• OČP 2019
     • OČP 2019

     • OČP 2019

      27.6.2019 sa uskutočnilo OČP pre žiakov II. stupňa. Cieľom bolo preveriť teoretické vedomosti, praktické návyky a postoje žiakov našej školy získané pri výučbe učiva, ktoré môžu použiť pri riešení mimoriadnych situácií v oblasti civilnej ochrany, pri pohybe a pobyte v prírode, aplikovať teoretické poznatky zo zdravotníckej prípravy do praxe, vychovávať k ochrane prírody, rozvíjať telesnú zdatnosť, vytrvalosť a učiť žiakov riešiť vzniknuté situácie s pokojom a s rozvahou. Žiaci riešili praktické úlohy na 8 stanovištiach. Štyri  stanovišťa  sa nachádzalo v okolí školy – streľba zo vzduchovky, KPR, stavba stanu a prekážková dráha. V teréne boli 4 stanovištia –beh s hadicami, modelová zdravotnícka situácia, provizórny ochranný oblek  a streľba z luku. Vedúci jednotlivých stanovíšť zapisovali do štartovacích lístkov počet bodov, ktoré triedy získali na stanovišti.

      Poradie

      1. 5.C     18b
      2. 5.B     13b
      3. 5.A     12b

       

      1. 6.B     17b
      2. 6.C     15b
      3. 6.A     10b

       

      1. 7.A      18b
      2. 7.B      12b
      3. 7.C      11b
      1. 8.C      18b
      2. 8.B      15b
      3. 8.A      8b

       

     • DETSKÉ CYKLO PRETEKY MTB Kežmarok 2019

     • V nedeľu, dňa 23. júna 2019 sa v Kežmarku v Hájovni, cyklochodník Blatná, uskutočnili detské MTB cyklopreteky. Účasť bola hojná v každej pretekovej kategórii, spolu 80 detí. 

      Žiaci našej školy sú už vernou zložkou i vyšších súťažných líg , ako je Východoslovenská cyklistická liga, či známa Detská Sagan Tour s účasťou až do 600 pretekajúcich detí.

      Nuž i v nedeľu v príjemnej rodinnej atmosfére a v stabilnom, cyklistike priaznivom počasí zožali žiaci našej školy veľké úspechy i krásne umiestnenia.

       

      1. miesto a zlatú medailu získal RICHARD HAJKOVSKÝ, žiak 7.C triedy

      1. miesto a zlatú medailu získala NINKA RAFFAJOVÁ, žiačka 2. C triedy

      2. miesto a striebornú medailu získala NATÁLIA GORECKÁ, žiačka 7.A triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal  ALEŠ KUNDRA, žiak 4.B triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal SLAVOMÍR PETIJA, žiak 7.C triedy

      3. miesto a bronzovú medailu získal FABIAN SCHERFEL, žíak 1.C triedy

       a výnimočné 1.miesto získala naša budúca prváčka PAULÍNKA ŠOLCOVÁ

      na 5. mieste sa umiestnil VRATKO SCHERFEL

       

      Deti pretekajú vždy v dvojročníku, čo znamená, že v jednej kategórii sú vždy deti z dvoch ročníkov narodenia. Primérou je vydržať i vtedy, keď na skúsených cyklistov nečaká "bedňa".  Deti sa nevzdávajú a navzájom sa povzbudyujú a prajú si. Fair play a radosť zo športu je však najviac.

       

      Pretekárom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy  a pekné prázdniny.

       

      Mgr. Z.Scherfel M.A.

    • TVORÍME PROJEKTY
     • TVORÍME PROJEKTY

     • Každoročne v júni býva zvykom, že žiaci 2. stupňa trávia posledné vyučovacie hodiny tvorbou projektov.Nebolo to inak ani tento školský rok. Tí mladší vytvárali komiksy, opisovali rôznych literárnych hrdinov, tvorili kalendáre. Tí starší sa zase vrátili v čase a venovali sa hlaholike či spomienkam na veľkomoravské obdobie. Vyhľadávanie informácií, maľovanie, strihanie, lepenie a vzájomná spolupráca sa úspešne ukončila odprezentovaním svojich projektov na hodinách pred spolužiakmi.

       

                                                   Mgr. T. Troppová, Mgr. V. Maláková

     • Rozlúčka so štvrtákmi- 4.C

     • Dňa 20.06.2019 strávili žiaci 4.C triedy spolu s rodičmi a pani učiteľkou prekrásny deň v Záľubici. Rodičia pripravili úžasné dopoludnie plné hier, športových súťaží a zábavy. Popoludnie nám spestrii páni lesníci enviromentálnou prednáškou a kvízom. Pochutili sme si na guláši, opekačke, sladkých dobrotách a torte. Žiaci si pripravili úžasný program. Sami si nacvičili tanček, zrýmovali báseň, vymysleli pieseň a všetkých nás dojali krásnym príhovorom.  Tento deň sa niesol v duchu rozlúčky s 1. stupňom, s triednou učiteľkou, s rodičmi a deťmi navzájom. Cieľom bolo hlavne zabaviť sa a užiť si ešte spoločný čas. Spomienkou nám ostanú tričká s triednou fotkou a krásne darčeky. Veľké ĎAKUJEM patrí najmä rodičom, ktorí to s ochotou a nadšením zorganizovali. 

      Tr. uč. PaedDr. D. Koreňová

     • Stará Lesná - Škola v prírode

     • V dňoch 10.6.  – 14.6.2019 sa žiaci 3. A, B, C učili v krásnom tatranskom prostredí v Starej Lesnej.                      

      Škola v prírode poskytla žiakom zážitkové učenie, ktoré bolo rozpracované na mnohé zaujímavé aktivity. Dopoludňajšie vyučovanie sa uskutočňovalo v letnom altánku, kde žiaci na čerstvom vzduchu plnili úlohy z predmetov prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra a matematika hrou. Spoločne v priateľskej atmosfére pracovali na projektoch, ktoré ich zaujali. Využili horské prostredie na vychádzky a pozorovanie okolitej prírody.

      Pre voľno časové aktivity bol  sprístupnený tenisový kurt, pre večerný program veľká konferenčná miestnosť s možnosťou inštalácie zvukovej techniky. Na plávanie využili blízky hotel Lesná s bazénom.

      Veľkým prínosom bola práca animátorov, ktorí pre deti popoludní pripravovali športové podujatia. Tieto aktivity deti zaujali  a súťažili s veľkou chuťou.  Podobne zaujímavé boli hry večer. Deti sa tešili z odmien, ktoré boli pre ne pripravené.

      Spestrením pobytu bola návšteva Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej, kde bol práve deň otvorených dverí.  Žiaci si pozreli fotodokumentáciu o vesmíre a vypočuli prednášku na tému: Slnko a putovanie za zatmením Slnka.  Z prehliadky si odniesli  zaujímavý obrázkový materiál. Podobne deti potešilo stretnutie s cvičiteľom psov – záchranárov. Videli psa Nema, ako plní rozkazy svojho cvičiteľa. Deti sa veľa dozvedeli o práci psovoda a mali pre neho veľa otázok.

      Všetci účastníci školy v prírode sa vrátili zdraví a obohatení o celkom nové zážitky.

      Triedne učiteľky 3. ročníka : Mgr. Danielčáková, Mgr. Buvalová, PaedDr. Malinová

     • Bankár roka 2019

     • Žiaci 7. ročníka vytvorili v rámci ročníkového projektu Bankár roka svoje vlastné (fiktívne) banky. Víťazné tímy jednotlivých tried sa stretli v stredu 19. júna 2019 na školskom kole. Žiaci prezentovali svoje banky pred porotou, ktorú tvorili tri pani učiteľky a tri dvojice žiakov 8. ročníka. Každý zo šiestich tímov si pripravil elektronickú prezentáciu a rôzny propagačný materiál. Členovia poroty hodnotili obsahovú stránku a estetickú úroveň elektronickej prezentácie, pripravený materiál ako aj úroveň a spôsob oboznámenia s vytvorenou bankou.

      Divákmi boli hlavne žiaci 6. a 7. ročníka a hosťami súťaže boli pani riaditeľka, PaedDr. Iveta Slovíková a pán zástupca, PaedDr. Ján Mihók.
      Výkony žiakov vysoko ohodnotila nielen porota, ale aj pani riaditeľka, nakoľko naši mladí „bankári“ preukázali, že v danej problematike sú naozaj zorientovaní. Po ukončení prezentácie bánk boli vyhlásené výsledky a žiaci boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami. No a samozrejme - nechýbal ani obrovský potlesk!

      Bankár roka 2019 – víťazi ročníkového projektu:

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže!

      PK MAT - FYZ - INF

     • Maratón v DELENÍ

     • V dňoch 18. a 19. júna 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v delení prirodzených a desatinných čísel.
      Do  súťaže v delení PRIRODZENÝCH ČÍSEL sa zapojilo 31 žiakov 5. ročníka:
      11 z 5. A, 9 z 5. B, 11 z 5. C triedy. Súťažiaci mohli získať maximálne 20 bodov.

      Do  súťaže v delení DESATINNÝCH ČÍSEL sa zapojilo 31 žiakov 6. ročníka:
      10 zo 6. A, 11 zo 6. B, 10 zo 6. C triedy. Súťažiaci mohli získať maximálne 20 bodov.

      Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na pokračovanie súťaže v budúcom školskom roku!

      PK MAT - FYZ - INF

     • Rozprávkové zvieratká

     • Dňa 19. 06. 2019 prváci ukončili svoj celoročný projekt "Rozprávkové zvieratká" návštevou kežmarského útulku. Neprišli s prázdnymi rukami, ale mnohí s plnými ruksakmi. Deti priniesli zvieratkám rôzne druhy krmiva, granulky, staršie pečivo či iné dobroty. Fotografie sú dôkazom toho, že aj takouto návštevou môžeme potešiť opustené zvieratká.

      Triedne učiteľky 1. ročníka

     • REGIONÁLNE - KRAJSKÉ KOLO PREDNESU NEMECKEJ POÉZIE A PRÓZY

     • Dňa 14. júna 2019 sa uskutočnilo Regionálne - krajské kolo prednesu poézie a prózy v NEMECKOM JAZYKU. Súťaž sa uskutočnila v našom meste s odvekou tradíciou nemčiny. 

      Žiačky našej školy sa s vášňou a perfektnou prípravou postavili konkurencii z iných škôl širšieho regiónu.

      Krásne výsledky sú toho dôkazom:

      v kategórii POÉZIA 3. - 4. ročník sa na skvelom 2. mieste umiestnila

                        LENKA ONDO-EŠTOKOVÁ zo 4.C triedy

      v kategórii POÉZIA 8.- 9. ročník sa na úžasnom 2. mieste umiestnila

                       SANDRA BLAHÚTOVÁ z 8.A triedy, ktorá sa tejto súťaže zúčastnila po prvýkrát

      v kategórii PRÓZA 8.-9. ročník sa umiestnila na úžasnom 3. mieste 

                      SVETLANA VÁCLAVOVÁ z 8.C triedy

      Dievčatám zo srdca blahoželáme a ďakujeme za profesionálnu reprezentáciu nemeckého jazyka a našej školy.

      Týmto skvelým výkonom na vysokej úrovni konkurujeme hladko i bilinguálnym školám a školám s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Dôležité však je, že prispievame ku kultúre a rozšíreniu povedomia o nemeckom jazyku a jeho potrebe učenia sa už na základnej škole, aj vhľadom na polohu nášho štátu v srdci Európy. 

      za MZ PK NEJ Mgr. Z. Scherfel M.A.

       

     • Najlepšia "zberačka" bateriek na škole

     • Žiačka Liana Richtarčíková z 3.B si prevzala  za nazbierané body za baterky ceny z e-shopu a to volejbalovú loptu,potápačsky set, cyklistické rukavice a batérie. Gratulujeme a prajeme  jej ešte veľa nazbieraných bateriek.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

     • MAKSÍK 2. - 4. ročník

     • Ani sme sa nenazdali a ďalší ročník súťaže MAKSÍK je úspešne za nami. Do jubilejného 10. ročníka sa zapojilo 52 žiakov 2. až 4. ročníka. Okrem súťažných odpovedníkov žiaci posielali aj krásne darčeky Maksíkovi k narodeninám. Boli to básničky aj kresby.

      Diplomy : Najmúdrejší Maksáčik : 13 žiakov

                     Múdry Maksáčik          : 39 žiakov

      Najúspešnejší riešitelia : 2. ročník : Peťko Ondo-Eštok z 2.C

                                                             Jozef Bielak z 2.C

                                            3. ročník : Nikola Nevický z 3.C

                                                            Sofia Magerová z 3.C

                                            4. ročník : Dávid Džadoň zo 4.B

                                                            Oliver Bielak zo 4.C

      Všetci riešitelia získali drobnú odmenu a tí najúspešnejší rôzne druhy hier.

      Mgr. Janka Lacková

     • Ako sme objavili čaro písania listov

     • ,,Technika prekoná všetky vzdialenosti, ale nevytvorí žiadnu blízkosť."  Hoci táto myšlienka má už viac než štyridsať rokov, teraz zisťujeme jej pravý význam a nadobúda pre nás úplne iný rozmer. Viete si predstaviť, že niekoho poznáte len prostredníctvom listov? Raz sme premýšľali, že hoci je skvelé, že dnes sa vďaka internetu môžeme kedykoľvek spojiť s kýmkoľvek, osobitosť a originálnosť, akú majú písané listy, technika žiaľ nenahradí. A vtedy  prišla myšlienka, že si začneme dopisovať listy s kamarátmi z iného mesta a školy. Našimi novými kamarátmi sa stali druháci  - HVIEZDIĆKY zo ZŠ v Rimavskej Sobote. Písali sme listy o sebe, kde bývame, čo nás zaujíma, do akej školy a triedy chodíme. Odpovede prišli veľmi rýchlo. Bola zábava čítať listy od nových kamarátov.  Veríme, že naše priateľstvá vydržia.

      Zvláštne, ako sa veci menia. To, čo bolo kedysi samozrejmosťou je dnes zvláštnosťou.  

      Slniečka z druhého roč.

    • Druhácke ročníkové projekty
     • Druhácke ročníkové projekty

     • V dňoch 13.6. – 14. 6. 2019 druháci prezentovali svoje ročníkové  projekty.  Boli to projekty z rôznych oblastí. Prezentácie a projekty druhákov  obohatili a niečo nové sa dozvedeli nielen o obľúbených športoch svojich spolužiakoch, ale aj  o zvieratkách, turistike, maľovaní či tanci.  Najväčším benefitom ročníkových projektov  nie sú len informácie, ktoré sa deti naučili a zdieľali s ostatnými, ale aj fakt,  že prostredníctvom nich sa žiaci učia vystupovať pred publikom, vysvetľovať, používať správne pojmy, formulovať vety, logicky usporiadať a vyčleniť to najdôležitejšie z mnohých informácií. Všetky projekty boli veľmi zaujímavé, pekne pripravené a odprezentované. Nadšenie detí bolo viditeľné a takýto spôsob vyučovania všetkých bavil.

      tr. uč druhých roč.

     • My sme malí remeselníci - prváci v MŠ

     • MŠ Kuzmányho v Kežmarku pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv  pripravila podujatie pod názvom " My sme malí remeselníci ". Pozvanie na tento deň dostali aj žiaci I. C triedy. Pani riaditeľka MŠ privítala všetky deti aj pozvaných hostí a popriala nám dobrú zábavu. Ako prví vystúpili predškoláci oblečení v tradičných krojoch. Zaspievali a roztancovali celé hľadisko. Nasledovalo putovanie za remeselníkmi. Navštívili sme garbiara, včelárku, tkáčku, vyšívačku, šperkárku. Na záver nám spríjemnil deň hudobník na ľudových hudobných nástrojoch. Skvelý deň sme ukončili pohostením. Takéto netradičné vyučovanie sa nám veľmi páčilo.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

    • Školský výlet - Druháci
     • Školský výlet - Druháci

     • Dňa 07.06.2019 v rámci školského výletu, navštívili druháci skanzen a hrad v Starej Ľubovni. Vstúpili sme do rozprávky, kde na nás čakali rôzne úlohy , ktoré sme úspešne vyriešili a v závere nás čakala príjemná odmena. Z výletu sme si odniesli pekné spomienky, o čom svedčia i spoločné fotografie. 

      Triedne učiteľky

     • Školský výlet - ZOO

     • Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka. K tomu samozrejme patrí školský výlet. Náš prvý výlet bol naplánovaný do neďalekej ZOO v SNV. Slniečko krásne svietilo a my sme s nadšením obdivovali zvieratká, zvieratá aj dravé šelmy,... . Zuby na nás vycerilo na chvíľu i slniečko, keď na nás poslalo zopár kvapiek. V dobrej nálade, plní zážitkov sme sa vrátili do školy, kde sme si po vydarenom výlete pochutnali na výborných buchtách.

       

      Tr. učiteľky 1.ročníka

     • Bochnia - družobný výlet štvrtákov

     • Dňa 7.06.2019 sa žiaci štvrtého ročníka vybrali plní očakávania za svojimi kamarátmi do Bochnie. Čakal ich bohatý a zaujímavý program. Najprv navštívili Soľnú baňu, ktorá sa nachádza v hĺbke asi 200m pod zemou. Od roku 2013 je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Žiakom sa veľmi páčilo cestovanie netradičným vláčikom, tiež neobvyklý výklad s premietaním o tom, ako ťažko a namáhavo  museli robiť baníci v minulosti.Turisticky prístupná časť podzemia obsahuje najkrajšie a najzaujímavejšie banské diela. Po občerstvení pokračovali do Motýlieho múzea, ktoré je fantastickou farebnou nádherou viac ako 5 000 exponátov z celého sveta. Bolá to skvelá pastva pre oči prezentovaná zaujímavým farebným spôsobom. Po zakúpení  suvenírov  sa žiaci presunuli do školy na chutný obed. Nevedeli sa dočkať poľských kamarátov, ktorí ich čakali na neďalekom športovom ihrisku. Spoločne si zasúťažili v rôznych disciplínach. Nasledovalo fotenie s poľskými kamarátmi,potom milé darčeky a s krásnymi spomienkami a zážitkami sme  cestovali domov. 

      Triedne uč. 4.ročníka