• Kampaň Sladká pomoc
     • Kampaň Sladká pomoc

     • Naša škola každoročne podporuje dobrovoľnícke aktivity, zbierky na pomoc slabým, chorým, chudobným na Slovensku i v iných krajinách sveta. V septembri sme podporili zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim sumou : 95,89 eur. V októbri sme sa zapojili do kampane Sladká pomoc. Kúpou čokoládky sme si nielen zamaškrtili, ale vyzbieranou sumou 190 eur sme podporili misijné projekty pre deti a mládež v Afrike. Ďakujeme všetkým štedrým dobrovoľníkom. Mgr. Hovancová          

     • VESELÝ ZOOM

     • Hodina občianskej náuky bola o toleranci a rešpekte. Na túto tému sa šiestaci dohodli, že sa zhostia témy veselo a úsmevne. V tomto náročnom období dištančného vyučovania  bolo toto rozhodnutie veľkým osviežením, keďže sme hodinu začali smiechom. Budúca hodina, o folklóre a regiónoch, bude zrejme v krojoch, či iných odevoch slovenských regiónov. Dovtedy si obzrieme jednotlivo úžasnú výstavu ÚĽUVu vo výstavnej sieni mesta Kežmarok, na tému MODROTLAČ.

      ZSCH

    • Záverečné hodnotenie Zelenej školy
     • Záverečné hodnotenie Zelenej školy

     • Robíme, čo učíme.

      Dňa 12.10.2020 našu školu navštívila hodnotiaca návšteva Zelenej školy, aby zhodnotila realizáciu prioritnej témy  ODPAD v  druhom certifikačnom období - v šk. rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Obsahom záverečného hodnotenia je zistenie plnenia metodiky 7 krokov a úrovne participácie na škole. Za jej úspešné splnenie a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami na škole sme získali nasledovný výsledok hodnotenia Zelenej školy:

           Rada Zelenej školy udeľuje CERTIFIKÁT A VLAJKU ZELENEJ ŠKOLY

      Toto hodnotenie je výsledkom práce celej školy- vedenia školy, učiteľov, žiakov a ich rodičov, nepedagogických zamestnancov. Každý priložil ruku k dielu ako vedel, ako mohol, a preto ako škola môžeme byť na seba pyšní.

      Výsledok hodnotenia „ mali v rukách“ najmä žiaci užšieho kolégia, ktorí boli zodpovední za realizáciu aktivít v Environmentálnom akčnom pláne. Dnes už úsmevom na tvári informovali o všetkých uskutočnených aktivitách spojených s témou Odpad za dané obdobie. Regionálne koordinátorky Zelenej školy, ktoré k nám prišli na hodnetenie, boli nadšené ich prístupom a zanietením. Týmto žiakom patrí veľká vďaka za ich prácu nad rámec bežných žiackych povinností.

      Veríme, že vedomosti, ktoré získali žiaci našej školy o význame triedenia a minimalizovania odpadu, budú uplatňovať aj mimo školy, vo svojich rodinách.

      Veľká vďaka patrí riaditeľke školy PaedDr. Ivete Slovíkovej za podporu a možnosť zapojiť sa do tohto medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu.                                                                                                                                                                                                                                                                        Tešíme sa, ak budeme pokračovať v plnení aktivít v novej prioritnej téme v ďalšom certifikačnom období.

      Koordinátorky Zelenej školy

      PaedDr. Zuzana Ferenčáková, Mgr. Mária Mlynarčíková

      Celé znenie hodnotenia našej školy si môžete prečítať tu:

      Kezmarok_DrFischera_zs_vysledok_hodnotenia_2019_20(1).pdf

    • Vesmír očami štvrtákov
     • Vesmír očami štvrtákov

     • Hviezdna obloha púta na seba pozornosť od nepamäti. Na hodinách prírodovedy sa žiaci štvrtého ročníka zaoberali zaujímavou témou – vesmír. Keďže nám situácia nedovoľuje upevniť si učivo o vesmíre zážitkovo v planetáriu, rozhodli sme sa pripraviť projekty s názvom: ,,Vesmír očami štvrtákov“.

