• Vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021

     • S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v  základných školách na prvom stupni.

      Podmienkou nástupu do školy ostáva testovanie jedného zo zákonných zástupcov. Platnosť testu ostáva 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osob do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Žiak pri vstupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo zašle prostredníctvom Edupage.

      https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx

       

      Školská dochádzka

       

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

       

      Návrat do škôl 2021 (od 12.apríla 2021)

      https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

      Rozhodnutie

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

       

       

       

       

       

       

    • Usmernenie k zápisu
     • Usmernenie k zápisu

     • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 sa bude konať

      12. a 13. apríla 2021 v čase od 8.00 - 16.30 hod.

      Keďže v čase konania zápisu pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý vyplní elektronickú prihlášku na stránke školy, sa osobne nemusí zúčastniť zápisu. Elektronické prihlášky prijímame do 14. apríla 2021.

      Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, príde osobne do školy vyplniť prihlášku za predpokladu povinnosti dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa nariadenia vlády SR. K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Prihlášku do 1. ročníka musí podať aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bolo na školský rok 2020/2021 vydané rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky o 1 rok.

       

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Poď, prečítam ti rozprávku!
     • Poď, prečítam ti rozprávku!

     • Ani v tomto školskom roku, i keď pre nás všetkých v náročnom období, sme nezabudli na MAREC – MESIAC KNIHY. Záleží nám na tom, aby žiaci našej školy mali pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu. Práve preto, v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, sme uskutočnili mnoho aktivít, niektoré aj v online priestore. Cieľom nebolo len samotné čítanie, ale predovšetkým podpora a rozvoj čítania s porozumením. „Poď, prečítam ti rozprávku!“ - aktivita, v ktorej mali možnosť mladší žiaci 1. a 2. ročníka obdivovať čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom svojich starších kamarátov v 3. a 4. ročníku. Štvrtáci sa zhostili roly čitateľov veľmi zodpovedne, pripravili si veselé čítanie o Veľkej noci a pútavý kvíz, zameraný na počúvanie s porozumením. Prváci prekvapili štvrtákov veľkonočnými hádankami a riekankami. Literárne pojmy v interaktívnom kvíze z dielne druhákov mimoriadne zaujali žiakov štvrtého ročníka. A čo si pripravili pre mladších žiakov štvrtáci? Zdramatizovali literárne texty z čítanky a úlohou mladších žiakov bolo uhádnuť správny nadpis. Na online besedu pozvali štvrtáci známeho spisovateľa a hudobníka Branislava Jobusa, s ktorým strávili veľmi príjemný a pre všetky deti nezabudnuteľný čas. Najmladší žiaci s radosťou privítali medzi sebou našu pani riaditeľku, ktorá ich chytila za srdce svojim pútavým čítaním rozprávok. Posledný marcový deň patril opäť rozprávke. Triedy ožili rozprávkovými postavičkami, ktorých radosť a úsmev bolo vidieť v ich veselých očkách.

      Žiaci prežili v marci nielen množstvo zážitkov, ale naučili sa i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu. Už  teraz sa tešíme na ďalšie rozprávkové dobrodružstvá.

      tr. učiteľky I. stupňa