• Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 03.05.2021

     • Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vláda schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania, ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve.

      Nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom pri vstupe do školy. 

      Zákonný zástupca vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha 8), ktoré odovzdá dieťa 03.05.2021 pri vstupe do školy. Akceptujeme aj elektronickú verziu vyhlásenia v systéme EduPage "Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8) žiak a zákonný zástupca - Platí od 3.5.2021".

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá nové čestné vyhlásenie (Príloha 8).

      Návrat do škôl s účinnosťou od 03.05.2021

      Infografiky – covid – podmienky vstupu

      Zároveň sa chceme poďakovať všetkým zákonným zástupcom za ústretovosť a pochopenie sprísnených opatrení na začiatku prezenčného vyučovania.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Envirosprávy z 2. stupňa
     • Envirosprávy z 2. stupňa

     • Žiaci 8.A a 8.B triedy si pripomenuli Deň vody a Deň Zeme ešte počas dištančnej výuky formou zaujímavých prednášok s environmentálnou tematikou. Lektori neziskovej organizácie Seeds pod záštitou MŠVVaŠ SR si pre žiakov pripravili pútavé rozprávanie o našej Zemi a vodstve na nej. Zaujímavé prednášky spojili aj s malou súťažou pre najaktívnejších žiakov, ktorí pohotovo reagovali a odpovedali na kladené otázky.

      Symbolicky na Deň Zeme bol zároveň termín súťaže Envirotázniky, do ktorej sa zapojilo 16 žiakov 2. stupňa. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia. Súťaž prispieva k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia. Žiaci odpovedali na 4 okruhy otázok z oblasti rýchlej módy, plastov a globálneho otepľovania. Najrýchlejší a správne odpovedajúci žiaci môžu získať po vyhodnotení súťaže zaujímavé ceny.

       

      Mgr. Mlynarčíková

       

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     •  

      Koľko stromov zachránime?

      Pri príležitosti apríla - mesiaca lesov a pripomenutím si Dňa Zeme, vyhlasujeme dňa 29. apríla 2021 ZBER PAPIERA. Nadbytočný papier okrem kartónov môžete priniesť do školy cez vchod B (od bufetu Špajzík).

      Vedeli ste, že:

      • Jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

      • Jeden Slovák spotrebuje za svoj život až 100 stromov.

      • Viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu.

      • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát a následne kompostovať.

      • Celková ročná produkcia papiera je 800 kg na obyvateľa SR.

       

      Ak chceme pomôcť prírode, minimalizujme spotrebu  papiera  v domácnosti a v škole. Typy ako šetriť papierom:

      1. Používajme papier z oboch strán.

      2. Využime celú plochu papiera.

      3. Papiere využívajme opakovane – ako tzv. „šmíraky“ na poznámky alebo previerky.

      4. Obálky prelepme a použime znovu.

      5. Dokumenty ukladajme primárne v elektronickom formáte.

      6. Ak dokumenty musíme tlačiť, používajme zmenšenú veľkosť písma.

      7. Zvážme, či je naozaj potrebné daný dokument vytlačiť, ak áno, v koľkých kópiách.

      8. Miesto papierových vreckoviek radšej opakovane používajme textilné.

      9. V obchode si nedajme zbytočne baliť tovar do papierového obalu, prinesme si svoj

       

      Staré noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, katalógy, papierové obaly, papierové vrecúška nepatria na smetisko, ale sú vhodné na recykláciu.

      • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov+ 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.
      • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia.

      Odovzdaním 125kg starého papiera zachrániš 1 dospelý strom. Koľko stromov zachránime spolu?

       

     • 22. apríl - Deň Zeme

     •  22. apríl je tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Tému tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto Obnovme našu Zem. Musíme ju obnoviť nielen preto, že nám záleží na prírode, ale hlavne preto, že sme s ňou prepojení. Každý z nás potrebuje zdravú Zem na prežitie - na obživu, na zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Zdravá planéta nie je možnosť, je to nevyhnutnosť. Tento deň zvykne byť aj pripomienkou toho,aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu a jeho separovanie.                                               

      Každý deň sa treba snažiť, aby sme jej neublížili. Aj  Vy máte radi našu Zem? Čo robíte aby ste ju ochránili? My druháci sme si vytvorili plagáty s názvami :  Chcem zdravú planétu Zem, Chráňme našu Zem, Zachráňme našu planétu Zem, Za lepší život na našej planéte.

                                                                                     

      Mgr. J. Lacková

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnili finálne online kolá Biologickej olympiády kat. C a D.

