• Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Vážení rodičia! Žiaci, ktorí nastupujú od 01.06.2020 do školy a boli pred korona-krízou prihlásení na stravovanie v školskej jedálni, budú automaticky prihlásení aj na obedy. V prípade, ak sa vaše dieťa vyučovania zúčastní a NECHCETE pre neho obed, oznámte nám to telefonicky 052/452 30 30 alebo na mobil 0940 504 900. Žiaci z ročníkov 1.-5., ktorí ostávajú doma a taktiež žiaci z ročníkov 6.-9. obed zabezpečený nemajú. Prihlasovanie takýchto žiakov nebude možné, nakoľko výdaj v obedároch sa uskutočňovať nebude. Zabezpečená strava nebude ani pre cudzích stravníkov.

      Všetky preplatky, ktoré vznikli počas školského roka a za mesiace, kedy sa deti nestravovali sa budú preposielať na účty koncom júna 2020  a začiatkom júla 2020.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Vážení rodičia!

      Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 sme pripravení spustiť prevádzku ZŠ pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ s obmedzenými podmienkami. V ZŠ možno vytvárať skupiny žiakov max. do počtu 20 žiakov. Skupinu môžu tvoriť aj žiaci rôznych ročníkov. Vytvorená skupina sa nebude meniť v priebehu týždňa. Jednotlivé skupiny žiakov budú prichádzať ráno do školy v stanovenom čase a do budovy budú vstupovať cez určený vchod. Skupiny žiakov budú pokračovať popoludní v školskom klube detí podľa vyjadreného záujmu.

       

      Prevádzka základnej školy bude od 07.00 h do 15.30 h počas pracovných dní.

       

      Nástup do školy:

      - vchod A (nový, oproti pošte):

      I.A, I.B, I.C, čas 7:15 – 7:30

      II.A, II.B, II.C, čas 7:30 – 7:45

      III.A, III.B, III.C, čas 7:45 – 8:00

      - vchod B (oproti bufetu Špajzík):

      IV.A, IV.B, IV.C,  čas 7:15 – 7:30

      V.A, V.B, V.C, čas 7:30 – 7:45

      Žiaci z okolitých obcí, ktorí dochádzajú, prídu podľa spojov.

       

      ŠKD – rodičia si vyzdvihnú deti na vrátnici do 15:30.

       

      Zákonný zástupca:

      - zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2m, dezinfekcia rúk);

      - do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;

      - dieťa odovzdáva a preberá v stanovených časoch pred budovou školy, nie ľubovoľne;

      - zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek;

      - pri prvom nástupe dieťaťa (01.06.2020, priamo pri vstupe do budovy školy) a po každom prerušení viac ako tri dni predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tu stiahnuť);

      - bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľku školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID-19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

       

      Žiak:

      - pred vstupom do budovy prejde meraním telesnej teploty;

      - pri vstupe do budovy školy použije dezinfekčný prostriedok;

      - po príchode do školy sa prezuje do prezuviek;

      - spolu s pedagógom a celou skupinou si ide umyť ruky bežným spôsobom;

      - všade vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško (okrem triedy);

      - čo najmenej sa kontaktuje so žiakmi iných skupín.

       

      Učiteľ a škola:

      - po príchode žiaka do školy uskutoční ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, preberanie vyhlásenia o bezinfekčnosti pri prvom nástupe do školy);

      - zabezpečuje v miestnosti, kde sa zdržiava skupina žiakov, časté vetranie;

      - organizuje väčšiu časť dňa vonku, skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú;

      - pravidelne upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní;

      - presuny žiakov a pohyb po chodbách organizuje tak, aby sa čo najmenej stretávali s inými skupinami.

       

      Vážení rodičia, svojím dobrovoľným záujmom umiestniť dieťa v základnej škole vyjadrujete súhlas s obmedzenými podmienkami prevádzky základnej školy v čase od 01.06.2020 do 30.06.2020.

       

      Ďakujeme!

      Kežmarok, 26.05.2020

      PaedDr. Iveta Slovíková, riaditeľka školy

     • Výsledky ankety na tému Separovanie v našom meste

     • Počas ankety žiakov kolégia Zelenej školy na tému Separovanie v našom meste sme od obyvateľov získali 37 odpovedí na naše otázky. Niektoré už boli zverejnené vo vysielaní KTV. Tu ponúkame kompletné vyhodnotenie prieskumu.

       

    • Vyhodnotenie súťaže maskot Zelenej školy
     • Vyhodnotenie súťaže maskot Zelenej školy

     • Dňa 13.5.2020 sa časť kolégia Zelenej školy tvorené žiakmi aj učiteľmi spojilo cez online aplikáciu  kvôli vyhodnoteniu vyrobených maskotov. Spoločne sme si všetky prezreli, prečítali ich príbehy a následne sme sa rozdelili do štyroch skupín. Na výber bolo 5 návrhov: Korytnačka, Dapdo, Bob separ, Zelený priateľ Zeme a jeden bol bez mena. Každá skupina si vybrala svojho favorita. Všetky maskoty boli veľmi pekné a zaujímavé. Pri výbere víťaza sme zohľadnili vzhľad, použitý materiál ale aj príbeh jeho vzniku. Zhodli sme sa na víťazovi, ktorým sa stala Korytnačka. Deti, ktoré sa do súťaže zapojili, budú odmenené a vyrobené maskoty vystavíme na chodbách školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že si v tomto mimoriadnom čase vyučovania našli čas aj na takúto tvorivú činnosť.

      Za kolégium Katka a Henka :)

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. - 5. ročníka, že prevádzka školy od 01.06.2020 bude v čase od 7.00 do 15.30 hod.

      Vyučovanie bude prebiehať v časovom rozsahu rozvrhu pre jednotlivé triedy.

      ŠKD bude pre deti 1. - 4. ročníka od ukončenia vyučovacieho procesu do 15.30 hod.

      Ranné oddelenie ŠKD v mesiaci jún nebude v prevádzke. Záujem o návštevu ŠKD žiadame zákonných zástupcov žiakov nahlásiť triednym učiteľom do 22.05.2020.

      Žiakom, ktorí sa od 01.06.2020 zúčastnia na vyučovaní, bude poskytnutý obed v ŠJ (ak sú prihlásení).

      V prípade dodatočného záujmu nástupu do školy po 01.06.2020 je rodič povinný nahlásiť triednemu učiteľovi a vedúcej ŠJ deň vopred do 12.00 hod.

      Ďalšie oznamy ohľadom nástupu budú zverejnené na stránke školy 26.05.2020.

       

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy vyzýva zákonných zástupcov žiakov 1. – 5. ročníka, aby do 21.05.2020 (štvrtok) oznámili triednym učiteľom záujem o nástup žiakov na vyučovací proces od 01.06.2020, alebo aby vyplnili online dotazník prostredníctvom doručenej notifikácie cez EduPage. Rodičia bez rodičovského konta si ho môžu vyžiadať na adrese taliga.zsfiskk@gmail.com alebo u triedneho učiteľa.

    • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky
     • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka a Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky

     •  

      Riaditeľstvo ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok

       

      oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka v šk. roku 2020/2021,

       

      že v dňoch 25. 05. 2020 - 26. 05. 2020 v čase od 8.00 do 14.00 hod. budú odovzdávané

       

      Rozhodnutia  o prijatí do 1. ročníka  a

      Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky

       

      na prízemí ZŠ

       

       (s povinnosťou dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia -  rúško, vlastné písacie potreby, dodržiavať sociálny odstup)

       

       

      Vo výnimočnom prípade, ak zákonný zástupca si nemôže osobne prevziať rozhodnutie v uvedenom termíne, nech kontaktuje sekretariát ZŠ na tel.č. 052/4523029.

     • Pozdrav od Smejka a Tanculienky

     • Počas dištančného online vzdelávania sme sa rozhodli potešiť našich prváčikov v 1.B a spestriť im online vyučovanie. Preto sme oslovili, deťom veľmi dobe známu dvojicu, Smejka a Tanculienku. Sú autormi piesne Naša Zem, ktorú sme si vybrali za hymnu našej Zelenej školy.  Smejko a Tanculienka na našu výzvu ihneď zareagovali a dňa 14.05. prišli prváčikom spíjemniť vyučovanie. Vopred sme ich poprosili, aby žiakov nielen pozdravili, ale pomohli nám podporiť aj ich vzťah k prírode a k jej ochrane. Po krátkom, ale zaujímavom rozhovore, sme si spoločne zaspievali pieseň Naša Zem. Žiaci boli  nečakanou návštevou veľmi milo prekvapení a pevne veríme, že ich to nabilo pozitívnou energiou do ďalších dní.

      Prekvapenie :)

      Aj sme si zaspievali :)

     • Najlepší zberatelia Sabi viečok a kefiek

     • Milí naši zberatelia Sabi viečok a kefiek,

      naše súťaže sú už vo finále. Chceli by sme všetkým poďakovať za ich snahu a nasadenie pre dobrú vec. Počas školského roka 2019/2020 sme mohli viacerých z vás obdarovať košom na separovaný odpad, vyrobeným práve z týchto kefiek. Rovnako pekné čísla sme nazbierali aj pri zbere Sabi viečok. Ďakujeme vám, že ste sa zapojili a teraz už vyhodnotíme tých najlepších. Ako hovorí Armstrongov výrok: „Malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo". Tieto výsledky budú ešte oficiálne vyhodnotené a veríme, že to malo zmysel a budeme naďalej pokračovať. 

       

       

       

       

    • Pre naše mamičky
     • Pre naše mamičky

     • Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

      Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

      Do galérie Pre naše mamičky boli pridané fotografie.