• Zápis detí do prvého ročníka
     • Zápis detí do prvého ročníka

     •  

       

       

      Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

       

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 - 16.30 hod.

      Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia školy so zákonným zástupcom elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6 rokov a dieťa, ktorému bol uložený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

       

      Zápis detí do 1. ročníka v našej škole sa uskutoční podľa nasledovných možností:

      1. Zápis prostredníctvom elektronického formulára

      Zákonný zástupca dieťaťa sa osobne nezúčastní zápisu, vyplní  Elektronickú prihlášku do 1. ročníka, ktorá je sprístupnená na web stránke školy. (Odporúčame uprednostniť tento spôsob podania prihlášky). Elektronické prihlášky prijímame do 14. apríla 2021.

       

      1. Zápis papierovou formou

      Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, môže prísť osobne do školy vyplniť prihlášku  dňa 12. apríla a 13. apríla 2021 v čase od 08:00 – 16:30  hod. za predpokladu povinnosti dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa nariadenia vlády SR.

      K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

       

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

       

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo predprimárne vzdelávanie, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára pre deti a dorast. 

       

      Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľke kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

      Ak dieťa, ktoré má nastúpiť do 1. ročníka, je štátnym občanom SR, má trvalý pobyt na Slovensku, ale žije v zahraničí, pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľku školy o súhlas štúdia v zahraničí.

       

      Upozornenie:

      Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania dieťaťa v materskej  škole (pre dieťa, ktoré dosiahlo šesť rokov veku do 31. augusta 2021, ale nedosiahlo školskú zrelosť), zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

       

      Rozhodnutia o prijatí do základnej školy

      Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky budú vydané v dňoch 

      24. – 25. mája  2021 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

      na vrátnici školy. Súčasne bude prebiehať kontrola správnosti údajov elektronickej prihlášky, preto je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Prihlášku aj rozhodnutie odporúčame podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

       

      V prípade, že sa epidemiologická situácia zlepší a zápis bude možný za prítomnosti dieťaťa, budeme zákonných zástupcov detí včas informovať.

       

      Všetky aktuálne informácie zverejníme na web stránke školy.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

    • Frohe Ostern...
     • Frohe Ostern...

     • Zvyky a v tradície cudzích krajinách spoznávajú deti už na prvom stupni vo vyučovaní cudzích jazykov.

      Tradície Veľkej noci v Nemecku si naživo zahrali  žiaci štvrtých tried v podobe hry:

      "Suche, was der Osterhase versteckt hat!" (Hľadaj, čo skryl veľkonočný zajko!)

      Po úvodnom zopakovaní pojmov Veľkej noci pomocou piesení i videa, boli žiakom poskrývané kartičky s motívmi v počte 1 - 3. Žiaci po vstupe do triedy tieto hľadali a postupne nosili do košíčka a napäto čakali, či počet rozdaných a nájdených kartičiek bude rovnaký. A veru i nebol.

      Pri ďalšej aktivite: Vyfarbi čokoládového zajačika sa veru objavili i chýbajúce kartičky. S radosťou, či napätím deti hľadali, nachádzali i nosili nájdené kartičky do košíčka.   

      Žiaci druhého stupňa sa oboznámili okrem rozšírenej slovnej zásoby s hrami, ktoré v Nemecku patria k zvykom Veľkej noci, ako na Slovensku šibačka. 

      Also Frohe Ostern

       PK NEJ,  ZSCH

       

       

    • Navštívil nás duch histórie
     • Navštívil nás duch histórie

     • O tom, ako žili naši predkovia, sa dozvedáme z rôznych zdrojov - z kroník, povestí, rozprávania ľudí, ale aj z predmetov, ktoré sa zachovali dodnes. V súčasnosti nemôžeme múzeá, skanzeny a iné pamiatky navštíviť, preto sme sa rozhodli, že história navštívi nás. Tretiaci v priestoroch chodby pripravili výstavu predmetov, ktoré sa v minulosti bežne používali v domácnostiach. Srdečne Vás všetkých pozývame a prajeme pekný historický zážitok.

      Ďakujeme rodičom, starým rodičom, pani učiteľkám a vychovávateľkám za vypratané povaly, pivnice a prepožičali nám svoje dedičstvá.

