• DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Milí žiaci

      22. apríl je deň každoročne venovaný Zemi. Deň Zeme sa začal oslavovať už v roku 1970. Upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie a pripomína nám našu závislosť na zemských zdrojoch.

      Ale aj napriek tejto situácii by sme na Deň Zeme nemali zabudnúť.

      Mali by sme sa zastaviť a zamyslieť sa nad dôsledkami nášho konania a uvedomiť si, aké je dôležité starať sa o čistotu nášho okolia. Zároveň by nás mal upozorňovať na to, koľko vecí spotrebujeme- čo nakupujeme, a koľko toho nakupujeme.

      Dúfame, že v tento deň urobíte pre našu planétu viac než zvyčajne.

       

      Pri tejto príležitosti chceme osloviť žiakov 2. – 9. ročníka, aby sa zapojili do nasledovnej aktivity Zelenej školy. Prihláste sa na testy ALF, kde si nájdete test Deň Zeme. Pokúste sa ho čo najlepšie vyriešiť. Termín je od 22.4. do 26.4. Veríme, že získate veľa nových zaujímavých  poznatkov na tému Odpad a dúfame, že sa zapojí čo najviac detí našej školy.

       

      S pozdravom kolégium Zelenej školy :)

     • Prihlášky na stredné školy


     • Vedenie školy oznamuje zákonným zástupcom deviatakov a deviatakom, aby v dňoch 5 – 6.
      mája 2020
      prišli do školy v čase od 8.00 – 11.30 podpísať prihlášky na stredné školy.
      Prihlášku podpisuje rodič a žiak. Svojim podpisom na prihláške potvrdzujete správnosť
      údajov. Súčasne si rodičia prevezmú zápisný listok na stredné školy, ktorý ostáva na strednej
      škole, kam žiak od septembra nastúpi. Zároveň žiadame rodičov o dodržiavanie hygienicko
      -epidemiologických opatrení: povinnosť nosiť rúško a vlastné písacie potreby. Podpisovanie
      prihlášok sa uskutoční v kabinete výchovného poradcu na prízemí v priestoroch školy.

      PaedDr. Gáborčíková Dagmar

     • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA OZNAM

     • Žiadame žiakov a učiteľov, ktorí majú vypožičané knihy zo školskej knižnice, aby ich priniesli do školskej knižnice:

      v  piatok 24.04. od 9.00 – do 11.00 alebo v pondelok 27. 04. od 9.00 – do 11.00

      J. Danielčáková, školský knihovník

    • Oznam Jazykovej školy Target
     • Oznam Jazykovej školy Target

     • Jazyková škola Target informuje, že kurzy pre žiakov 1. stupňa (okrem prvákov a druhákov), ktoré sa konajú v priestoroch našej školy pre našich žiakov sa rozhodli obnoviť ONLINE formou od pondelka 20. apríla, tak ako aj kurzy pre žiakov druhého stupňa ZŠ.

      Rodičov žiakov informovali o pokračovaní výučby. Budú v nej pokračovať online až dovtedy, kým sa školy opäť otvoria.

       

      Ing. Magdaléna Chomová,

      manažérka školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov

     • Rozhodnutie riaditeľky školy

      Hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

      Oznamujem zákonným zástupcom a žiakom 1. ročníka, že sa v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      Oznamujem zákonným zástupcom a žiakom 2.-9. ročníka, že v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020 z dôvodu nemožnosti napĺňania cieľov predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou sa nebudú klasifikovať predmety:

      pracovné vyučovanie,

      technika,

      občianska náuka,

      hudobná výchova,

      výtvarná výchova,

      telesná a športová výchova,

      náboženská/etická výchova.

       

      Ostatné predmety budú na vysvedčení klasifikované známkou.

       

      Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné percentuálne hodnotenie v jednotlivých predmetoch má iba informatívny charakter o úspešnosti žiaka v riešení jednotlivých zadaní.

      Na základe Usmernenia Ministerstva školstva na hodnotenia žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 upozorňujeme na spôsob postupu žiakov do vyššieho ročníka:

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      Preto žiadame, aby žiaci plnili pokyny a zadania vyučujúcich všetkých predmetov (bez ohľadu na to, či sú klasifikované alebo neklasifikované). V prípade neplnenia si povinností môže byť žiak na základe rozhodnutia pedagogickej rady komisionálne preskúšaný.

     • Veľká noc

     • Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa trpezlivosti, úsmevu, tolerancie a pochopenia, všetkým zamestnancom, rodičom a žiakom praje vedenie školy

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

     •  

       

       

       

       

      Vedenie školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že podľa rozhodnutia ministra školstva - číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 je termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy musia školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, v závislosti od priestorových možností základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov a dieťa, ktorému bol uložený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Plnenie povinnej školskej dochádzky na našej škole sa uskutoční podľa jednej z týchto dvoch možností:

      1. Elektronickou formou - vyplnením Elektronickej prihlášky do 1. ročníka, ktorá je na stránke školy. (Odporúčame uprednostniť tento spôsob podania prihlášky). Elektronické prihlášky prijímame do 17. apríla 2020.
      2. Osobnou účasťou zákonného zástupcu bez prítomnosti dieťaťa dňa 15. apríla a 16. apríla 2020 v čase od 08:00 – 16:00  hod. v priestoroch školy s povinnosťou dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia- povinnosť nosiť rúško, rukavice, vlastné písacie potreby, dodržiavať sociálny odstup 2 m medzi osobami. K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, o čom budeme informovať na stránke školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky:

      V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. V tom prípade sa nebude pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako súčasť žiadosti. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Rozhodnutia o Prijatí, resp. o Odklade

      Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky budú vydané v termíne od 25. mája do 29. mája 2020. (V prípade neobnovenia školského vyučovania bude termín zmenený a uvedený na stránke školy.)

    • Oznam jazykovej školy TARGET
     • Oznam jazykovej školy TARGET

     • Jazyková škola Target informuje, že kurzy pre žiakov 2. stupňa, ktoré sa konajú v priestoroch našej školy pre našich žiakov sa rozhodli obnoviť od pondelka 6. apríla. Vo výučbe budú pokračovať online až dovtedy, kým sa školy opäť otvoria. Kurzy pre žiakov 2. stupňa sú plnohodnotné vyučovacie hodiny konverzačnou metódou Direct.

      Kurzy pre žiakov 1. stupňa sú stále pozastavené, keďže metódu Wattsenglish nie je možné plnohodnotne nahradiť online s lektorom. Ako prvú kompenzáciu pre rodičov poskytli bezplatne prístup na online videokurzy Wattsenglish, ktoré priamo nadväzujú na učivo v ich kurzoch. Je tam však potrebná participácia rodičov (pravidelné púšťanie videí)

      PaedDr. Branislav Švec,

      riaditeľ