• Týždeň bez obalov
     • Týždeň bez obalov

     • Celoškolský týždeň bez obalov chcel upozorniť na opätovné používanie, čo nám pomôže k zníženiu odpadu, ktorý produkujeme. Jednorazové obaly znečisťujú  životné prostredie nielen ako odpad, ale aj ťažbou surovín, výrobou a prepravou a samozrejme aj ich zneškodňovaním. Aj keď je recyklácia užitočnejší a prínosnejší spôsob nakladania s odpadmi ako ich ukladanie na skládky či do spaľovní, každý proces recyklácie spotrebúva energiu a vedie k istej miere znečistenia životného prostredia.

      Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Účelom odpadového hospodárstva je v prvom rade predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu (minimalizácia a opätovné používanie). Keďže takmer polovica odpadov, ktoré vyhadzujeme, tvoria obaly, žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili pestré obaly z papiera na zošity, učebnice, či žiacku knižku. Využili svoju fantáziu a veľmi pekne ich vyzdobili. Niektorí žiaci vyrábali papierové taštičky a záložky do knihy.

      Triedy mali prezentácie o znečisťovaní našej planéty, triedení odpadu a taktiež v každej triede sa uskutočnil rozhovor o tom, ako prispievame k tomu, aby sa nám mohlo lepšie žiť v čistejšom prostredí.

      Takmer samozrejmosťou bola desiata bez obalov, najmä bez mikroténových vrecúšok a jednorazových plastových fliaš. Tie žiaci vymenili za farebné desiatniky a fľaše z tvrdeného plastu, zo skla alebo termosky.

      V týždni od 21.09. - 25.09.2020 prebehla druhá fáza merania množstva odpadu, ktorý vyprodukujeme v škole, tentokrát, keď sa snažíme odpad minimalizovať.  Za celý týždeň sme vyprodukovali 725 l komunálneho odpadu a 270 l separovaného odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim meraním (marec 2020) sme vytriedili o 105 l separovaného odpadu menej, nakoľko sme sa snažili nepoužívať zbytočné obaly. Množstvo komunálneho odpadu sa nám nepodarilo znížiť kvôli súčasnej situácii, keďže prevažnú väčšinu odpadu tvorili jednorazové hygienické obrúsky na ruky. COVID-19 nám zabránil byť lepšími. Napriek tomu veríme, že ak sa aktuálna situácia zmení k lepšiemu, prejaví sa to aj na zníženom množstve vyprodukovaného odpadu v škole.

      Mgr. Janka Lacková, tr. učiteľky 1.st., PaedDr. Zuzana Ferenčáková – koordinátor Zelenej školy

       

       

    • JAZYK JE KĽÚČOM DO KAŽDÝCH DVERÍ
     • JAZYK JE KĽÚČOM DO KAŽDÝCH DVERÍ

     • Uplynulý týždeň sa žiaci druhého stupňa dali do diskusie na tému:

      "NAČO NÁM SÚ VLASTNE CUDZIE JAZYKY?"

      Na pozeranie cudzojazyčných filmov, hranie PC hier v skupine so zahraničnými partnermi, na dorozumievanie sa v rodine, kvôli práci v zahraničí, k pobytu v cudzine na dovolenke, či práve na vyjadrenie svojich pocitov, úmerne veku, či slovnej zásobe. K poslednému si žiaci pripravili i kreatívnu aktivitu, vyjadriť svoj názor, či postoj, ale aj spätosť s niektorými témami vrámci domu, či v súvislosti s témemi preberanými v lekciách učebnice.

      Svoj osobný posoj vyjadrujúc na ozajstnom tričku, či na návrhu v papierovej podobe vytvorili žiaci celé šnúry "prádla" a sloganov.

      Návrhy, či hotové výtvory sú naozaj prekrásne a mnohé s originálnymi citátmi. Dievčatá nezabudli na "šminky", či módu a folklór, chlapci na grafiťácky prejav pocitov svojho veku. No jednotlivé výstupy sú dôkazom sebavedomého uchopenia cudzieho jazyka anglického, nemeckého, či poľského. Nájdeme však i príspevky v japončine, maďarčine, či ruštine.

      Pamätajme na to, že tým správnym kľúčom, si otvárame v živote dvere do krajín, v ktorých sa nám bude ľahšie komunikovať, ale nás i obohacovať svojou kultúrou, či zvykmi tej ktorej krajiny. No takto vynášame i naše krásne Slovensko do sveta.

      "Tak obleč sa a choď!", znie i jeden zo sloganov...

       

      Vyučujúci ANJ a NEJ, 1. a 2.stupeň

       

     • Európsky deň jazykov I. stupeň

     • 26. september si každoročne pripomíname ako Európsky deň jazykov. S našimi žiakmi na prvom stupni sme si pripravili niekoľko aktivít už pár dní predtým. Pri počúvaní poznávali jazyky, ktorými sa hovorí v Európe, v anglickom a v nemeckom jazyku sa aktívne zapojili do pripravených úloh. Do projektu Domček, domček, kto v tebe býva, sa zapojili všetky deti prvého stupňa. Výtvarne stvárnili, v akých domoch ľudia bývajú, ako si skrášľujú svoje životné prostredie. Starší žiaci v projekte využili osvojenú slovnú zásobu a projekt spestrili  slovami a jednoduchými vetami. Svoje práce vystavili a pochválili sa nimi v priestoroch našej školy.

      Vyučujúce ANJ a NEJ I. stupeň

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo školy pozýva zákonných zástupcov žiakov dňa 17.09.2020 (štvrtok) na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia so začiatkom o 16.30h.

      Súčasťou plenárnej schôdze bude aj voľba nových členov do Rady školy v kategórii rodičov, zákonných zástupcov žiakov.

      PaedDr. Iveta Slovíková

      riaditeľka školy

    • Zbieraj, trieď, recykluj a ochraňuj prírodu
     • Zbieraj, trieď, recykluj a ochraňuj prírodu

     • Žiakom našej školy sa podarilo už po tretíkrát získať plastový kôš výmenou za 100 ks starých zubných kefiek. Najusilovnejší boli tentokrát žiaci III.A triedy. Kôš, ktorý získali, je vyrobený z rúčok zubných kefiek a bude im slúžiť na triedenie odpadu vo svojej triede.

      Staré zubné kefky ľubovoľnej značky budeme zbierať aj aktuálny školský rok. Ak chceš aj ty dostať takýto kôš pre svoju triedu a zároveň urobiť dobrú vec pre prírodu, jednoducho sa zapoj. Viac info nájdeš na nástenke na chodbe školy.

      Okrem zubných kefiek naďalej pokračujeme v zbere papiera, pomarančovej kôry a bateriek.

      Natália Ferenčáková, z kolégia Zelenej školy