      Vaši tretiaci

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Milí kolegovia,

      k dnešnému dňu učiteľov vám prajeme veľa zdravia, úsmev na tvári a pevné nervy.

      Vedenie školy

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 18.3.2021 sa uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády v kat. D – teoreticko praktická časť. Napriek aktuálnej situácii, dievčatá pristupovali k príprave zodpovedne a pravidelne sa zúčastňovali online prípravy. I keď všetky žiačky mali v olympiáde premiéru, ich dosiahnuté výsledky boli výborné. V súťaži sa ukázali natoľko vyrovnané, že sa musel opakovať rozstreľ pri rovnosti bodov medzi druhým a tretím miestom. Aj ten mal rozdiel len 0,5 b.

      Konečné poradie:

      1. miesto- Sára Gedrová VII.C

      2. miesto- Amina Komarová VI.C

      3. miesto- Lenka Ondo-Eštoková VI.C

      4. miesto- Laura Pavligová VI.C

      5. miesto- Alexandra Troppová VI.C

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20.4.2021, postupujú Sára a Amina a v projektovej časti sa pripravuje Natália Ferenčáková ako jediná v tejto kategórii.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za prejavený záujem o biológiu a veríme, že v budúcnosti budeme môcť viac času tráviť nad praktickými cvičeniami z botaniky alebo zoológie.

      Dievčatám držíme palce a želáme veľa úspechov.

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková + PK BIO

     • Ponožkový deň

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Aj naši žiaci sa s radosťou pustili do tejto výzvy. Dnešné vyučovanie sme si spestrili farebnými a veselými ponožkami rôznych vzorov, veľkostí  či farieb. Veríme, že sme touto akciou podporili a vyčarili úsmev na tvárach všetkým deťom.

      tr. učiteľky a žiaci 1. stupňa

    • MAREC - MESIAC KNIHY
     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.  
      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? Pri pátraní, sme sa dopracovali k známej a zaujímavej postave slovenskej histórie - Martin Hrebenda Hačavský. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj  vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače, rukopisy a zachraňoval ich. 

      Aj na našej škole sme si pripomenuli tento mesiac tým, že sme si pripravili výstavu čitateľských denníkov. Písmo a ilustrácie  boli priam ukážkové. Navzájom sme sa inšpirovali krásnymi prácami a prečítanými knižkami. 

       „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta, “

      preto vám prajeme, aby bol pre vás mesiac marec nielen jarným mesiacom, ale aj čo najviac čarovným. 

      tr. učiteľky I. stupňa

    • Beseda - netradične
     • Beseda - netradične

     • Pozvanie na online besedu prijal autor poézie pre deti a mládež Valentín Šefčík. Pán spisovateľ, ktorý je zároveň učiteľom, porozprával žiakom o svojich začiatkoch a vypočuť si mohli aj jeho úplne prvú báseň o pyšnom slonovi, ktorá nie je zverejnená v žiadnej z kníh. Deťom prezradil aj to, že píše novú knihu, ktorá bude o zázrakoch a potešil ich ukážkou v podobe recitácie básne s názvom Bublina. Pútavým prednesom autor tešil žiakov v priebehu celého stretnutia. V básniach, ktoré recitoval, sa ukrýva sám život. Zachytávali všetko, čo nás obklopuje, životné okamihy, ľudí, veci a prírodu. Žiaci sa presvedčili, že jeho poézia je zmysluplná, poučná a vtipná, preto ho obdarili smiechom a potleskom.  Venovali spisovateľovi čas na oddych a prekvapili ho svojim prednesom. Nechýbal ani priestor na zvedavé otázky detí, na ktoré spisovateľ s veľkou radosťou odpovedal. 

      V závere besedy poprial pán spisovateľ žiakom, aby sa im darilo a rozlúčil sa s nimi jemu blízkym spôsobom, prednesom básničky.

      J. Danielčáková, A. Ondo-Eštoková

    • Všetkovedko v treťom ročníku
     • Všetkovedko v treťom ročníku

     • Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO patrí na základných školách medzi najobľúbenejšie. Je špecifická svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa žiaci doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Žiaci získavajú v súťaži aj nové skúsenosti dôležité pre ďalšie štúdium – čítanie s porozumením, prácu s textom a odpoveďovým hárkom. Vyskúšajú si, či dokážu v správnej chvíli podať v určenom čase ten najlepší výkon.

