• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 (02.09.2021 - štvrtok)

     • Otvorenie školského roka sa uskutoční v átriu, v prípade nepriaznivého počasia v triedach. Žiaci budú v škole v čase od 9:00 do cca 9:30.

      Príchod žiakov do školy:

      1. ročník 7:45 – 7:55 (vchod A, nový, od pošty) - rodičia s deťmi pôjdu do tried

      5. ročník 8:15 – 8:30 (vchod A, nový, od pošty)

      2. – 4. ročník 8:40 – 8:50 (vchod A, nový, od pošty)

      6. – 8. ročník 8:40 – 8:50 (vchod B, oproti bufetu Špajzík)

      9. ročník 8:30 pri učebni hudobnej výchovy

      2. septembra školská jedáleň a školský klub detí NIE SÚ v prevádzke.

      Žiak odovzdá pri vstupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1). Akceptujeme aj elektronické podanie cez EduPage (je potrebné vybrať "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovositi - platí od 1.9.2021“).

      Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľstva školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy upozorňuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov na Školský semafor – dokument, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021.

      Základné odporúčania:

      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). Akceptujeme aj elektronické podanie cez EduPage (je potrebné vybrať vyhlásenie, ktoré „platí od 1.9.2021“.
      • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme kontaktovať rodiča.
      • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:     

                    1. odoslať ho škole prostredníctvom EduPage 

                    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 

                    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
      • Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Oznam o zápise do ŠKD
     • Oznam o zápise do ŠKD

     • Zápis do školského klubu detí bude dňa 02.09.2021 na prízemí, v miestnosti ŠKD.

       

      Pri zápise detí do ŠKD je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivá:

      • žiadosť o prijate do školského klubu
      • vnútroklubový zápisný lístok

       

      Deti, ktoré navštevovali školský klub v minulom školskom roku odovzdávajú len vnútroklubový zápisný lístok.

       

      Tieto tlačivá sú k dispozícií na internetovej stránke tejto školy, alebo pri zápise. Spolu s vyplnenými tlačivami do ŠKD je potrebné doniesť aj doklad o zaplatení za ŠKD.

       

      Poplatok za ŠKD  sa uhrádza 2 - krát ročne, vždy do 10. septembra (za mesiace: september, október, november, december) - 40€.  a do 10. januára ( za mesiace: január, február, marec, apríl, máj, jún) – 60€,  na príjmový účet  ZŠ:

      V UnicreditBank:

      Číslo účtu: SK 46 1111 0000 006619120011

      Variabilný symbol: dátum platby

      Konštantný symbol: 0558

      Poznámka/správa: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

       

      POKYNY PRE ŠKD

      • prevádzka ŠKD je od 6.30 – 16.30 hod.,
      • prevádzka ranného  klubu  je od 6.30 – 7.45 hod., (miestnosť 2.odd. ŠKD na prízemí),
      • ak dieťa príde vyzdvihnúť iná osoba ako je uvedená na zápisnom lístku, tak musí mať splnomocnenie od zákonných zástupcov,
      • dieťa môžete vyzdvihnúť v časoch: 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hod. 
      • predčasne uvoľníme dieťa z ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča, na   samostatnom lístku (nie v slovníčku). 
      • žiadosť o uvoľnenie musí obsahovať údaje: meno, priezvisko dieťaťa, kedy má byť dieťa  z ŠKD uvoľnené – hodina odchodu a podpis zákonného zástupcu,
      • zakúpiť:  malý zošit s pomocnou linajkou – 1. ročník malý slovník na oznamy – všetko s menom a bez obalu,

      1 kotúč toaletného papiera, 1balíček hygienických vreckoviek v boxe, 1 tekuté mydlo, 1 balenie kuchynských utierok,

      • odev a školské pomôcky označiť menom, alebo značkou (vetrovky, prezuvky...),
      • prihlásenie a odhlásenie  stravy riešiť s vedúcou ŠJ, 
      • vážnejší zdravotný problém prosíme oznámiť,
      • ak dieťa svojim správaním sústavne narúša disciplínu a poriadok ŠKD môže byť vylúčené,
      • v prípade ak chcete odhlásiť dieťa z ŠKD, tak výlučne písomne minimálne 3 dni pred začiatkom nasledujúceho mesiaca, vyplnenú odhlášku prosíme odovzdať ekonómke školy. 
      • poplatok za ŠKD sa uhrádza, aj keď dieťa navštívi ŠKD len jeden deň v mesiaci, za daný mesiac.

       

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že od 01.09.2021 končí poskytovanie celoplošnej dotácie na stravu pre žiakov ZŠ.

      Poskytovanie dotácie na stravu v novom školskom roku 2021/2022 zostáva pre deti v hmotnej núdzi. Bola pridaná aj nová skupina detí   (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), ktorým je možno dotáciu poskytnúť:

      • deti v ZŠ od 6 do 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej  členovia (obidvaja!!! zákonní zástupcovia dieťaťa)  si nemohli v zmysle zákona o dani z prijímov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, opatrovateľských príspevkov, nezamestnaní, nízkoprijímové skupiny obyvateľov -  ročný zdaniteľný príjem zo  zamestnania resp. z podnikania v r.2021 je nižší ako 3738,-- € - t.j. menej ako 311,50 € mesačne). Prosíme týchto vybraných zákonných zástupcov, aby nám prišli nahlásiť záujem o poskytnutie dotácie v termíne do 09.08.2021 do 14.30 h. V prípade, ak tento termín zákonný zástupca nestihne, nebude mať poskytnutú dotáciu na mesiac september, ale až od nasledujúceho mesiaca po nahlásení. Nárok na poskytnutie dotácie sa preukazuje podpísaním čestného vyhlásenia.

      Pre osoby s vyšším zdaniteľným prijímom je výhodnejšie si uplatniť na deti z tejto vekovej skupiny zvýšený daňový bonus, ktorý je vo výške 39,47 eura mesačne (dotácia na stravu je poskytovaná podľa počtu odstravovaných dní v mesiaci - vo výške maximálne 27,30 € mesačne za podmienky 21 stravovacích dní v danom mesiaci) !!! Ak sa na dieťa uplatní dotácia na stravu, zanikne nárok na vyplatenie zvýšeného daňového bonusu !!!

       

      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

      Výška základného daňového bonusu je 23,22 € mesačne + výška dotácie na stravu je vo výške maximálne 27,30 € mesačne za podmienky 21 stravovacích dní v danom mesiaci. Prosíme zákonných zástupcov týchto detí, aby nám prišli nahlásiť záujem o poskytnutie dotácie v termíne do 09.08.2021 do 14.30 h. V prípade, ak tento termín zákonný zástupca nestihne, nebude mať poskytnutú dotáciu na mesiac september, ale až od nasledujúceho mesiaca po nahlásení. . Nárok na poskytnutie dotácie sa preukazuje podpísaním čestného vyhlásenia.

       

      Prihlášky na stravovanie v novom školskom roku budeme prijímať od 16.08.2021, okrem piatku 27.08.2021, kedy nebudeme v škole prítomné.

      Poplatky, ktoré bude potrebné uhradiť na mesiac september v termíne do 27.08.2021  na účet školskej jedálne  IBAN – SK 49 1111 0000 0066 1912 0054:

       

      Žiaci bez dotácie a zamestnanci ZŠ:

      • zakúpenie čipu – novonastúpení žiaci resp. v prípade straty čipu – 1,92 €
      • stravné a réžia – žiaci 1. stupňa ZŠ –  21 dní x 1,21 € + réžia 1,50 €  = 26,91 €

                                            žiaci 2. stupňa ZŠ -   21 dní x 1,30 € + réžia 1,50 €  = 28,80 €

                                            zamestnanci ZŠ   -    21 dní x 1,24 € + réžia 1,50 €  = 27,54 €

      Žiaci s dotáciou:

      • zakúpenie čipu - novonastúpení žiaci resp. v prípade straty čipu - 1,92  € jednorázovo
      • réžia 1,50  €  mesačne - za každý odstravovaný mesiac, v ktorom sa odobrie aspoň 1 obed
      • zálohová platba 20,--  €  jednorázovo - na úhradu obedov, ktoré sa nemôžu zaplatiť z dotácie (obed je objednaný, uvarený, no žiak má v triednej knihe poznačenú celodennú neprítomnosť v škole - takýto obed nám štát z dotácie nezaplatí). V prípade vyčerpania tejto sumy je rodič povinný po vyzvaní uhradiť ďalšiu sumu v rovnakej výške.