      Výsledky našich žiakov, z ktorých všetci boli zaradení medzi úspešných riešiteľov:

      Krajské kolo kat. C- Teoreticko-praktická časť:

      7. m.- Katarína Lakovská (VIII.C)

      Okresné kolo kat. D- Teoreticko-praktická časť:

      2. m.- Sára Gedrová (VII.C)

      4. m.- Amina Komarová (VI.C)

      Okresné kolo kat. D- Projektová časť:

      1. m. Natália Ferenčáková (VII.C)

      Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

      PK BIO

    • Úspechy našej školy v matematických a fyzikálnych súťažiach v školskom roku 2020/2021
     • Úspechy našej školy v matematických a fyzikálnych súťažiach v školskom roku 2020/2021

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      27. januára 2021 sa konalo online okresné kolo MO v kategóriach Z5 a Z9.
      Výsledky našich žiakov:

      Ema Geciová, Richard Hajkovský, Viktória Fedáková, Alexandra Haščinová a Vanesa Važanová z 9. c triedy reprezentovali našu školu aj v krajskom kole Z9, ktoré sa konalo online formou 16. marca 2021.

      31. marca 2021 sa konalo online okresné kolo MO v kategóriach Z6, Z7 a Z8.
      Výsledky našich žiakov:

      FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

      17. marca 2021 sa konalo online okresné kolo FO v kategórii E (žiaci 9. ročníka).
      Našu školu reprezentovali Adam Kovalčík a Štefan Boršoš, žiaci 9. c triedy, ktorí obsadili rovnako 2. miesto. Krajské kolo súťaže sa kvôli pandémii koronavírusu COVID-19 neuskutočnilo.

      PYTAGORIÁDA

      13. apríla 2021 sa konalo okresné kolo P3, P4, P5 (žiaci 3. až 5. ročníka) a 14. apríla 2021 okresné kolo P6, P7, P8 (žiaci 6. až 8. ročníka). Tretiaci a štvrtáci súťažili prezenčnou formou a žiaci druhého stupňa online formou.
      Výsledky našich žiakov:

      Blahoželáme a ďakujeme za pekné výsledky a reprezentáciu školy!

      MZ 3. a 4. ročníka
      PK MATEMATIKY a FYZIKY

     • Prezenčné vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka

     • Podľa COVID automatu pre školy a školské zariadenia a na základe momentálneho stavu epidemiologickej situácie rozhodlo ministerstvo školstva o nástupe žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania od 26.04.2021 (pondelok).

      Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny výsledok testu (podľa výberu zákonného zástupcu) a pretestovaný musí byť aj aspoň jeden zákonný zástupca. Škola bude pri vstupe žiaka do budovy dňa 26.04.2021 vyžadovať „Čestné vyhlásenie a súhlas...“ (Príloha č. 8/A), v ktorom sa uvádza dátum vykonania testu zákonného zástupcu a dátum vykonania testu žiaka. Akceptujeme aj „Čestné vyhlásenie...“ vyplnené v prostredí EduPage (návod tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132, treba zvoliť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a“)

      Testovanie kloktaním sa bude konať v priestoroch školy podľa záujmu v týždenných cykloch od 30.04.2021 do odvolania. Iný druh testovania zabezpečuje zákonný zástupca.

      Platnosť testu žiaka i rodiča je 7 kalendárnych dní.

      Žiak môže mať ospravedlnenú absenciu 5 po sebe idúcich pracovných dní. Vymeškané učivo si doberie ako pri bežnej chorobe. Ak neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšie ako 15 dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu neabsolvovania testu rodičia nemajú nárok na pandemickú OČR.

      Žiaci 5. - 9. ročníka, prítomní na prezenčnom vyučovaní, sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.

      Všetci evidovaní stravníci z 5. - 7. ročníka budú automaticky prihlásení na stravovanie v ŠJ od pondelka 26.04.2021. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa stravovania nezúčastnia, aby to nahlásili vedúcej ŠJ do 23.04.2021 (piatok) do 12:00 hod.

      Vstup do školy v pondelok 26.04.2021 od 7:15 hod. cez vchod B ("Špajzík u Slávky").

      Návrat do škôl 2021 (od 26.04.2021)

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

     • Prezenčné vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka

     • Podľa COVID automatu pre školy a školské zariadenia a na základe momentálneho stavu epidemiologickej situácie rozhodlo ministerstvo školstva o nástupe žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania od 19.04.2021 (pondelok).

      Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny výsledok testu (podľa výberu zákonného zástupcu) a pretestovaný musí byť aj aspoň jeden zákonný zástupca. Škola bude pri vstupe žiaka do budovy dňa 19.04.2021 vyžadovať „Čestné vyhlásenie a súhlas...“ (Príloha č. 8/A), v ktorom sa uvádza dátum vykonania testu zákonného zástupcu a dátum vykonania testu žiaka. Akceptujeme aj „Čestné vyhlásenie...“ vyplnené v prostredí EduPage (návod tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132, treba zvoliť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a“)

      Testovanie kloktaním sa bude konať v priestoroch školy v týždenných cykloch od 23.04.2021 do odvolania. Iný druh testovania zabezpečuje zákonný zástupca.

      Platnosť testu žiaka i rodiča je 7 kalendárnych dní.

      Žiak môže mať ospravedlnenú absenciu 5 po sebe idúcich pracovných dní. Vymeškané učivo si doberie ako pri bežnej chorobe. Ak neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšie ako 15 dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu neabsolvovania testu rodičia nemajú nárok na pandemickú OČR.

      Žiaci 8. a 9. ročníka, prítomní na prezenčnom vyučovaní, musia používať respirátor bez výdychového ventilu FFP 2.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.

      Všetci evidovaní stravníci z 8. a 9. ročníka budú automaticky prihlásení na stravovanie v ŠJ od pondelka 19.04.2021. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa stravovania nezúčastnia, aby to nahlásili vedúcej ŠJ do 16.04.2021 do 12:00 hod.

      Vstup do školy v pondelok 19.04.2021 od 7:15 hod. cez vchod B ("Spajzík u Slávky").

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

     • Vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021

     • S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v  základných školách na prvom stupni.

      Podmienkou nástupu do školy ostáva testovanie jedného zo zákonných zástupcov. Platnosť testu ostáva 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osob do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Žiak pri vstupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo zašle prostredníctvom Edupage.

      https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx

       

      Školská dochádzka

       

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

       

      Návrat do škôl 2021 (od 12.apríla 2021)

      https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

      Rozhodnutie

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

       

       

       

       

       

    • Usmernenie k zápisu
     • Usmernenie k zápisu

     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 - 16.30 hod.

      Keďže v čase konania zápisu pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý vyplní elektronickú prihlášku na stránke školy, sa osobne nemusí zúčastniť zápisu. Elektronické prihlášky prijímame do 14. apríla 2021.

      Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, príde osobne do školy vyplniť prihlášku za predpokladu povinnosti dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa nariadenia vlády SR. K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Prihlášku do 1. ročníka musí podať aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bolo na školský rok 2020/2021 vydané rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky o 1 rok.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Poď, prečítam ti rozprávku!
     • Poď, prečítam ti rozprávku!

     • Ani v tomto školskom roku, i keď pre nás všetkých v náročnom období, sme nezabudli na MAREC – MESIAC KNIHY. Záleží nám na tom, aby žiaci našej školy mali pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu. Práve preto, v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, sme uskutočnili mnoho aktivít, niektoré aj v online priestore. Cieľom nebolo len samotné čítanie, ale predovšetkým podpora a rozvoj čítania s porozumením. „Poď, prečítam ti rozprávku!“ - aktivita, v ktorej mali možnosť mladší žiaci 1. a 2. ročníka obdivovať čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom svojich starších kamarátov v 3. a 4. ročníku. Štvrtáci sa zhostili roly čitateľov veľmi zodpovedne, pripravili si veselé čítanie o Veľkej noci a pútavý kvíz, zameraný na počúvanie s porozumením. Prváci prekvapili štvrtákov veľkonočnými hádankami a riekankami. Literárne pojmy v interaktívnom kvíze z dielne druhákov mimoriadne zaujali žiakov štvrtého ročníka. A čo si pripravili pre mladších žiakov štvrtáci? Zdramatizovali literárne texty z čítanky a úlohou mladších žiakov bolo uhádnuť správny nadpis. Na online besedu pozvali štvrtáci známeho spisovateľa a hudobníka Branislava Jobusa, s ktorým strávili veľmi príjemný a pre všetky deti nezabudnuteľný čas. Najmladší žiaci s radosťou privítali medzi sebou našu pani riaditeľku, ktorá ich chytila za srdce svojim pútavým čítaním rozprávok. Posledný marcový deň patril opäť rozprávke. Triedy ožili rozprávkovými postavičkami, ktorých radosť a úsmev bolo vidieť v ich veselých očkách.

      Žiaci prežili v marci nielen množstvo zážitkov, ale naučili sa i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu. Už  teraz sa tešíme na ďalšie rozprávkové dobrodružstvá.

      tr. učiteľky I. stupňa