      Po prázdninách si štvrtáci priniesli svoje výtvory do školy. Projekty sa žiakom veľmi vydarili. Nás taktiež teší, že žiaci spolu so svojimi rodičmi a súrodencami prežili naozaj pekné chvíle, objavili v sebe skrytý talent tvorivosti a výsledok prekvapil i potešil aj samotných žiakov. Niektoré modely sa dajú použiť ako učebná pomôcka. To svedčí o skutočnej zaangažovanosti našich štvrtákov. Najkrajší zážitok mali štvrtáci z výstavy, ktorú pripravili pre svojich mladších spolužiakov. Veríme, že ňou inšpirujeme našich spolužiakov, a že v nich vzbudíme záujem o vesmírne dobrodružstvo.

      Štvrtáci svoju výstavu nafotili a poslali ako pozdrav prvému slovenskému kozmonautovi Ivanovi Bellovi, ktorý bol z ich projektov nadšený a napísal im krásny odkaz: 
      ,,Veľmi si vážim záujem Vás aj Vašich žiakov o vesmír a kozmonautiku. Nadšenie a zanietenie žiakov svedčí o tom, že im informácie z týchto oblastí sprostredkovávate zaujímavou a pútavou formou, čo u nich vzbudzuje záujem dozvedieť sa niečo viac aj formou samostatného štúdia, mimo riadneho vzdelávacieho procesu. Veľmi ste ma potešili Vašimi krásnymi projektmi. 
      Pozdravujem žiakov, držím im palce v štúdiu a odkazujem im,  že budúcnosť bude patriť vzdelaným ľuďom.“ Ivan Bella

       

      Tr. učiteľky štvrtého ročníka

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

     • Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Jeho cieľom na 1. stupni ZŠ je zamerať sa na to, aby naši žiaci vedeli vhodne využiť svoj voľný čas. A tento týždeň je na to ako stvorený. Keďže nás momentálne prenasleduje vírus menom COVID 19, nemohli sme si zmerať sily v športových medzitriednych súťažiach. Aj napriek tomu vyučovanie bolo spestrené rôznymi činnosťami. Na hodinách sme si pripravovali zdravé desiate, nápoje i nátierky. Veľa sme sa rozprávali a čítali o zdravom životnom štýle, pripravili si ovocné, zeleninové a mliečne dni. Štvrtákov dokonca virtuálne navštívila pani spisovateľka Gabriela Futová, ktorej patrí veľká vďaka, že našla odvahu a chuť sa takto porozprávať na diaľku. Ak Vás zaujíma, ako sme si počas tohto týždňa užívali, kliknite na fotoalbum.

      Koordinátorka PPDZ Mgr. Ingrid Šterbáková 

      REKLAMA štvrtákov na ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

     • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ platné od 08.11.2020

     • (plné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tu)

       

      Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má povolený vstup do školy bez preukázania negatívneho výsledku testu, ale predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Ak žiak alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak nenavštevuje školu prezenčne

      Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre daný typ školy a po konzultácii s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní). Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.

      Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle  epidemiologických pravidiel vrátiť do školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Riaditeľka alebo ňou poverený zamestnanec sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č. 20.

      V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo  potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1.- 4. ročníka, že nástup žiakov do školy po jesenných prázdninách je 10.11.2020 (utorok). Pri nástupe do školy sa zákonní zástupcovia žiakov riadia aktuálnymi opatreniami v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" platnými od 01.11.2020, ktoré sú zverejnené na stránke školy.

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že odhlášky na obed prijímame telefonicky alebo SMS-kou na čísle  0940 504 900 a tiež mailom na adrese jedalenzsfischera@gmail.com deň vopred do 14.00 hod. Neodhlásený obed je možné v prvý deň neprítomnosti vyzdvihnúť v jednorázovej nádobe za poplatok 0,20 EUR v hotovosti. Od nasledujúceho dňa je potrebné sa z obedov odhlásiť.

     • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ platné od 01.11.2020

     • (plné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tu)

       

      Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa zúčastnil testovania, má povolený vstup do školy, ak predloží fotokópiu negatívneho výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu. Vtedy nie je potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu, ale predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ak žiak alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak nenavštevuje školu prezenčne.

      Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto  prípade  ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Riaditeľka alebo ňou poverený zamestnanec sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke.

      V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.