      V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 22 tretiakov. Odpovedali na 30 otázok. Čas 40 minút im bohate stačil. Pri každej otázke mali ponúknuté štyri možnosti, pričom správna bola vždy len jedna. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, informatická, výtvarná a dopravná výchova.

      Z našej školy najviac bodov a titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala Sofia Michalíková z 3. B triedy, ktorá obsadila 5. miesto v rámci Slovenska.

       

      Aby žiakom zostala na súťaž spomienka, každý bez ohľadu na umiestnenie, získal ceruzku a diplom. Tí úspešnejší boli obdarovaní tunelovou šatkou a hlavolamom.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

    • Divadlo v škole, škola v divadle
     • Divadlo v škole, škola v divadle

     • Spišské divadlo prinieslo pre najmenších divákov  ďalšiu obľúbenú rozprávku, tentokrát netradične v online priestore.  Žiaci si divadelné predstavenie mohli pozrieť priamo z tried školy. 

      Uznávaný režisér Peter Pavlík upravil rozprávku zo zbierky Pavla Dobšinského. Príbeh o malom chlapčekovi Jankovi Hraškovi, ktorý je síce drobný, ale v živote dokáže veľké veci.

      Deťom sa divadlo veľmi páčilo. Umelcov ocenili potleskom a už teraz sa tešia, kedy navštívia  obľúbené divadlo v Spišskej Novej Vsi. 

      J. Danielčáková,  A. Ondo-Eštoková

    •   Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     •  

        

      Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 do 16.30 hod.

       

      Informujeme zákonných zástupcov budúcich prvákov, že na stránke školy je sprístupnená Elektronická prihláška do 1. ročníka.

       

      Informácie k zápisu

       

          Povinnosťou rodiča pre školský rok 2021/2022 je zapísať dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov veku, malo v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky, alebo sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup, na niektorú základnú školu v SR.

          

      Ak dieťa, ktoré má nastúpiť do 1. ročníka, je štátnym občanom SR, má trvalý pobyt na Slovensku, ale žije v zahraničí, pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľku školy o súhlas štúdia v zahraničí.

           

      Na povinnú školskú dochádzku môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku v príslušnom roku. Súčasťou žiadosti je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

         

      Podrobnosti o podmienkach zápisu budú aktualizované na web stránke školy.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

        

     • Kežmarok - mesto pod Tatrami

     • Kežmarok je mesto, ktoré chytí za srdce každého. Je právom označované ako Perla pod Tatrami. Lásku k rodnému mestu si budujeme od útleho detstva. Žiaci 3.C triedy na hodine vlastivedy ukázali, že svoje rodné mesto nielen milujú, ale aj dôkladne poznajú. Svedčia o tom ich vedomosti, projekty a prezentácie.

      Mgr. Ingrid Šterbáková

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 8.3.2021 pokračujeme v nezmenenej forme vyučovania.

      ŠJ aj ŠKD sú v prevádzke bez zmeny.

       

      Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 2. marca 2021 https://www.minedu.sk/data/att/18917.pdf od pondelka 8. marca pokračujeme v prezenčnej forme vyučovania žiakov 1. stupňa. Zákonní zástupcovia žiakov sú povinní odovzdať pri vstupe do školy čestné vyhlásenie, zároveň priložia kópiu negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke z testovania. Nástup dieťaťa nahlási zákonný zástupca triednemu učiteľovi do piatka 5.marca 2021 do 9.00 hod.

      Dňa 5. marca  oznámime priebeh vyučovania, fungovanie ŠKD a ŠJ podľa zisteného počtu detí.

       

      Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021

      https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf

       

      Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

      https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx

      https://www.minedu.sk/data/att/18927.docx

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, ktoré bolo zverejnené v podvečerných hodinách, informujeme zákonných zástupcov nasledovne:

       

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.3.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021  takto:

      1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,
      2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

      https://www.minedu.sk/data/att/18916.pdf

       

      Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa bude prebiehať do piatka 5.3.2021 podľa aktuálneho rozvrhu.

      ŠKD ostáva v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod.

      Školská jedáleň je v prevádzke.

       

      Ďalšie informácie budú priebežne aktualizované na stránke školy.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy