• Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka
     • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

      oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka v šk. roku 2021/2022, že v dňoch

      24.05.2021 - 25.05.2021 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

      na prízemí ZŠ budú odovzdávané

       

      Rozhodnutia  o prijatí do 1. ročníka 

       

       (s povinnosťou dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia podľa nariadenia vlády SR -  rúško, vlastné písacie potreby, dodržiavať sociálny odstup)

       

      Vo výnimočnom prípade, ak zákonný zástupca si nemôže osobne prevziať rozhodnutie v uvedenom termíne, nech kontaktuje sekretariát ZŠ na tel. č. 052/4523029.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

     • Prírodoveda, netradične a tímovo

     • Podnetný zážitok rozvíja dieťa a jeho zručnosti. Učenie zážitkom je pre dnešné deti, ktoré sú obklopené modernými technológiami prínosné a samotné učenie sa stane nezabudnuteľným zážitkom. Nadobudnuté vedomosti ostávajú trvalejšie v pamäti. Žiaci 4.B triedy to zvládli na jednotku. Svojou empatiou, tvorivosťou, aktivitou a zanietenosťou vytvoriť niečo spoločne dokázali hlavne sebe, že vedia byť samostatní. Štvrtáci išli cestou vnemu, sluchu, hmatu a tímová práca vyústila s vedomosťami do projektov, s osobným výkladom volenej témy.

      Mgr. E. Vojtičková

     • Covid školský semafor (aktualizované od 13.05.2021)

     • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha 4), ktoré odovzdá dieťa pri vstupe do školy. Akceptujeme aj elektronickú verziu vyhlásenia v systéme EduPage "Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Platí od 17.5.2021".

     • PIRLS - medzinárodné testovanie čitateľskej gramotnosti

     • Trieda 4.B a 4.C bola vybraná na účasť v medzinárodnej štúdií čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka - PIRLS, ktorá sa uskutočnila druhý májový týždeň. PIRLS 2021 poskytne údaje o trendoch výsledkov čitateľskej gramotnosti za obdobie 20 rokov. Tohoročné testovanie prináša prechod z papierového testovania na elektronické ePIRLS a zúčastnilo sa ho vyše 50 krajín. Každý žiak pracoval s iným textom (rozprávky, príbehy články). Niektorí čítali webové stránky, školské projekty a odpovedali na otázky. Pracovali 40 minút v prvej aj druhej časti testovania. V obidvoch častiach dostali iný text. Poslednou časťou bol žiacky dotazník. Súčasťou testovania bolo vyplnenie dotazníka riaditeľky školy, triednych učiteľov aj rodičov žiakov, ktorí sa do testovania zapojili. Získané informácie po spracovaní budú slúžiť pre porovnanie vzdelávacích systémov a pre rozvoj stratégie vzdelávania na Slovensku.

      Naša škola sa pravidelne zúčastňuje e-testovania piatakov, deviatakov, ktoré umožňuje NÚCEM a ponúka rôzne typy testov na precvičovanie, upevňovanie a opakovanie učiva ako aj na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov.

      Za testovanie bola zodpovedná PaedDr. Gáborčíková a technickú stránku zapezpečoval Mgr. Kožuch.