• Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, ktoré bolo zverejnené v podvečerných hodinách, informujeme zákonných zástupcov nasledovne:

       

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.3.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021  takto:

      1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,
      2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

      https://www.minedu.sk/data/att/18916.pdf

       

      Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa bude prebiehať do piatka 5.3.2021 podľa aktuálneho rozvrhu.

      ŠKD ostáva v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod.

      Školská jedáleň je v prevádzke.

       

      Ďalšie informácie budú priebežne aktualizované na stránke školy.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Vyučovanie po jarných prázdninách

     • Prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa od 1.3.2021 prebieha za rovnakých podmienok, aké boli uvedené v manuáli Ministerstva školstva Návrat do škôl, platný od 08.02.2021. Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny test jedného z rodičov. Uvedený dátum testovania nesmie byť starší ako 7 dní.

      Žiak po nástupe do školy odovzdá triednej učiteľke čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie tu 18647.docx​​​​​​​)

      Školská jedáleň je v prevádzke pre prihlásených žiakov prvého stupňa zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania.

      ŠKD je v prevádzke od 6:30 do 16:30.

      Nástup žiakov v pondelok: od 7:15 do 7:55 vchod A (od pošty).

      Druhý stupeň pokračuje dištančne.

     • ZOOM inak: karnevalovo, zvieraco, raňajkovo, či rozprávkovo...

     • Počas obdobia dištančného vyučovania je monotónnosť možno niekedy i na dennom poriadku.

      Na hodinách nemeckého jazyka a občianskej náuky sme sa spoločne rozhodli v akej téme si určenú hodinu osiežime. Tipy boli rôzne a dohody rýchle.

      V šiestom ročníku nám rozveselili zoom domáce zvieratá: psy mačičky, agamy, korytnačky i rybky.

      Zmyslom rozprávania bolo prezentovať, aký zmysel majú domáci miláčikovia v tomto druhu vyučovania. 

      V siedmom, ôsmom i deviatom ročníku sme si prichystali raňajky, ovocie, čajík, drobnú desiatu ale hlavne vankúšiky, plyšákov a deku. Jednoducho neodškriepiteľné zložky pre vytvorenie pohody. K monitorom sme si sadli v pyžamkách, či maskách a po prečítaní príbehu začala diskusia o rôznych cnostiach, či prekonávaní prekážok hrdinov. No cieľom  týchto "iných" hodín bolo, povzbudiť deti v tejto "osamotenej " forme vzdelávania sa. Rozveselenia a úsmev v zdraví je v tomto období veľmi dôležitou súčasťou každého dňa.

      Tak veselé prázdniny. A buďte zdraví s úsmevom.

      ZSCH

     • Winter, Schnee und der, die, das

     • Zrejme všetky deti majú rady zimu. Tak sme sa v tretiackych triedach venovali aktuálnej téme sneh, snehuliak a zimné športy.

      Učivo sme si vybrali v závislosti počasia a deti sa i v druhom cudzom jazyku radi venujú aktuálnej slovnej zásobe, ktorú si osvojíme priamo v zážitkoch i v kresbách.

      ZSCH

     • Hviezdoslavov Kubín 2021 - 67.ročník

     • Žiaci prvého stupňa sa napriek zložitej pandemickej situácii aj tohto roku zodpovedne pripravili na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych kôl 2. až 4. ročníka sa dňa 17.2.2021 spoločne stretli v školskom kole, ktoré prebiehalo netradičnou dištančnou formou. Všetci malí recitátori poskytli porote a prítomným súťažiacim krásny umelecký zážitok. Podali skvelé výkony, ktoré porota spravodlivo ocenila. Víťazmi školského kola, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, sa stali Peter Ondo-Eštok, žiak 4.C triedy (kategória poézie) a Samuel Soják, žiak 4.C triedy (kategória prózy). Obom žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce!!!

                                                                                                                                             PaedDr. Zuzana Zacherová

     • Oznam

     • Milí rodičia,

      týmto sa Vám chceme poďakovať za ochotu a ústretovosť, ktoré umožnili od pondelka 08.02.2021 opäť privítať žiakov 1. stupňa na prezenčnom vyučovaní. Sme radi, že až 90 % z nich dnes sedí v školských laviciach.

      Naša vďaka patrí samozrejme aj vedeniu mesta a všetkým zamestnancom školy.

      Keďže náš okres je podľa Covid semaforu v bordovej farbe, aj ďalší týždeň (po 15.02.2021) musí žiak pri vstupe do školy odovzdať nové čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Uvedený dátum testovania nesmie byť starší ako 7 dní.

      Veríme, že sa do školy vrátia čo najskôr aj žiaci 2. stupňa.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy

     • Informácie o mobilných odberových miestach v meste Kežmarok

       

      1. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra

      Prevádzkovateľ: AGEL SK

      Kontaktná osoba: PhDr. Anna Rybková, dipl. s., 052/4512 225

      Adresa: Huncovská 42, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Piatok 13.00 – 17.00

      Poznámka: Odberové miesto poskytuje i PCR testovanie v čase od pondelka do piatka od 7.00 hod. do 11.00 hod. pre RÚVZ, od 11.00 hod. do 12.00 hod. pre samoplatcov.

       

      2. Odberové miesto Trhovište 2

      Prevádzkovateľ: STEFFI, s.r.o.

      Kontaktná osoba: Ľuboš Červenák

      Adresa: Trhovište 2, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Sobota 8.00 – 16.00

       

      3. Odberové miesto Michalská 18

      Prevádzkovateľ: Váš Lekár, s.r.o.

      Kontaktná osoba: Ľuboš Červenák

      Adresa: Michalská 18, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Piatok 14.00 – 22.00, Nedeľa 8.00 – 16.00

       

      4. Odberné miesto Baštová 2336/26

      Prevádzkovateľ: TEDY, s.r.o.

      Kontaktná osoba: JUDr. Ladislav Hrivko, +421 902 552 557

      Adresa: Baštová 2336/26, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Sobota 08.00 – 16.30 Začiatok od 10. februára.

       

      5. Odberné miesto Martina Lányiho 1

      Prevádzkovateľ: SlovakTransLine, s. r. o.

      Kontaktná osoba: Ján Cibuľa, +421 905 174 803

      Adresa: Martina Lányiho 1, Kežmarok

      Prevádzková doba: Pondelok – Sobota 08.00 – 16.30 Otvorenie upresníme.

       

      Posledný ster sa vykonáva pol hodinu pred uzatvorením mobilného odberového miesta. Rezervácia je možná prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

       

       

     • Oznam školskej jedálne

     • Žiakom, ktorí sa dnes nedostavili do školy z dôvodu nepriaznivého počasia a nestihli si obed odlásiť (telefonicky, zaslaním SMS alebo mailom), môže rodinný príslušník obed vyzdvihnúť v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod.. Obed odovzdáme v jednorázovej nádobe za hotovostný poplatok 0,20 EUR. 

     • Oznam riaditeľky školy

     • (vytvorené po súhlase zriaďovateľa školy)

      Ministerstvo školstva zverejnilo manuál návratu do škôl od 08.02.2021. Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny test jedného z rodičov.

      Testovanie

      • Test platí sedem kalendárnych dní.
      • 10-roční žiaci sa netestujú.
      • Riaditeľka školy nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov. 

      Dochádzka žiakov

      Žiak po nástupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie tu 18647.docx​​​​​​​)

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame, v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na ošetrovné svojich detí:

      · ak im bola nariadená karanténa/izolácia,

      · ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      · ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Školská jedáleň je v prevádzke pre prihlásených žiakov 1. stupňa zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania.

      ŠKD je v prevádzke od 6:30 do 16:30.

      Nástup v pondelok:

      • od 6:30 do 7:15 vchod A (od pošty),
      • od 7:15 do 7:55 vchod A pre 1. a 2. ročník,
      • od 7:15 do 7:55 vchod B (od bufetu „Špajzík“) pre 3. a 4. ročník.

      Nasledujúce dni je otvorený len vchod A pre všetky ročníky.

      Druhý stupeň pokračuje dištančne.


     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa a zamestnancov školy

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa, že testovanie v meste Kežmarok bude prebiehať v dňoch 6.2 - 7.2.2021 v čase od 8.00 do 20.00 hod. v týchto odberných miestach:

      č. 1 - ZŠ s MŠ Nižná Brána- s rezerváciou

      č. 2 - Zimný štadión - Aréna - s rezerváciou

      č. 3 - MOM - Nemocnica Agel - bez rezervácie

      Rezervačný systém pre odberné miesta č. 1 a č. 2 je spustený na korona.kezmarok.sk

       

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa, že zriaďovateľ plánuje nástup žiakov na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade. Ďalšie pokyny budú priebežne zverejnené na stránke školy.

     • Výpis klasifikácie za 1. polrok

     • Výpis klasifikácie za 1. polrok si môže zákonný zástupca pozrieť v mobilnej aplikácii EduPage. V prípade problémov so zobrazením odporúčame prihlásenie do EduPage cez webové rozhranie.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Riaditeľka školy oznamuje, že dištančné vzdelávanie pokračuje pre všetky ročníky aj v ďalšom týždni (od 01.02.2021).

      Online hodiny prebiehajú podľa upraveného rozvrhu v súlade s platnými usmerneniami.

      Školský klub detí naďalej pokračuje pre deti tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo pre deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office.

    • Oznam o platbe za ŠKD
     • Oznam o platbe za ŠKD

     • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré navštevujú ŠKD, aby uhradili poplatok za ŠKD  za mesiace:  február, marec, apríl, máj, jún – 50€,

      Deti, ktoré navštevujú ŠKD aj v mesiaci január – 60€. Platbu je potrebné uhradiť do 22. januára 2021.

      Príjmový účet  ZŠ:

      UnicreditBank:

      Číslo účtu: SK 46 1111 0000 006619120011

      Variabilný symbol: dátum platby

      Konštantný symbol: 0558

      Poznámka/správa: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

      Ďakujeme za porozumenie
     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje dalši postup návratu do škôl od 18. januára 2021:

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

      „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

      Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
      2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
      3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
      4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
       1. materských škôl podľa písmena a),
       2. školských klubov detí podľa písmena b),
      5. špeciálnych výchovných zariadení.

      Dištančná forma vzdelávania pokračuje od 18. januára 2021 do odvolania

      Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

     • OZNAM

     • Riaditeľka školy dáva do pozornosti zákonným zástupom žiakov a pedagogickým zamestnancom nový manuál s revíziou aktualizovaný k 5. januáru 2021 "Návrat do škôl 2021"  a zároveň "Harmonogram návratu do škôl 2021" , ktorý je v časti od 4. januára 2021 do 17. januára 2021 pre všetky školy a školské zariadenia záväzný. Ďalšie termíny stanovené v harmonograme len plánované postupy, ktoré budú upravené v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie.

      PaedDr. Iveta Slovíková

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Na základe manuálu „Návrat do škôl 2021“ bude od 11.01.2021 prebiehať vyučovanie na 1. a 2. stupni dištančným spôsobom až do odvolania. Rozvrhy k dištančnému vzdelávaniu budú zverejnené cez Edupage.

      Zákonní zástupcovia  žiakov 1. stupňa budú ohľadom vyučovania informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vyučovaní tak, ako to bolo doteraz.

      Zákonní zástupcovia a žiaci budú o ďalšom postupe nástupu detí do škôl informovaní podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.


      Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. januára 2021:

      https://www.minedu.sk/data/att/18369.pdf