• Deň učiteľov

     • Milí kolegovia,

       

      dnes je 28.marec - Deň učiteľov. Viem, je veľmi náročné obdobie, pre nás, pre všetkých. Komunikujme, povzbudzujme sa navzájom. Pomáhajme si a neklesajme na duchu. Je dôležité vedieť, že aj teraz sme tu jeden pre druhého, pre deti a pre rodičov. Každé ráno, keď prídem do práce, chýba mi bežný ruch, úsmevy, nespokojnosť, pozdrav ... je toho veľa. Ale my to zvládneme. Naše povolanie je aj poslaním a každý kto ho robí s láskou aj v týchto momentoch dokáže veľa. Prajem všetkým za seba a vedenie školy hlavne zdravie, veľa pozitívnej energie, nech každého podporí myšlienka, že sme tu, zobudili sme sa a ideme do ďalších dní.

      Pekný deň

      Iveta Slovíková

    • Učím sa doma
     • Učím sa doma

     • Riaditeľstvo školy informuje všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov o ďalšej možnosti učenia sa, tentoraz priamo z obývačky. Sledujte ukážky hodín v relácii Učím sa doma vysielanej na KTV (Kežmarskej televízii) denne každú hodinu pred Kežmarským magazínom. Každý deň bude odučená jedna vyučovacia hodina z daného predmetu. Kto nemá prístup k vysielaniu Kežmarskej televízie, môže využiť web stránku kukni.sk alebo youtube kanál Kežmarská televízia KTV. Relácia je určená pre školopovinné deti.

     • Vzdelávanie elektronickou formou

     • Vážení rodičia,

      napriek prerušeniu vyučovania budeme pokračovať vo vzdelávaní žiakov elektronickou formou. Vyučujúci a žiaci majú k dispozícii niekoľko nástrojov: „EduPage“, „Program Alf“ (kód školy je zsfiskk) a „bezkriedy.sk“, ktoré doteraz bežne využívali. Týmto spôsobom budeme pracovať aj v čase, keď žiaci nemôžu prísť do školy.

      Učiteľ si pripraví materiál a pridelí ho žiakom. Žiak ho vypracuje, keď bude môcť, napríklad keď bude mať k dispozícii počítač. Prinajhoršom rodič dieťaťu materiály vytlačí. Materiály je možné veľmi jednoducho zobraziť a vypracovať aj v mobilnej aplikácii. Učitelia i vedenie školy má prehľad o všetkých zadaniach i konkrétnych výsledkoch žiaka či triedy vo svojom administrátorskom konte.

      Apelujeme na rodičov, aby dohliadli na efektívne využitie času, ktorý majú deti tak či tak tráviť v domácnosti. Hlavne pre deviatakov je aj krátkodobé prerušenie vzdelávania tesne pred celoštátnym testovaním nežiadúce.

      Pokiaľ môžete, skontrolujte s deťmi prístup do vyššie spomenutých portálov, či majú vytvorené kontá, mená (nicky) a prístupové heslá. Môže byť aj situácia, že žiaci/učitelia používajú iba jednu z platforiem. Vtedy nie je potrebné vytvárať nové prístupy do zvyšných dvoch.

      Ak máte otázky, alebo problémy s prístupom, kontaktujte nás na taliga.zsfiskk@gmail.com.

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     •      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od          16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

         Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

            V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

           V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

           Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     

           Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

           Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

           V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      udeľuje žiakom dňa 13.03.2020 (piatok) 

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom webstránky školy a cez EduPage.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Oznam riaditeľstva školy pre zákonných zástupcov žiakov

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na základne opatrenia MŠVVaŠ SR:

       

      • školy ostanú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zatvorené až do odvolania,
      • zápisy do základných škôl sa uskutočnia v termíne od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí,
      • presný termín zápisu oznámi ZŠ Dr. Daniela Fischera prostredníctvom svojho webu a KTV,
      • ruší sa Testovanie-9,
      • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára,
      • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,
      • žiadame rodičov, aby žiaci sledovali a plnili v rámci svojich možností zadania úloh jednotlivých predmetov na platforme EduPage/stránke školy. Vyučovací proces bol prerušený a žiaci nemajú prázdniny (sú povinní pracovať podľa pokynov vyučujúcich).
    • Minimalizujeme odpad
     • Minimalizujeme odpad

     • "keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.'' John Muir

       Nedávno sme začali realizovať malý experiment, ktorým chceme zistiť, aké množstvo odpadu vyprodukujeme v našej škole a o koľko ho vieme znížiť. Aktivita je rozdelená na dve fázy.  Najskôr žiaci 8.c triedy vyrobili infopanel, na ktorom sú výsledky merania objemu odpadu za 1 týždeň v našej škole. Výpočty nám ukázali, že za 1 týždeň vyprodukujeme 660 l komunálneho odpadu, čo je 21 780 l za 1 školský rok. Súčasne za 1 týždeň vytriedime 375 l separovaného odpadu, čo je 12 375 l za 1 školský rok. Nám sa to zdá veľa, preto sme sa rozhodli o tom informovať celú školu. Meranie nám pomohli uskutočniť naše milé p. upratovačky s ich vedúcou Jankou. Tá spolu s vedúcou ŠJ nám ochotne poskytli rozhovor o tom, ako to vidia ony, kedy a aký odpad tvoria deti najčastejšie. Oba rozhovory sú uvedené na paneli. Zároveň uvádzame  možnosti, ako môžeme minimalizovať odpad každý deň jednoduchými činnosťami. Jednou z nich bude aj Týždeň bez obalov (20. - 24.4.2020), ktorý budeme realizovať už po druhýkrát. Vtedy prebehne druhá fáza merania vyprodukovaného odpadu v našej škole. Výsledky oboch meraní porovnáme a zistíme, ako vieme minimalizovať odpad. Veríme, že sa zapojí celá škola.

      SPOLOČNE TO DOKÁŽEME!

       Za kolégium: Katka, Henka, Sárka, Saška, Vaneska, Emka, Slavo a Rišo.

       

       

       

       

      Vyhodnotenie dotazníka:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • EKO - KÓDEX
     • EKO - KÓDEX

     • Eko - kódex vznikol spoluprácou všetkých žiakov druhého stupňa. Na hodinách biológie a občianskej náuky žiaci spojili svoje mysle a spísali po 10 hlavných bodov, ktoré sa týkali danej témy Odpad. Spracovali sme aj tému Voda, nakoľko nám tento eko - kódex chýbal. Návrhy sa pozbierali a užšie kolégium Zelenej školy vybralo tie najzaujímavejšie a najčastejšie sa opakujúce body. Pomocou nich sa budú riadiť všetci žiaci našej školy tak, aby sme boli praví aktivisti programu Zelenej školy aj mimo nej. Naši kreatívni tvorcovia spojili pracovitosť s tvorivosťou a vytvorili ukážkové eko - kódexy, ktoré sa pýšia na nástenkách na chodbe školy. 

      Za kolégium Ivo, Viki, Naďka, Svetlanka, Saška

       

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     •   V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

           Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva