• Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Riaditeľka školy oznamuje, že dištančné vzdelávanie pokračuje pre všetky ročníky aj v ďalšom týždni (od 01.02.2021).

      Online hodiny prebiehajú podľa upraveného rozvrhu v súlade s platnými usmerneniami.

      Školský klub detí naďalej pokračuje pre deti tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo pre deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office.

    • Oznam o platbe za ŠKD
     • Oznam o platbe za ŠKD

     • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré navštevujú ŠKD, aby uhradili poplatok za ŠKD  za mesiace:  február, marec, apríl, máj, jún – 50€,

      Deti, ktoré navštevujú ŠKD aj v mesiaci január – 60€. Platbu je potrebné uhradiť do 22. januára 2021.

      Príjmový účet  ZŠ:

      UnicreditBank:

      Číslo účtu: SK 46 1111 0000 006619120011

      Variabilný symbol: dátum platby

      Konštantný symbol: 0558

      Poznámka/správa: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

      Ďakujeme za porozumenie
     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje dalši postup návratu do škôl od 18. januára 2021:

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

      „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

      Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
      2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
      3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
      4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
       1. materských škôl podľa písmena a),
       2. školských klubov detí podľa písmena b),
      5. špeciálnych výchovných zariadení.

      Dištančná forma vzdelávania pokračuje od 18. januára 2021 do odvolania

      Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

     • OZNAM

     • Riaditeľka školy dáva do pozornosti zákonným zástupom žiakov a pedagogickým zamestnancom nový manuál s revíziou aktualizovaný k 5. januáru 2021 "Návrat do škôl 2021"  a zároveň "Harmonogram návratu do škôl 2021" , ktorý je v časti od 4. januára 2021 do 17. januára 2021 pre všetky školy a školské zariadenia záväzný. Ďalšie termíny stanovené v harmonograme len plánované postupy, ktoré budú upravené v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie.

      PaedDr. Iveta Slovíková

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Na základe manuálu „Návrat do škôl 2021“ bude od 11.01.2021 prebiehať vyučovanie na 1. a 2. stupni dištančným spôsobom až do odvolania. Rozvrhy k dištančnému vzdelávaniu budú zverejnené cez Edupage.

      Zákonní zástupcovia  žiakov 1. stupňa budú ohľadom vyučovania informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vyučovaní tak, ako to bolo doteraz.

      Zákonní zástupcovia a žiaci budú o ďalšom postupe nástupu detí do škôl informovaní podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.


      Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. januára 2021:

      https://www.minedu.sk/data/att/18369.pdf