní, musia používať respirátor bez výdychového ventilu FFP 2.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.

      Všetci evidovaní stravníci z 8. a 9. ročníka budú automaticky prihlásení na stravovanie v ŠJ od pondelka 19.04.2021. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa stravovania nezúčastnia, aby to nahlásili vedúcej ŠJ do 16.04.2021 do 12:00 hod.

      Vstup do školy v pondelok 19.04.2021 od 7:15 hod. cez vchod B ("Spajzík u Slávky").

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

     • Vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021

     • S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v  základných školách na prvom stupni.

      Podmienkou nástupu do školy ostáva testovanie jedného zo zákonných zástupcov. Platnosť testu ostáva 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osob do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Žiak pri vstupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo zašle prostredníctvom Edupage.

      https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx

       

      Školská dochádzka

       

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

       

      Návrat do škôl 2021 (od 12.apríla 2021)

      https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

      Rozhodnutie

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

       

       

       

       

       

    • Usmernenie k zápisu
     • Usmernenie k zápisu

     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 - 16.30 hod.

      Keďže v čase konania zápisu pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý vyplní elektronickú prihlášku na stránke školy, sa osobne nemusí zúčastniť zápisu. Elektronické prihlášky prijímame do 14. apríla 2021.

      Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, príde osobne do školy vyplniť prihlášku za predpokladu povinnosti dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa nariadenia vlády SR. K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Prihlášku do 1. ročníka musí podať aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bolo na školský rok 2020/2021 vydané rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky o 1 rok.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Zápis detí do prvého ročníka
     • Zápis detí do prvého ročníka

     •  

       

       

      Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

       

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 - 16.30 hod.

      Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia školy so zákonným zástupcom elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6 rokov a dieťa, ktorému bol uložený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

       

      Zápis detí do 1. ročníka v našej škole sa uskutoční podľa nasledovných možností:

      1. Zápis prostredníctvom elektronického formulára

      Zákonný zástupca dieťaťa sa osobne nezúčastní zápisu, vyplní  Elektronickú prihlášku do 1. ročníka, ktorá je sprístupnená na web stránke školy. (Odporúčame uprednostniť tento spôsob podania prihlášky). Elektronické prihlášky prijímame do 14. apríla 2021.

       

      1. Zápis papierovou formou

      Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, môže prísť osobne do školy vyplniť prihlášku  dňa 12. apríla a 13. apríla 2021 v čase od 08:00 – 16:30  hod. za predpokladu povinnosti dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa nariadenia vlády SR.

      K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

       

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

       

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo predprimárne vzdelávanie, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára pre deti a dorast. 

       

      Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľke kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

      Ak dieťa, ktoré má nastúpiť do 1. ročníka, je štátnym občanom SR, má trvalý pobyt na Slovensku, ale žije v zahraničí, pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľku školy o súhlas štúdia v zahraničí.

       

      Upozornenie:

      Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania dieťaťa v materskej  škole (pre dieťa, ktoré dosiahlo šesť rokov veku do 31. augusta 2021, ale nedosiahlo školskú zrelosť), zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

       

      Rozhodnutia o prijatí do základnej školy

      Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky budú vydané v dňoch 

      24. – 25. mája  2021 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

      na vrátnici školy. Súčasne bude prebiehať kontrola správnosti údajov elektronickej prihlášky, preto je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Prihlášku aj rozhodnutie odporúčame podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

       

      V prípade, že sa epidemiologická situácia zlepší a zápis bude možný za prítomnosti dieťaťa, budeme zákonných zástupcov detí včas informovať.

       

      Všetky aktuálne informácie zverejníme na web stránke školy.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

    • Poď, prečítam ti rozprávku!
     • Poď, prečítam ti rozprávku!

     • Ani v tomto školskom roku, i keď pre nás všetkých v náročnom období, sme nezabudli na MAREC – MESIAC KNIHY. Záleží nám na tom, aby žiaci našej školy mali pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu. Práve preto, v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, sme uskutočnili mnoho aktivít, niektoré aj v online priestore. Cieľom nebolo len samotné čítanie, ale predovšetkým podpora a rozvoj čítania s porozumením. „Poď, prečítam ti rozprávku!“ - aktivita, v ktorej mali možnosť mladší žiaci 1. a 2. ročníka obdivovať čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom svojich starších kamarátov v 3. a 4. ročníku. Štvrtáci sa zhostili roly čitateľov veľmi zodpovedne, pripravili si veselé čítanie o Veľkej noci a pútavý kvíz, zameraný na počúvanie s porozumením. Prváci prekvapili štvrtákov veľkonočnými hádankami a riekankami. Literárne pojmy v interaktívnom kvíze z dielne druhákov mimoriadne zaujali žiakov štvrtého ročníka. A čo si pripravili pre mladších žiakov štvrtáci? Zdramatizovali literárne texty z čítanky a úlohou mladších žiakov bolo uhádnuť správny nadpis. Na online besedu pozvali štvrtáci známeho spisovateľa a hudobníka Branislava Jobusa, s ktorým strávili veľmi príjemný a pre všetky deti nezabudnuteľný čas. Najmladší žiaci s radosťou privítali medzi sebou našu pani riaditeľku, ktorá ich chytila za srdce svojim pútavým čítaním rozprávok. Posledný marcový deň patril opäť rozprávke. Triedy ožili rozprávkovými postavičkami, ktorých radosť a úsmev bolo vidieť v ich veselých očkách.

      Žiaci prežili v marci nielen množstvo zážitkov, ale naučili sa i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu. Už  teraz sa tešíme na ďalšie rozprávkové dobrodružstvá.

      tr. učiteľky I. stupňa

    • Frohe Ostern...
     • Frohe Ostern...

     • Zvyky a v tradície cudzích krajinách spoznávajú deti už na prvom stupni vo vyučovaní cudzích jazykov.

      Tradície Veľkej noci v Nemecku si naživo zahrali  žiaci štvrtých tried v podobe hry:

      "Suche, was der Osterhase versteckt hat!" (Hľadaj, čo skryl veľkonočný zajko!)

      Po úvodnom zopakovaní pojmov Veľkej noci pomocou piesení i videa, boli žiakom poskrývané kartičky s motívmi v počte 1 - 3. Žiaci po vstupe do triedy tieto hľadali a postupne nosili do košíčka a napäto čakali, či počet rozdaných a nájdených kartičiek bude rovnaký. A veru i nebol.

      Pri ďalšej aktivite: Vyfarbi čokoládového zajačika sa veru objavili i chýbajúce kartičky. S radosťou, či napätím deti hľadali, nachádzali i nosili nájdené kartičky do košíčka.   

      Žiaci druhého stupňa sa oboznámili okrem rozšírenej slovnej zásoby s hrami, ktoré v Nemecku patria k zvykom Veľkej noci, ako na Slovensku šibačka. 

      Also Frohe Ostern

       PK NEJ,  ZSCH

       

       

    • Navštívil nás duch histórie
     • Navštívil nás duch histórie

     • O tom, ako žili naši predkovia, sa dozvedáme z rôznych zdrojov - z kroník, povestí, rozprávania ľudí, ale aj z predmetov, ktoré sa zachovali dodnes. V súčasnosti nemôžeme múzeá, skanzeny a iné pamiatky navštíviť, preto sme sa rozhodli, že história navštívi nás. Tretiaci v priestoroch chodby pripravili výstavu predmetov, ktoré sa v minulosti bežne používali v domácnostiach. Srdečne Vás všetkých pozývame a prajeme pekný historický zážitok.

      Ďakujeme rodičom, starým rodičom, pani učiteľkám a vychovávateľkám za vypratané povaly, pivnice a prepožičali nám svoje dedičstvá.

      Vaši tretiaci

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Milí kolegovia,

      k dnešnému dňu učiteľov vám prajeme veľa zdravia, úsmev na tvári a pevné nervy.

      Vedenie školy

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 18.3.2021 sa uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády v kat. D – teoreticko praktická časť. Napriek aktuálnej situácii, dievčatá pristupovali k príprave zodpovedne a pravidelne sa zúčastňovali online prípravy. I keď všetky žiačky mali v olympiáde premiéru, ich dosiahnuté výsledky boli výborné. V súťaži sa ukázali natoľko vyrovnané, že sa musel opakovať rozstreľ pri rovnosti bodov medzi druhým a tretím miestom. Aj ten mal rozdiel len 0,5 b.

      Konečné poradie:

      1. miesto- Sára Gedrová VII.C

      2. miesto- Amina Komarová VI.C

      3. miesto- Lenka Ondo-Eštoková VI.C

      4. miesto- Laura Pavligová VI.C

      5. miesto- Alexandra Troppová VI.C

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20.4.2021, postupujú Sára a Amina a v projektovej časti sa pripravuje Natália Ferenčáková ako jediná v tejto kategórii.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za prejavený záujem o biológiu a veríme, že v budúcnosti budeme môcť viac času tráviť nad praktickými cvičeniami z botaniky alebo zoológie.

      Dievčatám držíme palce a želáme veľa úspechov.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková + PK BIO

     • Ponožkový deň

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Aj naši žiaci sa s radosťou pustili do tejto výzvy. Dnešné vyučovanie sme si spestrili farebnými a veselými ponožkami rôznych vzorov, veľkostí  či farieb. Veríme, že sme touto akciou podporili a vyčarili úsmev na tvárach všetkým deťom.

      tr. učiteľky a žiaci 1. stupňa

    • MAREC - MESIAC KNIHY
     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.  
      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? Pri pátraní, sme sa dopracovali k známej a zaujímavej postave slovenskej histórie - Martin Hrebenda Hačavský. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj  vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače, rukopisy a zachraňoval ich. 

      Aj na našej škole sme si pripomenuli tento mesiac tým, že sme si pripravili výstavu čitateľských denníkov. Písmo a ilustrácie  boli priam ukážkové. Navzájom sme sa inšpirovali krásnymi prácami a prečítanými knižkami. 

       „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta, “

      preto vám prajeme, aby bol pre vás mesiac marec nielen jarným mesiacom, ale aj čo najviac čarovným. 

      tr. učiteľky I. stupňa

    • Beseda - netradične
     • Beseda - netradične

     • Pozvanie na online besedu prijal autor poézie pre deti a mládež Valentín Šefčík. Pán spisovateľ, ktorý je zároveň učiteľom, porozprával žiakom o svojich začiatkoch a vypočuť si mohli aj jeho úplne prvú báseň o pyšnom slonovi, ktorá nie je zverejnená v žiadnej z kníh. Deťom prezradil aj to, že píše novú knihu, ktorá bude o zázrakoch a potešil ich ukážkou v podobe recitácie básne s názvom Bublina. Pútavým prednesom autor tešil žiakov v priebehu celého stretnutia. V básniach, ktoré recitoval, sa ukrýva sám život. Zachytávali všetko, čo nás obklopuje, životné okamihy, ľudí, veci a prírodu. Žiaci sa presvedčili, že jeho poézia je zmysluplná, poučná a vtipná, preto ho obdarili smiechom a potleskom.  Venovali spisovateľovi čas na oddych a prekvapili ho svojim prednesom. Nechýbal ani priestor na zvedavé otázky detí, na ktoré spisovateľ s veľkou radosťou odpovedal. 

      V závere besedy poprial pán spisovateľ žiakom, aby sa im darilo a rozlúčil sa s nimi jemu blízkym spôsobom, prednesom básničky.

      J. Danielčáková, A. Ondo-Eštoková

    • Všetkovedko v treťom ročníku
     • Všetkovedko v treťom ročníku

     • Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO patrí na základných školách medzi najobľúbenejšie. Je špecifická svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa žiaci doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Žiaci získavajú v súťaži aj nové skúsenosti dôležité pre ďalšie štúdium – čítanie s porozumením, prácu s textom a odpoveďovým hárkom. Vyskúšajú si, či dokážu v správnej chvíli podať v určenom čase ten najlepší výkon.

      V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 22 tretiakov. Odpovedali na 30 otázok. Čas 40 minút im bohate stačil. Pri každej otázke mali ponúknuté štyri možnosti, pričom správna bola vždy len jedna. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, informatická, výtvarná a dopravná výchova.

      Z našej školy najviac bodov a titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala Sofia Michalíková z 3. B triedy, ktorá obsadila 5. miesto v rámci Slovenska.

       

      Aby žiakom zostala na súťaž spomienka, každý bez ohľadu na umiestnenie, získal ceruzku a diplom. Tí úspešnejší boli obdarovaní tunelovou šatkou a hlavolamom.

      Mgr. Ingrid Šterbáková